• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

محمد بن سلیمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن سلیمان ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمد بن سلیمان بغدادی، صوفی ماتُریدی در سده دوازدهم و سیزدهم
محمد بن سلیمان تنکابنی، فقیه، ادیب، شاعر، مفسر و رجالی شیعی قرن سیزدهم و چهاردهم
عزالدین محمد بن سلیمان آل‌قدامه، محمد بن سلیمان بن حمزه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
محمد بن سلیمان حنیفی، از کاتبان و سرداران خلفای عباسی در قرن سوم قمری در بغداد و مصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار