• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فارسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه فارسی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ادبیات فارسی
زبان فارسی، زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی
ادبیات فارسی، ادبیات مربوط به زبان فارسی

اشخاص و اعلام
تقی الدین فارسی، تقی الدین فارسی، ابوالخیر محمد بن محمد، ریاضیدان، منجم، پزشک، ادیب و شاعر ایرانی قرن دهم
پولس فارسی، پولس ایرانی، حکیم و منطقی عهد ساسانی
ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، ابو اسحاق ابراهیم بن محمد فارسی اصطخری، کرخی نویسنده کتاب مسالك الممالك
فارسی نیشابوری، ابوالحسین عبد الغافر فارسی نیشابوری (۴۵۱- ۵۲۹ ق)، از محدثین و فقها


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار