• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوالغنائم‌ هبةالله‌ بن‌ محفوظ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالغنائم‌ هبةالله‌ بن‌ محفوظ (۵۱۱ -۳ جمادی‌ الاخر ۵۶۳ق‌/ ۱۱۱۷- ۱۵ مارس‌ ۱۱۶۸م‌)، محدث‌ و قاضی‌ شافعی‌ است.


۱ - بیوگرافی

[ویرایش]

وی‌ در بغداد از ابوالفتح‌ عبیدالله‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ شاتیل‌ و در دمشق‌ از ابومحمد عبدالرزاق‌ بن‌ نصر نجار و ابوالفرج‌ یحیی‌ بن‌ محمود ثقفی‌ حدیث‌ آموخت‌.
[۱] منذری‌، عبدالعظیم‌، ج۳، ص۵۳۳، التکملة لوفیات‌ النقلة، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۴م‌.

وی‌ از دیگر شیوخ‌ شام‌ مانند ابن‌ طاووس‌ و هم‌ردیفان‌ او حدیث‌ آموخت‌ و روایت‌ کرد و فقه‌ را نزد ابوالحسن‌ سلمی‌ فراگرفت‌.
[۲] ابن‌ جوزی‌، یوسف‌، ج۸، ص۲۷۴، مرا¸ة الزمان‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۹۵۱ق‌.
[۳] ابن‌ شاکر کتبی‌، محمد، ج۱۷، ص۲۴۱، عیون‌ التواریخ‌، به‌ کوشش‌ فیصل‌ سامر و نبیله‌ عبدالمنعم‌ داوود، بغداد، ۱۴۰۰ق‌/۱۹۸۰م‌.


۲ - پسران

[ویرایش]

پسران‌ ابوالغنائم‌ از راویان‌ وی‌ بودند.

۳ - وفات

[ویرایش]

او در دمشق‌ درگذشت‌ و در باب‌ توما کنار دیگر افراد خاندانش‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. منذری‌، عبدالعظیم‌، ج۳، ص۵۳۳، التکملة لوفیات‌ النقلة، به‌ کوشش‌ بشار عواد معروف‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌/۱۹۸۴م‌.
۲. ابن‌ جوزی‌، یوسف‌، ج۸، ص۲۷۴، مرا¸ة الزمان‌، حیدرآباد دکن‌، ۱۹۵۱ق‌.
۳. ابن‌ شاکر کتبی‌، محمد، ج۱۷، ص۲۴۱، عیون‌ التواریخ‌، به‌ کوشش‌ فیصل‌ سامر و نبیله‌ عبدالمنعم‌ داوود، بغداد، ۱۴۰۰ق‌/۱۹۸۰م‌.


۵ - منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «ابن صصری»، شماره۱۴۰۸.    


جعبه ابزار