12232 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
1
... دفع اشکالات ... و لیکن ممکن است نیز دفع آن. اما ... چهارمین بر این معنا ممکن نیست. و ممکن است نیز که ... فقره چهارمین بر آن ممکن نیست. و ممکن است نیز که ... مراد از «فلیتوضا» ... ولیکن ممکن است دفع آن به اینکه ... آمد. ... فایده دوم ... اینکه، ممکن است که منظور نظر آن ...
2
... بحث را می‌توان قضایای ممکن استقبالی نامید. (future contingent ... وجود نخواهد داشت. ... قضایای ممکن استقبالی مطلق ... یک استدلال برای ... ترتیب، اگر قضایای ممکن استقبالی خصوصیت ممکن بودن خود را حفظ ... قضایا را می‌توان «قضایای ممکن استقبالی مشروط» (conditional future ...
3
... (سوء تعبیر) تاخوردگی‌های روتختی، ممکن است به عنوان موجودات زنده ... کند. دچارآمدگان به زوال عقل، ممکن است اختلال آپراکسی (مثل، ... می‌آورند، بازشناسی اختلال شخصیت ممکن می‌شود. این بیماران الگوهای ... شخصیت اسکیزوتایپی، مثل بیماری اسکیزوفرنیک، ممکن است سر از احساس‌های ...
4
... حکم‌ است‌ که‌ مجموعه موجودات‌ِ ممکن - متناهی‌ یا نامتناهی‌ - به‌ ... است‌ که‌ فردی‌ از سلسه ممکنات، واجب‌الوجود باشد. بنابراین‌، ... ‌ دلیل‌ خصوصیاتی‌ که‌ دارند، ممکن الوجود و معلولند. اما تقریر ... این‌ برهان‌ از نگریستن‌ به‌ ممکنات است‌. صدرالدین‌ شیرازی‌ علاوه‌ ...
5
... می‌گوید: کل‌ماسوی‌الواجب ممکن. کل ممکن حادث. فکل‌ماسوی‌الواجب ... بر حدوث ذاتی عالم ممکن، بین عالم ممکن و اجزاء و پدیده ... و قدیم هم باشد، چون ممکن است، ممکن هم حادث (حدوث ذاتی ... مَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ‌» ... ممکنات مبسوط در خدا ... برای تقریب ...
6
... جهان پر از ممکنات است و ممکنات برای وجود خود ... جانب علت است. امکانی بودن معلول امکانی پس از حدوث ... آنها باشد، نیستند. وجودات امکانی در قیاس با واجب موجودات ... ماهوی رابطی دانستن وجودات امکانی است که در نتیجه ... شناخت. بنابراین، وجودات امکانی بدون واجب تعالی قابل ...
7
... علی الترکیب الذی فی الانسان ممکن لذاته، والا لما بقی، ودوام ... دارد، چون اگر مؤثر در ممکن‌الوجود، واجب‌الوجود باشد، دوام ... امتداد عمر الانسان آلاف السنین ممکن منطقیا، لان ذلک لیس مستحیلا ... هذا العمر الطویل لیس ممکنا امکانا عملیا، علی نحو الامکانات العملیة ...
8
... امری ببینند که آیا اصولاً ممکن است چیزی چون مابعد الطبیعه ... قضایای تألفی مقدم بر تجربه ممکن است؟....برجا ماندن مابعدالطبیعه یا ... حضور بلا واسطه متعلق شهود ممکن نیست، زیرا چیزی وجود ندارد ... . لذا ابتناء حساب بر زمان ممکن نیست. ... عدد ... هر چند احکام ...
9
... پیرو نوع پیوندهای چهارگانه بالاست. ممکن است یک نظام اقتصادی، هرگونه ... یک رفتار در عرصه اقتصادی، ممکن است دربردارنده چندگونه پیوند اقتصادی ... باشد. یک رفتار اقتصادی ممکن است از طرفی دربردارنده پیوند ... درست باشد. سه دیگر، ممکن نبودن دریافت همه الگوهای اقتصادی ...
10
... فرمان‌بری تفصیلی ممکن نباشد. اگر فرمان‌بری تفصیلی ... مبنای انسدادی‌ها ممکن نباشد و راه انجام وظیفه ... از راه اجتهاد و تقلید، ممکن نباشد. ... تبیین دیدگاه ... حال ... برابر نظریه مشهورِ فقهای پیشین، ممکن بودن درستی احتیاط در عبادات ...
12232 نتيجه يافت شد  (0.05 ثانیه)
جعبه ابزار