7763 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
991
... . تسنیم در قرآن ...بنا به توصیف قرآن کریم از بهشت، بهشتیان ... نظر علامه طباطبایی بنا بر توصیف قرآن چشمه تسنیم از شراب ... محتوای رحیق با تسنیم و وصف قرآن کریم از این ترکیب ... طبرسی در مورد تسنیم ... در توصیف تسنیم گفته‌اند که نهر ...
992
... است که همه اشیاء دارای وصف یا اوصافی هستند، و سور وجودی ... که لااقل یک شیء دارای وصف یا اوصافی است. سورهای عمومی و ...
993
... معلوم‌ بودن حکمی به لحاظ وصفی خاص و عنوانی مخصوص، برای ... عین آن موضوع، به لحاظ وصف و عنوانی دیگر نیز معلوم ... نیست که ترسان به لحاظ وصف خیانت، گریزان است تا دور ... نفس ترسندگی، بدون نظر به وصفی دیگر، باعث گریزندگی است. ... مستندات ...
994
... ، مگر اینکه کبرا از قضایای وصفیه، یعنی مشروطه عامه یا خاصه ... . قاعده اوّل: هر گاه کبرا وصفیه و صغرا مقیّد به لادوام ... . 2. قاعده دوّم: اگر کبرا وصفیه بدون ضرورت، یعنی عرفیه عامه ... . 3. قاعده سوّم: اگر کبرا وصفیه‌ای باشد که به لادوام ...
995
... ، مگر اینکه کبرا از قضایای وصفیه، یعنی مشروطه عامه یا خاصه ... . قاعده اوّل: هر گاه کبرا وصفیه و صغرا مقیّد به لادوام ... . 2. قاعده دوّم: اگر کبرا وصفیه بدون ضرورت باشد؛ یعنی عرفیه ... . 3. قاعده سوّم: اگر کبرا وصفیه‌ای باشد که به لادوام ...
996
... . سیوطی و ابن حجر در وصف او گفته‌اند: از فقیهان ... همین جهت، به خلیفة المرتضی موصوف گردید. از طرف شیخ طوسی ... مشاهیر فقهای حلب و موصوف به خلیفه المرتضی است و ... عنوان اعیان فقهای ما توصیف كرده است. در كـتـاب امل ...
997
... دارند، که آن نعمت در وصف نمی‌گنجد. کلمه" رحیق" به ... همین مناسبت آن را به وصفمختوم توصیف کرده، چون همواره چیزی ... نام تسنیم، دربهشت که وصف آن درسوره مطففین آمده ...
998
... نام در باره خداوند، همانند وصف المتکبر، با معنای آن درباره ... قصه موسی و فرعون چون وصفی در مقابل «مصلح» و در ... افزوده‌اند: هنگامی که خداوند وصف جبّار را از پیامبر گرامی ... آمده است. معروف ترین آنها، توصیف غزالی از بندگان جبار است ...
999
... درمی آیند،» («جاریات» مانند دو وصف قبل ذاریات و حاملات می ... بر پایه این احتمال است.) ... اوصاف بادها ... این احتمال نیز داده ... شده که این چهار وصف همگی اوصاف بادها باشد، بادهایی که ...
1000
... را برد و ایشان را توصیف کرد به اینکه در خانه ... شود ندارد، و بار دیگر توصیف می‌ کند به اینکه همچون ... ، آیه مورد بحث در بردارنده وصف اول و آیه بعدی اش ... متضمن وصف دوم است. ... نافرمانی سربازان طالوت ...
7763 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار