7763 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
11
... ، لعدم کونها من قبیل سائر الاوصاف، بداهة ان التی توجب ذلک ...
12
... على مذهب آل الرسول»،« الحاوى»،« الاوصاف»،« المنهاج». ... پانویس ...
13
... أن قيمة الشي‌ء ليست من الأوصاف الثابتة لها، بل هي بحسب ...
14
... تقوا ... تقوا ، که از اوصاف درونی بوده موجبات بدور ماندن ... سیاسی تکیه بزنند که حائز اوصافی چون فقاهت ، عدالت ، تقوا ، ... اداره‌ی امور جامعه، موصوف به اوصاف خاصی دانسته، در رتبه ... از این منصب جلوگیری نماید؛ اوصافی مانند کمال عقل ، بلوغ ، ...
15
... ) وصف وصف تقییدی وصف توضیحی وصف جامع وصف خارج عبادت وصف ذاتی وصف شبهی وصف صریح وصف طردی وصف عبادت وصف ...
16
... برای خمر به خاطر وصف « اسکار » که وصف مناسب است، زیرا حکم ... متفاوت نمی‌شود؛ برخلاف وصف مضطرب ، مثل: وصف مشقت نسبت به وجوب ... وصف مناسب با وصف شَبَهی و اطّرادی این است که وصف ...
17
 
18
... به موصوف با انتفای وصف آن را مفهوم وصف گویند. ... تعریف ... مفهوم وصف، به ... این که منظور از «وصف» در مفهوم وصف کدام است، میان ... مجرور نیز می‌گردد. ... وصف معتمد بر موصوف ... در میان اصولی‌ها ... گوید: فرقی نیست که وصف معتمد بر موصوف باشد یا نباشد، و ...
19
... پایین اجتماعی را مانند گوسفندانی توصیف می‌کند که برای ... ، مستوفی‌الممالک، معیرالممالک و القـاب وصفـی بـا پیونـدهـایـی مـانند ـ دولـه، ـ ... »)؛ و وقتی صفت و موصوف در حکم ترکیب باشند («کتاب ... و تطویل»، مثل تاریخ وصاف نوشته وصاف الحضره(سده 8ق/14م) از ...
20
... معناشناختی، اقسام «نظریات توصیفی» و «غیر توصیفی» فرااخلاق مطرح گردیده‌اند ... افعال اختیاری آدمی یا وصفی از اوصاف درونی او هستند و ... ‌جا به دو دسته عمده «توصیفی» و «غیرتوصیفی» (Descriptivist & ... ریشه نظریات معناشناختی غیر توصیفی به دیدگاه‌های «اثبات‌ ...
7763 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار