2178 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
21
... معتقدند که انسان برای مدرکاتی که شبیه یکدیگرند سمبول‌های ... معانی آنها همان مصادیق جزئی محسوس می‌باشند و ... ‌باشد همیشه مسبوق به ادراک جزئی و شخصی دیگری است ... که گاهی آن ادراک جزئی تصور ناشی از حس ... خلاصه ... 1 پوزیتویستها منکر ادراک عقلی و مفاهیم کلی هستند ...
22
... ‌ حس و وابستگی کامل ادراکات عقلی به ادراکات حسی چنین اعتقادی چندان ... مفاهیم کلی در گرو تحقق ادراکات جزئی آنها است ولی نه بدان ... باقی نماند در صورتی که ادراکات جزئی بعد از پیدایش مفاهیم عقلی ... نمانند. 6. تبدیل یافتن ادراک حسی به ادراک عقلی در مورد معقولات ...
23
... ثانیاً: در فروعات عقل مدرک است و نه حاکم. ... . رابعاً: عقل قابلیت ادراک احکام کلیه شرعیه فرعیه را ... درک حسن و قبح ذاتی اشیاء دارد؛ لکن به صورت موجبه جزئیه ... ؛ یعنی بعضی از احکام کلیه را درک می‌ ... بعض هم قادر به درک جزئیات نیست؛ زیرا احاطه به ...
24
... و شامه؛ اینها قوای مدرکه ظاهری هستند. در باطن نیز ... انسان، جهت انجام امور جزیی می‌داند. در ذیل ... فصل سوم، دراختلاف افعال قوای مدرکه می‌باشد. شیخ الرئیس، ... گردیده است. وی، ادراک صور جزئیه را کار حواس ظاهر ... دهد، سپس اختیاری بودن مدرکات جزئیه و آثار آن را و ...
25
... و نفسی که هم مدرک کلیات و هم مدرک جزئیات و هم متصرّف ... واسطه قوی و آلات خود، مدرکه جزئیات حسی می‌باشد؛ در معانی ... آن می‌باشند، نفس جزئی را به وجود می‌آورد ... تعلّق و مباشرت تدبیر ابدان جزئیّه است؛ یعنی نفس، اسم ... وجود فرقی تعلّقی؛ و کینونت جزئی تکوینی است که بعد از ...
26
... الفاظ، طبیعت کلیه و جزئیه را تعریف کرده و در ... وی حرکتی را که عارض جزیی از اجزایزمین می‌شود و ... 2. نفس حیوانیه که کارش درک جزئیات و تحرک بالاراده می‌باشد ... . در فصل دوم اصناف ادراکات انسان را که عبارتند از ... نبات به همراه چگونگی تولد اجزای گیاهان و اختلاف آنها ...
27
... قلب در معانی اشیا برای ادراک مطلوب است. فکر نیز از ... انتقالی که برای نفس در ادراکات جزئی صورت گیرد. ... واژه‌های مرتبط ... . عقل هم به معنای مصدری، ادراک کامل چیزی و به معنای ... ) امام خمینی، صحیفه نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. (6)حر ...
28
 
29
... و قسم دیگر اولیاتی که ادراک زشت و زیبای اموری که ... ؛ یعنی همینکه یک یا چند ادراک جزیی به وسیله حواس ظاهری یا ...
30
... و اساسا عقل همان نیروی درک کننده مفاهیم کلی است، همه ... ذهن بر تحلیلات دقیق و درک مفاهیم ظریف عقلی است و ... و اساسا عقل همان نیروی درک کننده مفاهیم کلی است مفاهیم ... اولی که بطور خودکار از مدرکات جزئی و شخصی انتزاع می‌شود ... و هر چند از نوعی ادراک شخصی و حضوری مایه می ...
2178 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار