2178 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
11
... معنای مجازی و اشتقاقی، آن را نامی عام برای قوای مدرکه دانسته ... مشترک می‌نامند. ... ادراک محسوسات مشترک ... ادراک محسوسات مشترک، که همواره ... را وجدان کند؛ یعنی ادراکِ ادراک و احساسِ احساس. به نظر ... را، که مستند به عدم ادراک جزئیات توسط عقل است، ضعیف دانسته ...
12
... معانی جزئی نظیر "دوستی زید" و "دشمنی عمرو" را درک ... )، حکم محسوس نیست گرچه اجزای آن شیء محسوس است. ... به این معنا که درک جزئی مستقیما از آن حس ... مشترک‌اند. اینکه این ادراک، ادراک جزئیات است دلیل بر مغایرت این ... ادراکات عقلی‌اند که بواسطه اضافه شدن به یک مصداق جزئی ...
13
... به حواس باطنی و نفس ادراک می‌شوند، مانند: ‌ شادی، ... که حواس نقشی در ادراک جزئیات آن صورت‌های کلی ... . و اگر چه آن جزئیات مقارن محسوسات باشند، ولی ... مُدرَک، صورت‌های کلی‌ای هستند که عقل از جزئیات ... انتزاع کرده است. و جزئیات مُدرَک حواس ظاهر ...
14
... گزاره‌های شخصی حاصل از ادراکات جزئی با گزاره‌های کلی یا ... ما شناخته‌تر است، امور جزئی محسوس است، اما آنچه در ... است که علت پدیده‌های جزئی‌ای است که ما در ... . در مورد اخیر، استقرا نوعی «ادراک بالتأمل» است و ویژگی آن ... طوری که هیچ‌یک از جزئیات جسم از نظر او پوشیده ...
15
... و نفسی که هم مدرک کلیات و هم مدرک جزئیات و هم متصرّف ... واسطه قوی و آلات خود، مدرکه جزئیات حسی می‌باشد؛ در معانی ... آن می‌باشند، نفس جزئی را به وجود می‌آورد ... تعلّق و مباشرت تدبیر ابدان جزئیّه است؛ یعنی نفس، اسم ... وجود فرقی تعلّقی؛ و کینونت جزئی تکوینی است که بعد از ...
16
... گفته است: «شأن قوه عاقله ادراک و تعقل می‌باشد، ... شـامل می‌شود و هم ادراک جزئیات را. این تفسیر در ... شد، در حقیقت بر درک و داوری درونی او متمرکز ... در باب اخلاق ـ که درک و داوری‌های اخلاقی را ... دارد؛ مانند عواطف، انفعالات درک مصالح و مفاسد و… در ...
17
... جزئی را درک می‌کند. این معانی جزئی با حواس ظاهری و خیال درک ... ، مفهومی کلی نیست؛ بلکه ادراکی جزئی است. این ادراک جزئی را نمی‌توان با ... حواس ظاهری یا خیال درک کرد ... و تامل بیشتری دارد.) ... مدرک معانی جزیی ... اکنون پس از بیان اقسام ...
18
... . ... تقسیم تصورات کلی و جزئی ... هر یک از تصورات کلی ... فلاسفه نوع دیگری برای تصورات جزئی ذکر کرده‌اند که ... را از اقسام تصورات جزئی شمرد اما ادراک جزئی محبت و عداوت ... را در خود درک کننده یعنی ... قرار دادیم همگی تصورات جزئی بود و اما تصورات ...
19
... آن زشت و زیبا ادراک شود، اوائل معقولاتی ... مانند مفهوم کلی و جزئی به اصطلاح منطقی که ... طرف دیگر ادراکات جزئی حسی را مقدم بر ادراکات کلی عقلی ... تجرید و تعمیم جزئیات محسوسه برای عقل حاصل ... چه معقولات ثانویه مسبوق بادراکات جزئیه حسیه‌اند. ... پانویس ...
20
... علم و معرفت به جزئیات مانند علم به کلیات مدلول ... وجود گُلِ مصنوعی خاص و جزئی در روی میز معین، ... اطلاع است و گاهی به ادراکات جزئی اختصاص داده می‌شود ... ، مؤید) verified است که جزئی از نظام باورهایی باشد که ... (7) کشفی، عبدالرسول، تعریف سه جزئی معرفت و شرط چهارم، مجله ...
2178 نتيجه يافت شد  (0.02 ثانیه)
جعبه ابزار