2179 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
1
... ادراک انسانی ادراک باری تعالی ادراک بسایط ادراک بصر ادراک بصری ادراک به حس بصر ادراک تخییلی ادراک جزئیات ادراک ...
2
... مورد ادراک امور جزئی می‌پردازد؛ نظریه‌ای که برطبق آن ادراک جزئی نیز ... و علایق مادی است و مدرک جزئیات ضرورتاً باید جسم و جسمانی ... انسان، نه تنها مدرک صُوَر خبالی، حتی مدرک جزئیات محسوسه نیز جسم یا ... می‌تواند کلیات و جزئیات را با هم ادراک کند. نکته دیگری ...
3
... می‌دارد و با قوه مدرکه، جزئیات را درک می‌کند. نفس انسانی ... مدرکه جزئیات را درک می‌کند. این دو عمل یعنی تحریک ارادی و ادراک جزئی ... ادراکی را بیان می‌کند، ادراکات عقل عملی را ادراکات جزئی می‌داند و ادراکات ...
4
... مصداقی‌ از مفهوم‌ جزئی است‌. همچنین‌ جزئی، جزئی است‌ به‌ حمل‌ ... جزئی عقلی‌، طبیعت‌ جزئی به‌ قید جزئی بودن‌ است‌، مانند زید جزئی. جزئی ... ‌، یعنی‌ ادراک یک‌ جزئی نه‌ می‌تواند به‌ ادراک دیگری‌ منتج ... است‌ به‌ هیچ‌وجه‌ ادراک جزئی مشخصی‌ را نتیجه‌ نمی ...
5
... کلی است و یا جزئی. در تعریف جزئی و کلی گفته ... مکتسبا»؛ یعنی یک ادراک جزئی از آن نظر که جزئی است، موجب ... تولید و حصول هیچ‌گونه ادراک دیگری ... در حالی که مفهوم جزئی و مصداق جزئی، هر دو در این ... است غیر از امور جزئیه که امور جزئیه در آن شریک ...
6
... و جزئی، تقسیم آن به حسب مُدرکات است، یعنی اگر امر جزئی مُدرَک باشد ... کلی می‌نامیم. برای نمونه ادراک جزئی مضر بودن گوشت خوک و ... ‌کنند که تعریف عقل شامل ادراک جزئیات می‌شود یا نه؛ زیرا ... از کلیات کمک بگیرند، نیازمند ادراک جزئیات هستند و همان طور که ...
7
... علم انسان (و ادراک او که مقدمه آنست) جزئی از وجود انسان ... چون خود نفس مجرد است ادراکات جزئی و کلی او همگی مجردند ... می‌تواند علاوه بر درک و حس جزئیات، امور و مفاهیم کلی ... و انتزاعی را درک و تحلیل ...
8
... معقولات ثانیه، کلی و جزئی، اعتبارات ماهیت، مقولات، عقل ... علم و ادراک، در مبحث «کلی و جزئی» مطرح شده ... ماهیت همچون: کلیت، جزئیت و تشخص اختصاص داده، ... گزاره چیزی جز واقع نمایی اجزای آن - که همان تصوراتند ... طرف دیگر، ادراکات جزئی حسی را مقدم بر ادراکات کلی عقلی ...
9
... ایشان باید قائل شود نفس ادراک جزئیات دارد: «اقول هذا الکلام مشعر ... ، منطبع می‌گردد لذا ادراک مفاهیم جزئی در حیطه افعال این قوه ... که آیا عقل عملی ادراک کلی دارد یا ادراک جزئی، شیخ رحمةالله در ... ادراک ادراکی کلی است ولی در بیش‌تر موارد تصریح به جزئی بودن ادراکات ...
10
... ناشی از تجربه، ادراکی کلی در باره جزئیات یک نوع ــ و ... تجربه تأمل در مصادیق جزئی مقدمات کلی و بررسی و ... در همه یا اکثر مصادیق جزئی قابل حمل است. البته ... نفس از مرتبه ادراک جزئی و حسی به مرتبه ادراک کلی و ... از استقرای حسی و مشاهده جزئیات با قیاس عقلی خفی ...
2179 نتيجه يافت شد  (0.01 ثانیه)
جعبه ابزار