4314 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
21
... عید فطر
22
... است یا نیست. اگر نباشد، احکام است؛ مانند دیات ، قصاص ... دفن میت و نیز برخی احکام استحبابی و کراهتی مانند آداب تخلی ... منبع العلوم الشرعیة و اساس الاحکام الاصلیة و الفرعیة.... از مهم ... . بنابراین، در فرض تصدی حکومت اسلامی برای اجرای این فریضه ...
23
... کودکان فقط با تبعیّت حکم به طهارت و مسلمان ... کودکان فقط با تبعیّت حکم به‌طهارت و مسلمان ... ، مکلّف به انجام احکام الزام‌آور که مخالفت آن ... باشد، نیست و امّا احکام استحبابی که شرعاً و عقلاً پسندیده ... با استناد به ظاهر این حکم، مسلمان می‌باشند. «قٰالَ ...
24
... علیهم السلام نیز همین حکم را دارد، منتهی چنانچه ... آن را تطهیر کنند. ... احکام استحبابی مسجد ... احکام مستحب مسجد عبارتند از ... نیز بخواند، کافی است. ... احکام حرام مسجد ... کارهای حرام ... منبع ...احکام اسلامی، ص139-140. ... فقه ...
25
... تحقق یکی از دو حکم، موضوع حکم دیگر را از ... یکی از دو حکم مستلزم ترک حکم دیگر‌ به‌طور ... همچنین درباره تحقق تزاحم در احکام استحبابی اختلاف نظر وجود دارد. ... مقدمه بودن یک حکم برای امتثال حکم دیگر است، مانند ... بیروت 1400. (11) عبدالصاحب حکیم، منتقی الاصول، تقریرات درس ...
26
... رد نسخ، آن را حکمی استحبابی شمرده‌اند که ورثه ... ق)، به کوشش احمد حبیب العاملی، بیروت، دار احیا ... ، مهدوی. (56) کفایة الاحکام (کفایة الفقه)، محمد باقر السبزواری ... م 211 ق)، به کوشش حبیب الرحمن، المجلس العلمی. (73 ... 1420 ق. (85) میزان الحکمه، ری شهری، قم، دارالحدیث، ...
27
... حداقل سه رساله در موضوع احکام و آداب نماز به ... شرح سه هزار مستحب از احکام استحبابی نماز است، در وصف این ... صدورنا بلمعة من بیان دروس الاحکام التکلیفیة… ) و طبع مع (المقاصد ... فراوان برد و به کسب حکم اجتهاد از سوی حاج آقاحسین ...
28
... خاطر قیام شبانه ورم کرد. ... حکم تلاوت قرآن ... لذا خداوند ... این حکم را بر آنها تخفیف داد ... نیز وجود دارد که وقتی حکم وجوب برداشته شود گناهی ... بر عدم وجوب) یک امر استحبابی است و نتیجه این می ... شده و به صورت یک حکم استحبابی آن هم به مقدار ...
29
... را از قبیل تخصیص در حکم یا استثنا در افراد دانسته ... مفسران مفاد آیه امتاع را حکمی استحبابی و پابرجا می‌دانند که ...
30
... ‌گذارد. ایشان در بحث از استحباب طهارت در هنگام تلاوت ... ، و حرمة الظلم، و استحباب الاحسان، و کراهیة منع اقتباس ... قرض، رد ودیعه، حرمت ظلم، استحباب احسان و کراهت ممانعت از ... و مازاد از آن، در حکم استحباب است. پس سزاوارتر این است ...
4314 نتيجه يافت شد  (0.03 ثانیه)
جعبه ابزار