یزید صائغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیزید الصائغ، از روات حدیث شیعه که تضعیف شده و متهم به جعل حدیث و دروغ‌گویی می‌باشد.


جایگاه رجالی

[ویرایش]

دروغگو،
[۱] ما‌مقا‌نی‌، عبدالله‌، تلخیص مقباس الهدایة، ص۲۶۹.
واقفی، و ضعیف است.
[۲] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج۷، ص۳۱۵.


دیدگاه رجالیون

[ویرایش]

کلام کشّی که او را از کذّاب‌های مشهور می‌داند.
[۳] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج۷، ص۳۱۵.
مؤلّف الوجیزة او را ضعیف می‌داند.
[۴] تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج۷، ص۳۱۵.
و مرحوم مامقانی او را دروغگو معرفی می‌کند.
[۵] ما‌مقا‌نی‌، عبدالله‌، تلخیص مقباس الهدایة، ص۲۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ما‌مقا‌نی‌، عبدالله‌، تلخیص مقباس الهدایة، ص۲۶۹.
۲. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج۷، ص۳۱۵.
۳. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج۷، ص۳۱۵.
۴. تبریزی، علی، بهجة الآمال، ج۷، ص۳۱۵.
۵. ما‌مقا‌نی‌، عبدالله‌، تلخیص مقباس الهدایة، ص۲۶۹.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «دروغ پردازان در حوزه حدیث شیعه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱/۱۷.    جعبه ابزار