گیاهان در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمام گیاهانی که از زمین می‌رویند از هر نظر مهم و آیت روشنی از عظمت خداوند می‌باشند. گیاهانی که در قرآن کریم از آنها اسم برده شده هم از نظر خواص و کاربرد و هم از جهت اشاره به رویدادها و اتفاقاتی که همراه با نام این گیاهان آمده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.


کدو

[ویرایش]

«و انبتنا علیه شجرة من یقطین؛ و بوته کدویی بر او رویاندیم».

سبزیجات

[ویرایش]

«فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها؛ از خدای خود بخواه که از انچه زمین می‌رویاند از سبزیجات».

خیار

[ویرایش]

«و قثائها؛ و خیار».

سیر

[ویرایش]

«و فومها؛ و سیر».

عدس

[ویرایش]

«و عدسها؛ و عدس».

پیاز

[ویرایش]

«و بصلها؛ و پیاز».

انگور

[ویرایش]

«او تکون لک جنة من نخیل و عنب؛ یا باغی از نخل و انگور از آن تو باشد».

دانه

[ویرایش]

«و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید؛ و از آسمان، آبی پر برکت نازل کردیم، و به بوسیله آن باغها و دانه‌هایی راکه درو می‌کند رویاندیم».

انار

[ویرایش]

«فیهما فاکهة و نخل و رمان؛ در آن میوه‌های فراوان و درخت خرما و انار است».

موز

[ویرایش]

«و طلح منضود؛ و موزی که میوه‌هایش روی هم چیده شده».

خرما

[ویرایش]

«و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا؛ و تنه درخت را سوی خود تکان بده که خرمای تازه بر تو بیفکند».

خوشه گندم

[ویرایش]

«فی کل سنبلة مائة حبة؛ در هر خوشه، یکصد دانه باشد».

میوه

[ویرایش]

«فیهما فاکهة؛ در آنها میوه‌های فراوان است».

برگ درخت

[ویرایش]

«و ما تسقط من ورقة الا یعلمها؛ هیچ برگی (از درختی) نمی‌افتد، مگر اینکه (خدا) از آن آگاه است».

درخت

[ویرایش]

«و منه شجر فیه تسیمون؛ و (همچنین) گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن به چرا می‌برید، نیز از آن است».

درخت خرما

[ویرایش]

«و زروع و نخل طلعها هضیم؛ در این زراعتها و نخلهایی که میوه‌هایش شیرین و رسیده است».

گیاهان

[ویرایش]

«فاخرجنا به نبات کل شی ء؛ و بوسیله آن (آب) گیاهان گوناگون رویاندیم».

درخت سدر

[ویرایش]

«من سدر قلیل؛ و اندکی درخت سدر».

میوه تلخ

[ویرایش]

«اکل خمط؛ درختانش تلخ و ترش و بدطعم».

درخت گز

[ویرایش]

درخت گز (شوره): «و اثل؛ و شوره گز».

برگ خشک

[ویرایش]

«و الحب ذو العصف؛ و دانه‌هایی که همراه با ساقه و برگی است که به صورت کاه در می‌آید».

هسته خرما

[ویرایش]

«ان الله فالق الحب و النوی؛ خداوند شکافنده دانه و هسته خرما است».

درختی در جهنم

[ویرایش]

«ان شجرة الزقوم؛ همانا درخت زقوم جهنم».

خار خشک تلخ و بدبو

[ویرایش]

«لیس لهم طعام الا من ضریع؛ غذایی جزء ضریع (خار خشک تلخ و بدبو) ندارند».

گیاه بی ساقه

[ویرایش]

«و النجم و الشجر یسجدان؛ گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند».

درختای که سقفی و عرشی می‌خواهند

[ویرایش]

«و هو الذی انشا جنات معروشات؛ اوست که باغ‌های معروش (باغ‌هایی که درختانش روی داربست‌ها قرار دارد) را آفرید».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صافات/سوره۳۷، آیه۱۴۶.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۶۱.    
۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۹۱.    
۸. ق/سوره۵۰، آیه۹.    
۹. رحمان/سوره۵۵، آیه۶۸.    
۱۰. واقعه/سوره۵۶، آیه۲۹.    
۱۱. مریم/سوره۱۹، آیه۲۵.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۲۶۱.    
۱۳. رحمان/سوره۵۵، آیه۶۸.    
۱۴. انعام/سوره۶، آیه۵۹.    
۱۵. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰.    
۱۶. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۸.    
۱۷. انعام/سوره۶، آیه۹۹.    
۱۸. سبأ/سوره۳۴، آیه۱۶.    
۱۹. سبأ/سوره۳۴، آیه۱۶.    
۲۰. سبأ/سوره۳۴، آیه۱۶.    
۲۱. رحمن/سوره۵۵، آیه۱۲.    
۲۲. انعام/سوره۶، آیه۹۵.    
۲۳. دخان/سوره۴۴، آیه۴۳.    
۲۴. غاشیه/سوره۸۸، آیه۶.    
۲۵. رحمن/سوره۵۵، آیه۶.    
۲۶. انعام/سوره۶، آیه۱۴۱.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «گیاهان در قرآن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴.    


جعبه ابزار