گاو در قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبقر به معنای گاو، اسم جنس است.


کاربرد گاو در قرآن

[ویرایش]

بقرة به گاو نر و گاو ماده هر دو گفته می‌شود، نام دومین سوره قرآن کریم می‌باشد. تاء آن برای وحدت است نه تانیث ولی مجمع البیان و راغب و تفسیر مراغی تاء آنرا برای تانیث گرفته و گفته‌اند: بقره بمعنی گاو ماده و ثور گاو نر است، راغب ثور را بلفظ قیل آورده است. بقره نام دومین و بلندترین سوره قرآن کریم می‌باشد. جمع آن بقرات است.
«و اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرة قالوا ا تتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین؛ و (به یاد آرید) هنگامی که موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما دستور می‌دهد که ماده گاوی را سر ببرید (تا قاتلی در قتل شخص مجهول الحالی معلوم شود). گفتند: آیا ما را به مسخره می‌گیری؟! گفت: پناه می‌برم به خدا از اینکه از جاهلان باشم (زیرا مسخرگی از جاهلان سر می‌زند)».
«و من الابل اثنین و من البقر اثنین... ؛ و نیز از شتر دو فرد یا دو جفت و از گاو دو فرد یا دو جفت (بیافرید)».
«و قال الملک انی اری سبع بقرات سمان... ؛ و (روزی) شاه گفت: من (در خواب) می‌دیدم هفت گاو فربه را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند...»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۶۸..    
۲. بقره/سوره۲، آیه۶۹..    
۳. بقره/سوره۲، آیه۷۰..    
۴. بقره/سوره۲، آیه۷۱..    
۵. انعام/سوره۶، آیه۱۴۶..    
۶. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۶..    
۷. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۱، ص۲۰۹..    
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد،مفردات راغب، ص۵۶.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۶۷..    
۱۰. انعام/سوره۶، آیه۱۴۴..    
۱۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۳..    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حیوان».    جعبه ابزار