کافران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن افراد و گروه‌های کافر معرفی شده‌اند.


مصادیق کافران

[ویرایش]

مصادیق کافران با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
آل فرعون
[۱] به مقاله کفر آل فرعون (قرآن) رجوع شود.
، ابلیس
[۲] به مقاله کفر ابلیس (قرآن) رجوع شود.
، اشراف
[۳] به مقاله کفر اشراف (قرآن) رجوع شود.
، اصحاب اخدود
[۴] به مقاله کفر اصحاب اخدود (قرآن) رجوع شود.
، اصحاب ایکه
[۵] به مقاله کفر اصحاب ایکه (قرآن) رجوع شود.
، اصحاب شمال
[۶] به مقاله کفر اصحاب شمال (قرآن) رجوع شود.
، امت‌های پیشین
[۷] به مقاله کفر امت‌های پیشین (قرآن) رجوع شود.
، اهل کتاب
[۸] به مقاله کفر اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
، اهل مدین
[۹] به مقاله کفر اهل مدین (قرآن) رجوع شود.
، بادیه‌نشینان
[۱۰] به مقاله کفر بادیه‌نشینان (قرآن) رجوع شود.
، برخی از صحابه
[۱۱] به مقاله کفر صحابه (قرآن) رجوع شود.
، بلقیس
[۱۲] به مقاله کفر بلقیس (قرآن) رجوع شود.
، بنی‌اسرائیل
[۱۳] به مقاله کفر بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
، بنی‌قریظه
[۱۴] به مقاله کفر بنی‌قریظه (قرآن) رجوع شود.
، بنی‌نضیر
[۱۵] به مقاله کفر بنی‌نضیر (قرآن) رجوع شود.
، پسر نوح
[۱۶] به مقاله کفر پسر نوح (قرآن) رجوع شود.
، تحریفگران
[۱۷] به مقاله کفر تحریفگران (قرآن) رجوع شود.
، جالوت
[۱۸] به مقاله کفر جالوت (قرآن) رجوع شود.
، جنیان
[۱۹] به مقاله کفر جنیان (قرآن) رجوع شود.
، سپاهیان جالوت
[۲۰] به مقاله کفر سپاهیان جالوت (قرآن) رجوع شود.
، شیاطین
[۲۱] به مقاله کفر شیاطین (قرآن) رجوع شود.
، فرعون
[۲۲] به مقاله کفر فرعون (قرآن) رجوع شود.
، فرعونیان
[۲۳] به مقاله کفر فرعونیان (قرآن) رجوع شود.
، قوم ابراهیم
[۲۴] به مقاله کفر قوم ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
، قوم سبأ
[۲۵] به مقاله کفر قوم سبأ (قرآن) رجوع شود.
، قوم ثمود
[۲۶] به مقاله کفر قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
، قوم عاد
[۲۷] به مقاله کفر قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
، قوم لوط
[۲۸] به مقاله کفر قوم لوط (قرآن) رجوع شود.
، قوم نوح
[۲۹] به مقاله کفر قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
، مشرکان
[۳۰] به مقاله کفر مشرکان (قرآن) رجوع شود.
، منافقان
[۳۱] به مقاله کفر منافقان (قرآن) رجوع شود.
، نمرود
[۳۲] به مقاله کفر نمرود (قرآن) رجوع شود.
، همسر لوط
[۳۳] به مقاله کفر همسر لوط (قرآن) رجوع شود.
، همسر نوح
[۳۴] به مقاله کفر همسر نوح (قرآن) رجوع شود.
، یهود
[۳۵] به مقاله کفر یهود (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آبروی کافران (قرآن)، آرزوهای کافران (قرآن)، آزادی کافران (قرآن)، آوارگی کافران (قرآن)، اتحاد با کافران (قرآن)، اتمام‌حجت بر کافران (قرآن)، احاطه بر کافران (قرآن)، احتجاج با کافران (قرآن)، احتجاج کافران (قرآن)، احتضار کافران (قرآن)، احزاب کافران (قرآن)، احسان به کافران (قرآن)، احکام کافران (قرآن)، اختلاف‌افکنی کافران (قرآن)، اختلاف کافران (قرآن)، اخوت کافران (قرآن)، اذیت‌های کافران (قرآن)، ارتجاع کافران (قرآن)، ارزشگذاری کافران (قرآن)، ازدواج با کافران (قرآن)، اسارت کافران (قرآن)، استبداد کافران (قرآن)، استثمارگری کافران (قرآن)، استدراج کافران (قرآن)، استعانت از کافران (قرآن)، استعانت کافران (قرآن)، استغاثه کافران (قرآن)، استغفار کافران (قرآن)، استکبار کافران (قرآن)، استهزاگری کافران (قرآن)، استهزای کافران (قرآن)، اسراف کافران (قرآن)، اضطراب کافران (قرآن)، اطاعت از کافران (قرآن)، اطاعت کافران (قرآن)، اعتراض کافران (قرآن)، اعتراف کافران (قرآن)، اعراض کافران (قرآن)، افتراهای کافران (قرآن)، افساد کافران (قرآن)، افشای کافران (قرآن)، اقرار کافران (قرآن)، اقلیت کافران (قرآن)، اکثریت کافران (قرآن)، اکراه کافران (قرآن)، امتحان کافران (قرآن)، امداد به کافران (قرآن)، امکانات کافران (قرآن)، امنیت کافران (قرآن)، اموال کافران (قرآن)، امهال به کافران (قرآن)، انتقام از کافران (قرآن)، انذار کافران (قرآن)، انفاق کافران (قرآن)، اولاد کافران (قرآن)، اهانت به کافران (قرآن)، اهانت‌های کافران (قرآن)، اهل کتاب و کافران (قرآن)، ایمان کافران (قرآن)، بخل کافران (قرآن)، بدعت‌گذاری کافران (قرآن)، برادران کافر (قرآن)، برخورد با کافران (قرآن)، بشارت به کافران (قرآن)، بغض کافران (قرآن)، بی‌عقلی کافران (قرآن)، پدران کافر (قرآن)، پشیمانی کافران (قرآن)، پلیدی کافران (قرآن)، پناهندگی به کافران (قرآن)، پیروزی بر کافران (قرآن)، پیروزی کافران (قرآن)، تبری از کافران (قرآن)، تبلیغ سوء کافران (قرآن)، تجارت کافران (قرآن)، تحدی با کافران (قرآن)، تحقیر کافران (قرآن)، تحیر کافران (قرآن)، ترس کافران (قرآن)، تزیین برای کافران (قرآن)، تسامح با کافران (قرآن)، تسلیم کافران (قرآن)، تشبیه به کافران (قرآن)، تشبیه کافران (قرآن)، تعاون با کافران (قرآن)، تعاون کافران (قرآن)، تعجب از کافران (قرآن)، تعجب کافران (قرآن)، تعصب کافران (قرآن)، تفاخر کافران (قرآن)، تقلید کافران (قرآن)، تکاثر کافران (قرآن)، تکبر کافران (قرآن)، تکذیب‌های کافران (قرآن)، تکلیف کافران (قرآن)، تلاش‌های کافران (قرآن)، تلاوت قرآن بر کافران (قرآن)، توبه کافران (قرآن)، توطئه کافران (قرآن)، تولیت کافران (قرآن)، تهدید کافران (قرآن)، تهدیدهای کافران (قرآن)، جاسوسی برای کافران (قرآن)، جدال با کافران (قرآن)، جدال کافران (قرآن)، جنگ با کافران (قرآن)، جنگ کافران (قرآن)، جنون کافران (قرآن)، جوسازی کافران (قرآن)، جهاد با کافران (قرآن)، جهان‌بینی کافران (قرآن)، جهل کافران (قرآن)، چشم کافران (قرآن)، چشم زخم کافران (قرآن)، حزن بر کافران (قرآن)، حزن کافران (قرآن)، حسابرسی کافران (قرآن)، حسادت کافران (قرآن)، حسرت کافران (قرآن)، حس‌گرایی کافران (قرآن)، حشر کافران (قرآن)، حقوق کافران (قرآن)، حکمیت بین کافران (قرآن)، حکومت کافران (قرآن)، حیات کافران (قرآن)، خانه‌های کافران (قرآن)، خسران کافران (قرآن)، خضوع کافران (قرآن)، خطر کافران (قرآن)، خنده کافران (قرآن)، خوردن کافران (قرآن)، خوردنی‌های کافران (قرآن)، خوشگذرانی کافران (قرآن)، خوف از کافران (قرآن)، خوف کافران (قرآن)، خویشاوندی کافران (قرآن)، خیانت کافران (قرآن)، درخواست کافران (قرآن)، دست کافران (قرآن)، دشمنی کافران (قرآن)، دشنام کافران (قرآن)، دعا برای کافران (قرآن)، دعای کافران (قرآن)، دعوت از کافران (قرآن)، دوری کافران از خدا (قرآن)، دوستی با کافران (قرآن)، دوستی کافران (قرآن)، دهان کافران (قرآن)، دین کافران (قرآن)، دیه کافران (قرآن)، ذلت کافران (قرآن)، رجعت کافران (قرآن)، رذایل کافران (قرآن)، رزق کافران (قرآن)، رسوایی کافران (قرآن)، رفاه کافران (قرآن)، روابط کافران با شیطان (قرآن)، روابط کافران با منافقان (قرآن)، روح کافران (قرآن)، روسیاهی کافران (قرآن)، ریای کافران (قرآن)، زنان کافر (قرآن)، سازش با کافران (قرآن)، سختی‌های کافران (قرآن)، سخن کافران (قرآن)، سرزنش کافران (قرآن)، سرور کافران (قرآن)، سرهای کافران (قرآن)، سطحی‌نگری کافران (قرآن)، سکوت کافران (قرآن)، سلطه کافران (قرآن)، سنت خدا درباره کافران (قرآن)، سؤال از کافران (قرآن)، سؤال کافران (قرآن)، شخصیت کافران (قرآن)، شرک کافران (قرآن)، شفاعت از کافران (قرآن)، شعر کافران (قرآن)، شقاوت کافران (قرآن)، شکست کافران (قرآن)، شک کافران (قرآن)، شکم‌بارگی کافران (قرآن)، شکنجه کافران (قرآن)، شکوه از کافران (قرآن)، شناخت کافران (قرآن)، صدای کافران (قرآن)، صفات کافران (قرآن)، صلح با کافران (قرآن)، ضعف کافران (قرآن)، ظن کافران (قرآن)، عبادت کافران (قرآن)، عبرت‌آموزی کافران (قرآن)، عبرت‌ناپذیری کافران (قرآن)، عجز کافران (قرآن)، عجله کافران (قرآن)، عذاب کافران (قرآن)، عذرخواهی کافران (قرآن)، عقاید کافران (قرآن)، علم کافران (قرآن)، عمر کافران (قرآن)، عمل کافران (قرآن)، عهد با کافران (قرآن)، عهدشکنی کافران (قرآن)، عهد کافران (قرآن)، غضب بر کافران (قرآن)، غضب کافران (قرآن)، غفلت کافران (قرآن)، فتنه‌انگیزی کافران (قرآن)، فرجام کافران (قرآن)، فرزندان کافران (قرآن)، فسق کافران (قرآن)، فطرت کافران (قرآن)، قتل کافران (قرآن)، قدرت کافران (قرآن)، قسم کافران (قرآن)، قلب کافران (قرآن)، کافران اهل مدین (قرآن)، کافران به آخرت (قرآن)، کافران حربی (قرآن)، کافران در آخرت (قرآن)، کافران در برزخ (قرآن)، کافران در جهنم (قرآن)، کافران در عالم ذر (قرآن)، کافران در قیامت (قرآن)، کافران محارب (قرآن)، کافران معاهد (قرآن)، کافران مکه (قرآن)، کری کافران (قرآن)، کوری کافران (قرآن)، کیفر کافران (قرآن)، گریه کافران (قرآن)، گفتار کافران (قرآن)، گفتگو با کافران (قرآن)، گمراهی کافران (قرآن)، گناهان کافران (قرآن)، گواهی علیه کافران (قرآن)، گواهی کافران (قرآن)، لالی کافران (قرآن)، لجاجت کافران (قرآن)، لذت‌جویی کافران (قرآن)، لعن بر کافران (قرآن)، مبارزه با کافران (قرآن)، مبغوضیت کافران (قرآن)، محرومیت‌های کافران (قرآن)، محمد و کافران (قرآن)، مرگ کافران (قرآن)، مسخ کافران (قرآن)، معاشرت با کافران (قرآن)، معاهده با کافران (قرآن)، مغضوبیت کافران (قرآن)، مغفرت کافران (قرآن)، مکر کافران (قرآن)، ملامت کافران (قرآن)، مهلت به کافران (قرآن)، نجوای کافران (قرآن)، ندامت کافران (قرآن)، نعمت‌های کافران (قرآن)، نماز میت بر کافران (قرآن)، وعده کافران (قرآن)، وعید به کافران (قرآن)، ولایت کافران (قرآن)، هدایت کافران (قرآن)، هلاکت کافران (قرآن)، همکاری با کافران (قرآن)، هواپرستی کافران (قرآن)، یأس کافران (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله کفر آل فرعون (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله کفر ابلیس (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله کفر اشراف (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله کفر اصحاب اخدود (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله کفر اصحاب ایکه (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله کفر اصحاب شمال (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله کفر امت‌های پیشین (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله کفر اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله کفر اهل مدین (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله کفر بادیه‌نشینان (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله کفر صحابه (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله کفر بلقیس (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله کفر بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله کفر بنی‌قریظه (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله کفر بنی‌نضیر (قرآن) رجوع شود.
۱۶. به مقاله کفر پسر نوح (قرآن) رجوع شود.
۱۷. به مقاله کفر تحریفگران (قرآن) رجوع شود.
۱۸. به مقاله کفر جالوت (قرآن) رجوع شود.
۱۹. به مقاله کفر جنیان (قرآن) رجوع شود.
۲۰. به مقاله کفر سپاهیان جالوت (قرآن) رجوع شود.
۲۱. به مقاله کفر شیاطین (قرآن) رجوع شود.
۲۲. به مقاله کفر فرعون (قرآن) رجوع شود.
۲۳. به مقاله کفر فرعونیان (قرآن) رجوع شود.
۲۴. به مقاله کفر قوم ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
۲۵. به مقاله کفر قوم سبأ (قرآن) رجوع شود.
۲۶. به مقاله کفر قوم ثمود (قرآن) رجوع شود.
۲۷. به مقاله کفر قوم عاد (قرآن) رجوع شود.
۲۸. به مقاله کفر قوم لوط (قرآن) رجوع شود.
۲۹. به مقاله کفر قوم نوح (قرآن) رجوع شود.
۳۰. به مقاله کفر مشرکان (قرآن) رجوع شود.
۳۱. به مقاله کفر منافقان (قرآن) رجوع شود.
۳۲. به مقاله کفر نمرود (قرآن) رجوع شود.
۳۳. به مقاله کفر همسر لوط (قرآن) رجوع شود.
۳۴. به مقاله کفر همسر نوح (قرآن) رجوع شود.
۳۵. به مقاله کفر یهود (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۴، ص۱۷۸، برگرفته از مقاله «کافران».    


رده‌های این صفحه : کفر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار