ژرف نگران احبار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی از احبار ژرف نگر بودند و از ستم ، رباخواری و حرام خواری دوری می کردند.


علمای ژرف نگر یهود

[ویرایش]

۱. وجود عالمانی ژرف نگر میان احبار : لکن الرسخون فی العلم منهم.... (مقصود از «منهم» عبدالله بن سلام و یاران وی از عالمان یهود است.)
۲. ژرف نگران احبار، مبرا از ستم ، رباخواری و حرام خواری : واخذهم الربوا وقد نهوا عنه واکلهم امول الناس بالبـطـل... ؛ لکن الرسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بمآ انزل الیک...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۳۹.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱۶۲.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۱۶۱.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۱۶۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۲۸۲، برگرفته از مقاله «ژرف نگران احبار».    


رده‌های این صفحه : احبار | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار