چوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افچوب مادّه سخت معروف است. از احکام آن در بابهای طهارت، تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


معنای چوب

[ویرایش]

چوب ماده ای که از درخت به دست می‌آید.‌

چوب در طهارت

[ویرایش]

کف پا و ته کفش نجس با راه رفتن بر روی زمین پاک می‌شود؛ اما اگر زمین با چوب و مانند آن فرش شده باشد در حصول طهارت با راه رفتن بر آن اختلاف است.
چوب نجسِ متصل به زمین و ساختمان با شرایطی با تابش آفتاب پاک می‌شود.
چوب نجس اگر تبدیل به خاکستر شود پاک می‌گردد.در اینکه با تبدیل به زغال نیز پاک می‌شود یا نه، اختلاف است.
مستحب است همراه میت دو چوب تر و تازه در قبر قرار دهند؛ یکی در پهلوی راست و دیگری در طرف چپ بدن او.

چوب در تجارت

[ویرایش]

در معامله، چوبهای متّصل به ساختمان به تبع ساختمان، داخل در مبیع است؛ بر خلاف چوبهای منفصل و جدای از ساختمان، هرچند در خانه مورد استفاده قرارگیرد.
فروختن چوب به کسی که بت می‌سازد بنابر مشهور مکروه است و اگر در معامله شرط ساختن بت شود حرام و معامله باطل است.

چوب در اطعمه و اشربه

[ویرایش]

مسواک زدن با چوب درخت اراک افضل است.
[۱۳] طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۱، ص۳۵۱.
خلال کردن دندانها با چوب انار، آس، نی و ریحان کراهت دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱، ص۳۳۸.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۵۵.    
۳. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۲۹.    
۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۲۶۲.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۲۶۶.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۲۶۷.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴، ص۲۳۳-۲۳۴.    
۸. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۳۳۲، م۵۹۳.    
۹. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیة، ج۳، ص۵۳۱.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۳۱.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۰-۳۱.    
۱۲. عاملی جبعی، علی بن احمد، الروضة البهیه، ج۱، ص۳۲۷-۳۲۸.    
۱۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی‌، ج۱، ص۳۵۱.
۱۴. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۷۵.    
۱۵. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۶۰۵، م۲۶۳۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام، ج۳، ص۱۸۴.    


رده‌های این صفحه : چوب | طهارت | فقه | معاملات
جعبه ابزار