پیشانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شود از آن در بابهای طهارت، صلات و حج سخن رفته است.


احکام پیشانی در باب طهارت

[ویرایش]

بعض فقهاء تصریح کردند که پیشانی به قسمت فوقانی چهره، حدّ فاصل رستنگاه مو و ابرو گفته می شود. از واجبات تیمّم مسح پیشانی است. در وجوب مسح دو طرف آن یعنی جبینین اختلاف است.
مالیدن کافور به پیشانی میّت واجب است.
هنگام حنوط مواضع هفتگانه میّت، مستحب است از پیشانی وی آغاز شود و در صورت کافی نبودن کافور برای همه مواضع، پیشانی مقدّم می‌شود.


احکام پیشانی در نماز

[ویرایش]

پیشانی از مواضع هفتگانه‌ای است که هنگام سجده واجب است بر زمین قرار گیرد.۔ برخی گفته‌اند:
در سجده شکر مستحب است دو طرف پیشانی نیز بر زمین گذاشته شود. .

احکام پیشانی در حج

[ویرایش]

مستحب است مؤمنان هنگام ملاقات، صورت یا پیشانی یکدیگر را ببوسند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۱۲۸.    
۲. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۱، ص ۱۱۶.    
۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام ج۵،ص۱۹۵-۱۹۹.    
۴. حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۴،ص۴۰۵-۴۰۷.    
۵. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۱۰۵.    
۶. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۲،ص۷۹.    
۷. یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی،ج۲،ص۸۳    
۸. خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج ۱، ص ۱۸۲.    
۹. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۳۵-۱۳۶.    
۱۰. سیستانی، سید علی حسینی، منهاج الصالحین، ج ۱، ص ۲۱۸.    
۱۱. . بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة ج۸،ص۳۴۷- ۳۴۸.    
۱۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة ج۱۲،ص۲۳۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۳۰۰.    رده‌های این صفحه : اندام‌های بدن | فقه | نماز | وضو
جعبه ابزار