پنهان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



آنچه که مقابل آشکار باشد را پنهان می گویند و از آن در بابهای طهارت، صلات، زکات، صوم، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، نکاح، قضاء، حدود، تعزیرات و دیات به مناسبت سخن گفته شده است.


پنهان و احکام آن در تخلی و بیماری و گناه

[ویرایش]

پنهان شدن شخص از دید دیگران هنگام تخلی، مخفی نگه‌داشتن بیماری به مدّت سه روز بر مریضو پنهان نگه داشتن و بر ملا نکردن گناهانی که حق اللّه به شمار می‌روند، مستحب است.

پنهان و احکام آن در کالای معیوب و مرگ انسان

[ویرایش]

پنهان کردن عیب کالا در صورتی که مصداق غش نباشد، داد و ستد در محلّ تاریکی که عیب کالا در آن جا پنهان می‌ماند و نیز پنهان کردن مرگ انسان بر فرزندان، بستگان و نزدیکان وی ـ جز در موردی که پنهان داشتن از جهاتی رجحان دارد ـ مکروه است.

پنهان بودن صدقه

[ویرایش]

افضل آن است که صدقه مستحب مخفیانه و زکات واجب آشکارا به مستحق پرداخت گردد؛ بلکه انجام دادن هر عمل مستحب به طور پنهان ـ جز در موارد خاص و برای اشخاص خاص ـ بویژه برای کسی که از ریا می‌ترسد، مستحب است.
[۸] کشف‌الغطاء، ج۱، ص۳۱۸.


آگاهی از عیب دیگران

[ویرایش]

تلاش در جهت آگاهی از عیوب پنهان دیگران و فاش کردن آن جایز نیست.

غش در معاملات

[ویرایش]

مخلوط کردن کالای مورد معامله با چیزی که پیدا نیست و خریدار از آن اطّلاع ندارد، مانند مخلوط کردن شیر با آب، غَشّ به شمار می‌رود و حرام است.

پنهان بودن مراسم عقد نکاح

[ویرایش]

برگزاری مراسم عقد نکاح به طور نهان کراهت دارد، بلکه آشکارا انجام دادن و شاهد گرفتن بر آن مستحب است.

پنهان بودن شرب خمر

[ویرایش]

بر کافر ذمّی‌ای که پنهان از دید مسلمان، خمر می‌نوشد حد جاری نمی‌شود؛ لیکن اگر تظاهر کند حد بر او جاری می‌گردد.لازم است کافر ذمّی شراب یا آلت لهو و مانند اینها را ـ که بر اساس کیش خود مالک آن می‌شود، لیکن در اسلام حرام و ملکیّت ناپذیر است ـ پنهان و بدور از انظار نگهداری کند. در این صورت اگر کسی هرچند مسلمان، آن را تلف نماید ضامن است؛ ولی اگر در انظار باشد تلف کردن آن ضمانت‌آور نیست.

قاضی و تحقیق پنهانی از عدالت شهود

[ویرایش]

بر قاضی مستحب است تحقیق از عدالت شهود را پنهانی انجام دهد تا تزکیه کنندگانِ شهود، متّهم نشوند که از روی حیا یا ترس و مانند آن به عدالت شهود گواهی داده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۶.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۶.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۱۷۷.    
۴. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۵۱.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۵۴.    
۶. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۱۴۱.    
۷. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۱۶۲، م۱۹۷۴.    
۸. کشف‌الغطاء، ج۱، ص۳۱۸.
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲۹۸.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱۱.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۴۰.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۶۰.    
۱۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۰۱.    
۱۴. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۷۷.    


رده‌های این صفحه : فقه | معاملات | نکاح | نماز




جعبه ابزار