پل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپل به بنای روی رودخانه، نهر و مانند آن جهت عبور گفته می شود.


محل بحث از پل در فقه

[ویرایش]


از پل به مناسبت در بابهای زکات، حج، وقف، وصیت، احیاء موات و قصاص سخن رفته است.

مستحب بودن ساخت پل

[ویرایش]

ساختن پل از کارهای پسندیده و نیک است، از این‏‌رو اگر کسی مال خود را جهت صرف در کارهای خیر، نذر، وقف یا وصیّت
[۳] جواهر الکلام ج۲۸،ص۲۶۵.
کند، شامل ساختن پل نیز می‏شود. همچنین به قول مشهور، می‏توان جهت ساختن پل از سهم سبیل اللّه زکات استفاده کرد.

استحباب گفتن بسم الله هنگام عبور از پل

[ویرایش]

گفتن «بِسمِ اللّه» هنگام عبور از پل مستحب است.

اجازه صاحبان آب برای نصب پل

[ویرایش]

بنای پل بر نهر آبی که بین چند نفر مشترک است تنها با رضایت همه آنها جایز می‏ باشد.

دیه مقتولی که روی پل پیدا شده

[ویرایش]

اگر روی پلی که محلّ رفت و آمد عموم مردم است، کشته‏‌ای پیدا شود و کسی متّهم به ارتکاب جنایت نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال به اولیای وی پرداخت می‏‍‌‌‌‌‌‎گردد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کتاب السرائر ج۳،ص۶۲.    
۲. جواهر الکلام ج۲۸،ص۲۹.    
۳. جواهر الکلام ج۲۸،ص۲۶۵.
۴. کتاب السرائر ج۳،ص۱۸۷ ۱۸۸.    
۵. جواهر الکلام ج۱۵،ص۳۶۸.    
۶. جواهر الکلام ج۱۸، ص۱۴۶.    
۷. جامع المقاصد ج۷،ص۶۹.    
۸. مختلف الشیعة ج۶،ص۲۰۵.    
۹. جواهر الکلام ج۴۲،ص ۲۳۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۲۷۰-۲۷۱.    


رده‌های این صفحه : حج | زکات | فقه
جعبه ابزار