پستان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپستان، عضو معروف در انسان و حیوان است که از آن در بابهاى طهارت، صلات، نکاح، قصاص و دیات سخن رفته است.


احکام پستان در باب طهارت

[ویرایش]

پستان انسان اعم از زن و مرد موضوع احکامى چند قرار گرفته است که بدان اشاره مى‌شود.
هنگام کفن کردن میت زن، پیچیدن پارچه‌اى دور پستانها و بستن آن بر پشت او مستحب است.
برخى در استحباب آن توقّف و اشکال کرده‌اند.

احکام پستان در باب صلات

[ویرایش]

مستحب است زن درحال قیام نماز به منظور پوشاندن حجم پستانها آنها را با دستهاى خود به سینه بچسباند.

احکام پستان در باب نکاح

[ویرایش]

از شرایط نشر حرمت در رضاع آن است که کودک از پستان زن زنده
[۳] . توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۴۳۵ م ۲۴۷۴.
شیر بخورد.

احکام پستان در باب قصاص و دیات

[ویرایش]

دیه هر پستان زن، نصف دیه او و دیه هر دو پستان، دیه کامل زن است
در اینکه دیه نوک پستان مانند دیه خود پستان مى‌باشد یا دیه هریک از دو نوک پستان، یک هشتم و دیه هر دو یک چهارم است و یا ارش گرفته مى‌شود، اختلاف است.
در اینکه دیه دو نوک پستان مرد دیه کامل است یا در هریک، یک هشتم دیه (۱۲۵ دینار) است و یا ارش گرفته مى‌شود، اختلاف است.
قصاص در پستان- اعم از زن و مرد- ثابت است

حکم قربانی کردن حیوان دارای یک پستان

[ویرایش]

بنابر تصریح برخى، حیوان داراى یک پستان براى قربانی کفایت نمى‌کند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴، ص۲۱۰.    
۲. العروة الوثقی ج۱، ص۷۰۲.    
۳. . توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۴۳۵ م ۲۴۷۴.
۴. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۸۸.    
۵. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۶۳.    
۶. جواهر الکلام ج۴۳، ص ۲۶۴.    
۷. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۰۹- ۳۱۰.    
۸. جواهر الکلام ج۴۳، ص۲۶۴- ۲۶۵.    
۹. مبانی تکملة المنهاج ج۲، ص۳۰۹.    
۱۰. قواعد الاحکام ج۳، ص۶۴۱.    
۱۱. ایضاح الفوائد ج۴، ص۶۴۶.    
۱۲. مختلف الشیعة ج۴، ص۲۸۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۲، ص ۲۶۵.    رده‌های این صفحه : اندام‌های بدن | فقه | قصاص و دیات | نماز
جعبه ابزار