هامان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز اشخاصی که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، «هامان» است.


معرفی هامان

[ویرایش]

هامان، وزير فرعون‌ و نخستين كسى بود كه آجر ساخت‌ و بعضى از مفسّران را گمان بر اين است كه‌ «هامان» اسم عَلَم نيست بلكه لقب منصبى مانند فرعون، كسرا و قيصر است و ظاهر اين است كه هامان لقب وزير پادشاه مصر در آن عصر بود.
در اين‌ عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از لفظ «هامان» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آجرپزی هامان (قرآن)، احساس خطر هامان (قرآن)، استثمارگری هامان (قرآن)، استکبار هامان (قرآن)، افتراهای هامان (قرآن)، امکانات هامان (قرآن)، اوامر هامان (قرآن)، برج‌سازی هامان (قرآن)، حق‌ناپذیری هامان (قرآن)، حکومت هامان (قرآن)، خطاکاری هامان (قرآن)، خوف هامان (قرآن)، دعوت از هامان (قرآن)، ذلت هامان (قرآن)، سبقت هامان (قرآن)، سپاه هامان (قرآن)، شکست هامان (قرآن)، ضلالت هامان (قرآن)، ظلم هامان (قرآن)، عبرت‌گیری از هامان (قرآن)، عمل هامان (قرآن)، غرق شدن هامان (قرآن)، فرجام هامان (قرآن)، فرماندهی هامان (قرآن)، قتل‌های هامان (قرآن)، قدرت هامان (قرآن)، کفر هامان (قرآن)، کیفر هامان (قرآن)، گناه هامان (قرآن)، لعن هامان (قرآن)، مسئولیت هامان (قرآن)، مکر هامان (قرآن)، موقعیت هامان (قرآن)، نسل‌کشی هامان (قرآن)، نقش هامان (قرآن)، وزارت هامان (قرآن)، هامان در قیامت (قرآن)، هامان و شیطان (قرآن)، هامان و فرعون (قرآن)، هامان و قارون (قرآن)، هامان و معاد (قرآن)، هامان و موسی (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج ۱، ص ۴۰۵.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۸، ص ۸۰۸.    
۳. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج ۱۹، ص ۵۸۰.    
۴. ابن عاشور، طاهر بن محمد، تفسیر التحریر و التنویر، ج ۲۰، ص ۷۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۲، ص۴۶۸، برگرفته از مقاله «هامان».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | هامان
جعبه ابزار