ملک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ملک، به فتح میم و لام به معنای فرشته
ملک (منطق)، به کسر میم و سکون لام یکی از مقولات نه‌گانه عرضیجعبه ابزار