مقید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقیَّد به لفظ مطلقِ محدود شده به سبب قید اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مقیَّد، اسم مفعول از باب تفعیل و به معنای دارنده قید و محدودیت است.
بنابراین، به هر مطلقی که با افزودن قیدی، دایره شمول آن محدود گردد، مقید می‌گویند؛ با به بیان دیگر، مقید لفظی است که معنای آن قابلیت شیوع و ارسال دارد، امّا به واسطه آمدن قیدی، دایره شمول آن محدود گردیده است، از این رو بالفعل، بعضی از افراد را شامل نیست؛ برای مثال، «العالم» هر چند شامل همه افراد عالم است، اما قید «العادل» دامنه شمول آن را محدود می‌نماید.
[۹] تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۱۴۵.
[۱۱] اصول الفقه، خضری، محمد، ص۲۲۴.
[۱۳] معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۱۵.
[۱۴] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۳، ص۲۲۳.
[۱۷] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۵۷ ص۱۵۹.
[۲۳] تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص (۱۵۰-۱۴۷).
[۲۴] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص (۲۰۷-۲۰۶).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۱۶۷.    
۲. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص (۱۹۲-۱۹۱).    
۳. آراؤنا فی اصول الفقه، طباطبایی قمی، تقی، ج۱، ص۱۳۸.    
۴. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۵۱۴.    
۵. آشنایی با علوم اسلامی، مطهری، مرتضی، ج۳، ص۴۵.    
۶. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۱۸۰.    
۷. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین،ص۲۱۹.    
۸. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۱۹۳.    
۹. تقنین اصول الفقه، عبدالبر، محمد زکی، ص۱۴۵.
۱۰. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۵، ص۳۴۴.    
۱۱. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۲۲۴.
۱۲. تمهید القواعد، شهیدثانی، زین الدین بن علی، ص۲۲۲.    
۱۳. معالم الدین و ملاذ المجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص۱۵.
۱۴. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۳، ص۲۲۳.
۱۵. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۳، ص۶۷۶.    
۱۶. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۳، ص۷۱۱.    
۱۷. اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۵۷ ص۱۵۹.
۱۸. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا،ج۱، ص۱۶۷.    
۱۹. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۱۶۵.    
۲۰. معارج الاصول، محقق حلی، جعفر بن حسن، ص۹۱.    
۲۱. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۱۹۳.    
۲۲. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۸۹.    
۲۳. تهذیب الاصول، سبزواری، عبدالاعلی، ج۱، ص (۱۵۰-۱۴۷).
۲۴. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص (۲۰۷-۲۰۶).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۸۷، برگرفته از مقاله «مقید».    

رده‌های این صفحه : مطلق و مقید
جعبه ابزار