مقسم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقسم، یادکننده سوگند را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

به کسی که قسم و سوگند یاد می‌کند «مقسم» گویند. از نظر فقهی، مقسم باید دارای بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد باشد.

قسم در قرآن

[ویرایش]

بیشتر قسم‌های قرآن از زبان خدا است و در برخی موارد، سوگندهایی از زبان مردم و شیطان نیز در قرآن آمده است.
[۱] ترکمانی، حسین علی، سوگندهای قرآن (پایان نامه)، ص(۴۳-۴۴).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قسم‌های الهی ؛ قسم‌های مردمی ؛ قسم‌های ابلیس .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ترکمانی، حسین علی، سوگندهای قرآن (پایان نامه)، ص(۴۳-۴۴).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «مقسم».    جعبه ابزار