عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مفعول

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... مفعول


  سایر عناوین مشابه :
 • مفعول معه
 • مفعول فیه
 • مفعول له
 • مفعول مطلق
 • مفعول‌به
 • وضع هیئت اسم مفعول
 • وضع اسم مفعول
 • اسم مفعول
 • اطلاق فاعل بر مفعول
 • اطلاق مصدر بر مفعول
 • اطلاق مفعول بر فاعل
 • اطلاق مفعول بر مصدر
 • اطلاق صفت مشبهه بر مفعول
 • اصل در مفعول فیه
 • اصل در مفعول له
 • اصل در مفعول مطلق
 • رده:مفعول مطلق
 • رده:مفعول له
 • رده:وضع اسم مفعول
 • رده:مفعول به
جعبه ابزار