معامله (ابهام زدایی‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

معامله (اخص)، عقود و ایقاعات
معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار