• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مستودع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمستودع یا مودع (به فتح دال) به گیرنده ودیعه را گویند.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

۱ - منبع

[ویرایش]

جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۵۹.جعبه ابزار