مستاجر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه اجاره کننده مستاجر گفته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص۱۵۹.
جعبه ابزار