مریم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمریم ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

قرآن
سوره مریم، نوزدهمین سوره از قرآن کریم
مریم بنت عمران، بانوی باعظمت و مادر حضرت عیسی (علیه‌السلام)

کاربردهای دیگر
بخورمریم، بخورِ مَرْیَم (به ضَم یا فتح باء)، یا گاهی شَجَره مریم، اصطلاحی مجهول‌الاصل و اطلاق شده به چند گیاه داروییرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار