محمد بن علی طبری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبری، عمادالدین، محمد بن علی، عالم و محدّث امامی مذهب قرن پنجم و ششم بود.


پیشینه

[ویرایش]

منتجب ‌الدین رازی
[۱] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
نام و نسب او را عماد الدین محمد بن ابی ‌القاسم بن محمد بن علی آورده و خود وی
[۲] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۹۲، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
[۳] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۲۰۰، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
نیز از پدرش با نام و نسبِ ابوالقاسم علی بن محمد بن علی یاد کرده است. در متن چاپ شدۀ کتاب معالم ابن‌شهر آشوب
[۴] ابن‌شهرآشوب، معالم العلماء، ص۱۱۹، چاپ سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱.
نام پدر وی، به اشتباه، قاسم آمده است. هرچند بیش‌تر منابع
[۵] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
[۶] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۷] شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۴۰، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
لقب وی را عماد الدین ضبط کرده‌اند، اما در نسخه‌ای از الفهرست منتجب الدین که نزد شیخ حر عاملی بوده لقب او جمال الدین گزارش شده است.
[۸] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
با توجه به عنوان «فقیه» – که طبری برای پدر خود به کار برده
[۹] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۷۶، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
[۱۰] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۶۳، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
[۱۱] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۸۴، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
[۱۲] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۹۲، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
[۱۳] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۲۰۰، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
وی در خانواده‌ای علمی متولد شده و پرورش یافته است. او
[۱۴] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۳۹۱، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
همچنین پدر خود را به زهد وصف کرده است.

تولد

[ویرایش]

از تاریخ تولد عمادالدین اطلاعی در دست نیست. با توجه به نسبت «کَجّی طبری»
[۱۵] ابن‌شهرآشوب، معالم العلماء، ص۱۱۹، چاپ سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱.
و «طبری آملی کَجّی»
[۱۶] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
که برای وی یاد کرده‌اند،
[۱۷] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
وی در کَجَّه به دنیا آمده که شهری است میان آمل و چالوس و از نواحی رویان
[۱۸] یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۴، ص۲۴۰.
[۱۹] یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۲، ص۸۷۳.
[۲۰] یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۳، ص۲۳۷.
[۲۱] یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۳، ص۳۱۱.
، که امروزه به کَجور شهرت دارد.

عناوین

[ویرایش]

محمد بن مشهدی و ابن‌بطریق حلی، از شاگردان و راویان طبری‌، از وی با عناوین «الشیخ الفقیه العالم»
[۲۲] محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار، ج۱، ص۴۷۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۹.
و «الشیخ الفقیه»
[۲۳] یحیی بن حسن ابن بطریق اسدی حلی، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب امام الأبرار، ج۱، ص۷، قم ۱۴۰۷.
یاد کرده‌اند و منتجب‌الدین رازی
[۲۴] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
نیز _ که به یک واسطه از طبری روایت کرده _ از او با عنوان «الشیخ الإمام» نام برده و وی را به فقاهت و وثاقت ستوده است. در قرن هفتم نیز ابن ‌اسفندیار
[۲۵] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
نام وی را با عناوین «خواجۀ امام» و «فقیه آل محمد» ذکر کرده است.

سفرهای طبری

[ویرایش]

با توجه به اسناد و تاریخ‌هایی که طبری در بشارة المصطفی آورده است، استادان و مشایخ وی شناخته می‌شوند و می‌توان سیر سفرهای او را ترسیم کرد. بر اساس این اسناد، طبری پس از کسب علم در آمل تا سال ۵۰۹، در ۵۱۰ به ری و یک‌ سال بعد به نجف رفته و سپس به آمل بازگشته، زیرا در سال ۵۲۰ در آمل از ابو اسحاق اسماعیل بن ابی القاسم دیلمی حدیث شنیده است.
[۲۶] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۲۷، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۲۷] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۲۱، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.


استادان و مشایخ وی

[ویرایش]

استادان و مشایخ طبری و زمان و مکان قرائت، سماع و روایت وی از آنان، به ترتیب عبارت‌اند از: سید ابو طالب یحیی بن محمد جوانی حسینی حسنی آملی در آمل در سال‌ ۵۰۹،
[۲۸] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۶۹، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۲۹] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۸۴، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۰] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۸۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۱] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۰۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۲] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۷۵، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۳] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۰۳، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
ابو محمد حسن بن حسین بن بابویه رازی در ری در سال ۵۱۰،
[۳۴] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۵] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۸، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۶] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۳۲، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۷] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۶۵، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۳۸] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۶۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
ابو النجم محمد بن عبدالوهاب بن عیسی رازی در ری در سال ۵۱۰،
[۳۹] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۷۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۴۰] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۸۸، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۴۱] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۱۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۴۲] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۲۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۴۳] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۲، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
[۴۴] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۱۱، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
ابو علی حسن بن محمد طوسی در نجف در سال‌های ۵۱۰ ۵۱۱، ابو عبدالله محمد بن احمد بن شهریار خازن در همانجا در سال‌های ۵۱۲ و ۵۱۴ و ۵۱۶، ابو البقاء ابراهیم بن حسین بصری در همانجا در سال ۵۱۶، شریف ابو البرکات عمر بن ابراهیم بن محمد بن حمزه حسینی کوفی از علمای زیدیه در کوفه در سال‌های ۵۱۲ و ۵۱۶، ابو غالب سعید بن محمد بن احمد ثقفی کوفی در کوفه در سال ۵۱۶، ابو علی محمد بن علی بن قرواش تَمیمی در نجف در سال ۵۱۶، ابو محمد جبار بن علی بن جعفر رازی در نجف در سال ۵۱۸، ابو اسحاق اسماعیل بن ابی ‌القاسم بن احمد دیلمی در آمل در سال ۵۲۰ و ابو جعفر محمد بن ابی ‌الحسن علی بن عبدالصمد تمیمی در نیشابور در سال‌ ۵۲۴. طبری همچنین احادیثی را به روایت از پدرش، ابو القاسم علی بن محمد بن علی، بدون ذکر تاریخ یا به نقل وجاده از کتاب دست‌نوشتۀ او، در بشارة المصطفی آورده است. ابو محمد حسن بن حسین بن ‌بابویه در سال ۵۱۰ در خانقاه خود در ری و ابو علی طوسی در سال ۵۱۱ در مشهدِ امیرمؤمنان در نجف، به خط خود، اجازۀ روایتی برای طبری نوشته‌اند.

مهم‌ترین استاد وی

[ویرایش]

طبری همچنین برخی از روایات ابو محمد حسن بن حسین بن ‌بابویه را از روی نسخۀ اصل وی کتابت کرده و سپس بر فرزند او قرائت نموده است. در میان مشایخ و استادان طبری، ظاهراً عمدۀ تحصیلات طبری نزد ابو علی طوسی بوده است،
[۹۵] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
[۹۶] شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۴۰، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
همچنان‌که احادیث بسیاری را به روایت از او در کتابش آورده و او را بزرگ ‌داشته است.
[۹۷] شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۴۱، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
با توجه به آن‌که طبری به واسطۀ ابوعلی طوسی و دیگران، از شاگردان شیخ طوسی به شمار می‌رود، نظر وی دربارۀ عدم حجیت خبر واحد
[۹۸] شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۳۸۱، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
_ که مخالف نظر مشهور طوسی در این باره است _ شایان توجه است.

طبری در حله و شاگردان وی

[ویرایش]

به نوشتۀ ابن ‌اسفندیار، امیر ابن ‌ورّام بن ابی‌ فراس حلی (متوفی ۶۰۵) دو سال طبری را در حلّه نگاه داشت، برای او مقرری سالیانه تعیین کرد و در این مدت، اهل بغداد و کوفه و شیعیان عراق عرب به حلقۀ درس طبری پیوستند.
[۹۹] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
همو می‌نویسد که ورّام دختر طبری را به همسری خود درآورد.
[۱۰۰] بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
از شاگردان و راویان طبری، شاذان بن جبرئیل قمی،
[۱۰۱] محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار، ج۱، ص۲۶۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۹.
ابن‌بطریق حلی،
[۱۰۴] یحیی بن حسن ابن بطریق اسدی حلی، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب امام الأبرار، ج۱، ص۷، قم ۱۴۰۷.
قطب‌الدین ابوالحسین راوندی ،
[۱۰۵] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
محمد بن مشهدی،
[۱۰۶] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۴۷۳، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
و عربی بن مسافر عبادی
[۱۰۷] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۴۷۳، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
) بوده‌اند. افزون بر این‌ها، به نوشتۀ محمد تقی مجلسی ، ابن‌ شهرآشوب و ابن ‌ادریس حلی صحیفه سجادیه را از طریق طبری روایت کرده‌اند.

تاریخ وفات

[ویرایش]

تاریخ وفات طبری دانسته نیست. بنا بر گزارش ابن مشهدی، طبری در سال ۵۵۳ در مشهد علوی (نجف) به سر می‌برده
[۱۱۰] محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار، ج۱، ص۴۷۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۹.
و بنابراین، تا این سال در قید حیات بوده است.

آثار

[ویرایش]

مشهورترین اثر طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی است. ابن‌شهر آشوب
[۱۱۱] ابن‌شهرآشوب، معالم العلماء، ص۱۱۹، چاپ سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱.
، که از معاصران طبری است، از این کتاب با عنوان البشارات نام برده است. منتجب الدین رازی
[۱۱۲] منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
از آثار طبری به دو کتاب الفرج فی الأوقات و المخرج بالبینات و شرح مسائل الذریعه اشاره کرده و یادآور شده است که قطب‌الدین راوندی کتاب اخیر را بر طبری خوانده و راوندی نیز آن را برای وی روایت کرده است. افزون بر این‌ها، طبری در بشارة المصطفی به کتابی از خود با عنوان کتاب الزهد و التقوی اشاره کرده است.
[۱۱۴] میرزا عبدالله افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج۵، ص۱۸، چاپ سید احمد حسینی، قم ۱۴۰۱ ق.
از میان آثار طبری، تنها بخش‌ عمده‌ای از بشارة المصطفی بر جای مانده و چاپ شده است (نجف ۱۳۸۳ و قم ۱۴۲۰) که خالی از اغلاط در اسناد نیستند.
[۱۱۷] تراثنا، العدد الأول (المسلسل ۵۷)، ج۱، ص۱۸۵-۱۸۶، السنة الرابعة عشره، ربیع الأول۱۴۲۰ق.
با توجه به گزارشی از نسخۀ موجود در این کتاب در کتابخانۀ امیرالمؤمنین نجف ،
[۱۱۸] تراثنا، العدد الأول (المسلسل ۵۷)، ج۱، ص۱۸۵-۱۸۶، السنة الرابعة عشره، ربیع الأول۱۴۲۰ق.
چنین به نظر می‌رسد که این کتاب دارای نسخه‌هایی بوده است که اختلافات اندکی با یکدیگر داشته‌اند. ترجمه‌ای از این اثر نیز با عنوان بشارات نبوی به شیعیان علوی (تهران ۱۳۷۹ش) چاپ شده است. از بقیۀ آثار طبری، از جمله شرح مسائل الذریعه – که قاعدتاً شرحی بر مشکلات الذریعه سید مرتضی (متوفی ۴۳۶) در اصول فقه بوده است – نشانی در دست نیست.

بشارة المصطفی از آثار مهم حدیثی- کلامی و محتوای آن

[ویرایش]

بشارة المصطفی از آثار مهم حدیثی- کلامی امامیه در قرن ششم است که مورد توجه علمای پس از طبری بوده، چنانکه ابن‌طاووس (متوفی ۶۶۴) در آثارش، مطالبی را از آن نقل کرده است.
[۱۱۹] رضی‌الدین علی بن موسی بن طاووس، إقبال الأعمال، ج۱، ص۲۵-۲۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.
موضوع این کتاب، اثبات ائمه علیهم‌السلام، منزلت و درجات شیعه و کرامات اولیای الهی و پیروان ائمه است و چنان‌که از نام آن پیداست، در اثبات حقانیت مذهب شیعه از کلام پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است. مؤلف با هدف آشنا سازی جامعۀ شیعی عصر خود با آموزه‌های عمیق این مکتب، این کتاب را تألیف کرده و در آن جز روایات مسند از مشایخ معتمد خود، نقل نکرده است. این کتاب افزون بر این فایدۀ مهم، به دلیل اشتمال بر اسانید تازه و ذکر شماری از عالمان شیعی ایران در سده‌ های پنجم و ششم، دارای اهمیت است. این کتاب برای شناخت تشیع در کوفه در سده‌های پنجم و ششم نیز حائز اهمیت است، به ویژه در خصوص اسانید زیدیان کوفه، مانند روایات ابوالحسن زید بن ناصرعلوی، ابوعبدالله محمد بن علی علوی و ابو البرکات عمر بن ابراهیم علوی زیدی.

منابع مورد استفاده در تدوین بشارة المصطفی

[ویرایش]

عماد الدین طبری بخش درخور توجهی از احادیث خود را در این کتاب، از نسخه یا نسخه‌هایی از الأمالی شیخ طوسی روایت کرده است. او از سه طریق روایاتی را از الأمالی شیخ طوسی نقل کرده است؛ به ترتیب زمانی، از ابو محمد حسن بن حسین بن بابویه رازی، ابوعلی طوسی فرزند شیخ طوسی و ابوعبدالله محمد بن احمد بن شهریار، خازن مرقد امیرالمؤمنین و راوی کتاب صحیفۀ سجادیه، و گاه به صورت ترکیبی از هر سه استاد یا دو تن از آنان. اسناد روایات بشارة المصطفی نشان می‌دهد که عمادالدین طبری بیشترین نقل از الأمالی شیخ طوسی را از طریق فرزند او، ابوعلی طوسی، کرده است. افزون بر این، عبارات خود طبری نیز به استفادۀ وی از منابع مکتوب استادان خود برای تألیف بشارة المصطفی اشاره دارد.

سماع حدیث

[ویرایش]

از ابتدای اسناد روایات کتاب بشارة المصطفی چنین به دست می‌آید که طبری در ۵۱۰ و ۵۱۶ و ۵۱۸، نزد عالمان و محدّثان ری به سماع حدیث اشتغال داشته است. البته این احتمال نیز می‌رود که دو تاریخ اخیر از اغلاط به وجود آمده در اسناد روایات باشد، چرا که به گفتۀ خود طبری، وی از ابوالنجم محمدبن عبدالوهاب بن عیسی رازی در مسجدالغربی یا الغری، در محله‌ای به نام زامهران در ری، در صفر ۵۱۰ قرائت حدیث کرده است. دیگر تاریخهای‌ مذکور در ابتدای برخی اسناد نیز مؤید سماع و قرائت او در همین سال در ری نزد عالمان اهل این شهر است.

فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
(۲) یحیی بن حسن ابن بطریق اسدی حلی، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب امام الأبرار، قم ۱۴۰۷.
(۳) ابن‌شهرآشوب، معالم العلماء، چاپ سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱.
(۴) رضی‌الدین علی بن موسی بن طاووس، إقبال الأعمال، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.
(۵) محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۹.
(۶) میرزا عبدالله افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، چاپ سید احمد حسینی، قم ۱۴۰۱ ق.
(۷) تراثنا، العدد الأول (المسلسل ۵۷)، السنة الرابعة عشره، ربیع الأول۱۴۲۰ق.
(۸) شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
(۹) عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.
(۱۰) محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، بیروت ۱۴۰۳.
(۱۱) منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
(۱۲) یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۲. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۹۲، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۳. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۲۰۰، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۴. ابن‌شهرآشوب، معالم العلماء، ص۱۱۹، چاپ سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱.
۵. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۶. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۷. شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۴۰، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۸. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۹. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۷۶، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۰. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۶۳، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۱. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۸۴، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۲. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۹۲، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۳. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۲۰۰، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۴. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۳۹۱، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۵. ابن‌شهرآشوب، معالم العلماء، ص۱۱۹، چاپ سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱.
۱۶. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۷. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۱۸. یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۴، ص۲۴۰.
۱۹. یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۲، ص۸۷۳.
۲۰. یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۳، ص۲۳۷.
۲۱. یاقوت حموی، معجم البلدان، اختصارات، ج۳، ص۳۱۱.
۲۲. محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار، ج۱، ص۴۷۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۹.
۲۳. یحیی بن حسن ابن بطریق اسدی حلی، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب امام الأبرار، ج۱، ص۷، قم ۱۴۰۷.
۲۴. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۲۵. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۲۶. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۲۷، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۲۷. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۲۱، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۲۸. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۶۹، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۲۹. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۸۴، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۰. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۸۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۱. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۰۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۲. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۷۵، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۳. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۰۳، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۴. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۵. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۲۸، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۶. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۳۲، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۷. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۶۵، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۸. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۶۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۳۹. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۷۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۴۰. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۸۸، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۴۱. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۱۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۴۲. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۲۶، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۴۳. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۲، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۴۴. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۱۱، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۴۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۴۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۴۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۳۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۴۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۴۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۴۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۳۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۰۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۳۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۴۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۱، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۵۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۳۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۵۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۲۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۰۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۰۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۶۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۲۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۴۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۰۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۲۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۷۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۲۱، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۶۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۶۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۶۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۶۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۹۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۰۰-۲۰۱، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۸۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۸۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۱۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۹۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۰۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۹۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۲۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۹۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۱۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۹۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۲۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۹۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۲۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۹۵. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۹۶. شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۴۰، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۹۷. شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۷۴۱، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۹۸. شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، ج۱۱، ص۳۸۱، چاپ بشار عوّاد معروف، بیروت ۱۴۲۴/۲۰۰۳.
۹۹. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۱۰۰. بهاء‌الدین محمد بن حسن ابن اسفندیار، تاریخ طبرستان، ج۱، ص۱۳۰، چاپ عباس اقبال، تهران ۱۳۲۰ ش.
۱۰۱. محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار، ج۱، ص۲۶۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۹.
۱۰۲. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۰۷، ص۶۵-۶۶، بیروت ۱۴۰۳.    
۱۰۳. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۰۷، ص۷۰، بیروت ۱۴۰۳.    
۱۰۴. یحیی بن حسن ابن بطریق اسدی حلی، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب امام الأبرار، ج۱، ص۷، قم ۱۴۰۷.
۱۰۵. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۰۶. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۴۷۳، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۰۷. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۴۷۳، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۰۸. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۰۷، ص۴۶، بیروت ۱۴۰۳.    
۱۰۹. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۰۷، ص۶۵-۶۶، بیروت ۱۴۰۳.    
۱۱۰. محمد بن جعفر ابن مشهدی، المزار، ج۱، ص۴۷۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۹.
۱۱۱. ابن‌شهرآشوب، معالم العلماء، ص۱۱۹، چاپ سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱.
۱۱۲. منتجب الدین علی بن بابویه رازی، الفهرست، ج۱، ص۱۰۷، چاپ سید جلال‌الدین محدث ارموی، قم ۱۳۶۶ ش.
۱۱۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۱۴. میرزا عبدالله افندی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ج۵، ص۱۸، چاپ سید احمد حسینی، قم ۱۴۰۱ ق.
۱۱۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱-۱۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۱۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۴۳۵-۴۳۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۱۷. تراثنا، العدد الأول (المسلسل ۵۷)، ج۱، ص۱۸۵-۱۸۶، السنة الرابعة عشره، ربیع الأول۱۴۲۰ق.
۱۱۸. تراثنا، العدد الأول (المسلسل ۵۷)، ج۱، ص۱۸۵-۱۸۶، السنة الرابعة عشره، ربیع الأول۱۴۲۰ق.
۱۱۹. رضی‌الدین علی بن موسی بن طاووس، إقبال الأعمال، ج۱، ص۲۵-۲۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۱۴.
۱۲۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۹۱، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۳۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۴۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۵۱، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۳۶۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۲۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۴۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۰۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۸۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۰۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۳۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۳۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۹۹، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۱۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۴۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۸۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۴۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۳۷-۱۳۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۸۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۰۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۰۲- ۲۰۳، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۰۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۱۴، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۹۱، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۰۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۲۱۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۳۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۵۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۶۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۷۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۱، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۹۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۰۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۵. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۱۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۶. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۲۶، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۷. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۳۲، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۸. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۳۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۶۹. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۴۸، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۷۰. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۵۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۷۱. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۶۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۷۲. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۲۷، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۷۳. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۳۰، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    
۱۷۴. عمادالدین محمد طبری، بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج۱، ص۱۴۵، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم ۱۴۲۰.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «محمد بن علی طبری»، شماره۶۸۵۴.    جعبه ابزار