مجالس‌المؤمنین (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجالس المومنین کتاب معروف قاضی نورالله شوشتری است.


معرفی اجمالی اثر

[ویرایش]

این اثر احوال جماعتی از علما، حکما، ادبا، عرفا، شعرا و رجال متقدم و راویانی است كه به اعتقاد قاض نورالله همگی شیعه مذهب‌اند. افزون بر این‌ها دربردارنده حكایات و قصه‌ها و روایات آن‌ها، همچنین گذری به شهرها و احوالات ایشان است.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ دارای ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ می باشد.
این کتاب در دوازده «مجلس» تدوین شده که هر مجلس حکم یک فصل از کتاب را دارد که در هر کدام به گوشه‌هایی از تاریخ اسلام تشیع و ایران پرداخته و برخی از بزرگان تصوف، متکلمان، مشاهیر حکما و شعرا را معرفی کرده است.

مؤلف

[ویرایش]

نورﺍﷲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷﺮﻳﻒﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺮﻋﺸﻲ، معروف به قاضی نورالله شوشتری ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﺍﺣﻘﺎﻕﺍﻟﺤﻖ، ﺻﻮﺍﺭﻡﺍﻟﻤﻬﺮﻗﻪ، ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﻨﻮﺍﺻﺐﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻻﻣﺎﻣﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﻞ ﻭ ﺍﺣﺎﻃﺔ ﺍﻭ ﺑﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺷﻮﺩ. ﻭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ شیخ بهایی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺸﻴﻊ ﺩﺭ ﺍﻛﺒﺮﺁﺑﺎﺩ ﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺁﮔﺮﻩ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻛﺸﺘﻪ شده است.

منبع

[ویرایش]

• معرفی و نقد کتاب مستطاب مجالس المؤمنین، علی شوره زاری، کتاب ماه کلیات سال سیزدهم بهمن ۱۳۸۸ شماره ۲.جعبه ابزار