ماهی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحوت به معنای ماهی است و در قرآن ذکر شده است.


کاربرد حوت در قرآن

[ویرایش]

حوت به معنای ماهی است. جمع آن حیتان است، (اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا) از موارد استعمال آن در قرآن بدست می‌آید که حوت بر ماهی بزرگ و کوچک هر دو گفته می‌شود مثل ماهی یونس و ماهی موسی.
«فانی نسیت الحوت و ما انسانیه الا الشیطان؛ گفت: آیا دیدی وقتی که در کنار آن سنگ جای گرفتیم من (سرگذشت) ماهی را فراموش کردم، و جز شیطان آن را فراموشم نساخت که (به تو) بازگویم، و آن ماهی راه خود را در دریا به طرز عجیبی پیش گرفت (به این جهت که زنده شد و یا آنکه به هر طرف شنا می‌کرد آب دریا مانند کانال باز می ماند)».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۲. قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۱۹۱.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حیوان».    جعبه ابزار