لقمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلقمان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

لقمان حکیم، نام حکیم مشهور و نام‌برده شده در قرآن کریم
سوره لقمان، سی و یکمین سوره قرآن کریم و از سوره‌های مکی
سجده لقمان، نام سوره‌ای در قرآن کریم و نام دیگر سوره سجدهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار