لقاء الله (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از عناوین و موضعاتی که در آیات قرآن به کار رفته، لقاء الله است.


معنای لقاء الله

[ویرایش]

لقاء، رو در رو قرار گرفتن با چيزى و رسيدن به آن است. مقصود از لقاء اللَّه قرار گرفتن بنده در موقف و جايگاهى است كه بين او و پروردگارش حجابى نباشد، چنان كه شأن روز قیامت چنين است، زيرا قيامت، ظرف ظهور حقايق است. البته احتمالات‌ ديگرى نظير اينكه لقاء به معناى رسيدن به پاداش و يا بعث و قيامت باشد، نيز مطرح است.
در اين عنوان معناى اعمّ آن مورد نظر است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از مشتقّات‌ «لقى»، «ناظره»، و «ميقات» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

امید به لقاء الله (قرآن)، ایمان به لقاء الله (قرآن)، تکذیب لقاء الله (قرآن)، حتمیت لقاء الله (قرآن)، زمان لقاء الله (قرآن)، کفر به لقاء الله (قرآن)، لقاء الله در قیامت (قرآن)، محرومان از لقاء الله (قرآن)، مکذبان لقاء الل (قرآن)، موانع لقاء الله (قرآن)، وصول به لقاء الله (قرآن)، یأس از لقاء الله (قرآن)، یقین به لقاء الله (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۷۴۵، «لقی».    
۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۶، ص ۱۰۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۵، ص۲۱۲، برگرفته از مقاله «لقاء الله».    


رده‌های این صفحه : رویت خداوند | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار