قضا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قضا ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

قضا (قضاوت)، به معنای قضاوت و داوری کردن برای رفع نزاع و خصومت از میان مردم
قضا (فقه)، به معنای انجام عمل بعد از سپری شدن وقت مخصوص آن
قضا و قدر، از صفات فعلیه خداوند به معنای به مرحله نهایی و حتمی رساندن یک پدیده پس از فراهم شدن مقدمات و اسباب و شرایط آنرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار