قافیه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قافیه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قافیه (ادبی)، حروف تکرار شونده مشترک در واژه‌های پایانی قرینه‌های شعر منظوم
علم قافیه، علم بررسی ارتباط حروف و یا کلمات آخر ابیات در شعر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار