فوائد الاصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقریرات درس:میرزا محمد حسین غروی نائینی (م ۱۳۵۵ ق).
مؤلف:میرزا محمد علی کاظمی خراسانی (م ۱۳۶۵ ق)


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب در اصول فقه شیعه امامیه و در واقع تقریرات درس مرحوم میرزا محمد حسین غروی نائینی است که به وسیله شاگرد وی شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی نوشته و تدوین شده است. این کتاب مهم و معتبر، مورد توجه علمای متأخر در حوزه های علمیه شیعه بوده است.

موضوعات کتاب

[ویرایش]

موضوعات کلی مورد بحث در این کتاب عبارت اند از:
تعریف علم اصول و مسائل مربوط به آن، ماهیت وضع، صحیح و اعم، مشتق، اوامر، نواهی، مفاهیم عام و خاص، مطلق و مقید، قطع، ظن، شک و... .

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب، به همت انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، در قم در ۴ جلد چاپ و منتشر شده است.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    رده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب اصولی شیعه
جعبه ابزار