فرهنگ‌نامه فارسی اصول فقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففرهنگ‌نامه اصول فقه دربردارنده اصطلاحاتی می‌باشد که در اصول فقه کاربرد زیادی دارد که در ذیل ذکر می‌شود.


آ

[ویرایش]

آثار شرعی با واسطه مستصحب
آثار شرعی بی‌واسطه مستصحب
آثار شرعی مستصحب
آثار شرعی غیرمباشر مستصحب
آثار شرعی غیرمستقیم مستصحب
آثار شرعی مباشر مستصحب
آثار شرعی مستقیم مستصحب
آثار طبیعی مستصحب
آثار عادی مستصحب
آثار عقلی مستصحب
آثار علم اجمالی
آثار قطع
آثار متیقن
آثار مستصحب
آثار وضع
آمر
آیات احتیاط
آیات برائت
آیات متشابهات
آیات محکمات
آیات ناهی از عمل به ظن
آیه ۱۰۲ سوره آل عمران
آیه ۱۲۲ سوره توبه
آیه ۱۵ سوره اسراء
آیه ۱۵۹ سوره بقره
آیه ۱۹۵ سوره بقره
آیه ۴۳ سوره نحل
آیه ۶ سوره حجرات
آیه ۶۱ سوره توبه
آیه ۷ سوره انبیاء
آیه أذن
آیه اهل ذکر
آیه ایذاء
آیه تصدیق
آیه تقوا
آیه تهلکه
آیه حرمت کتمان
آیه سؤال (اصول)
آیه کتمان
آیه نبأ (اصول)
آیه نفر
آیه نفی تعذیب
آیه نفی عذاب بلابیان

الف

[ویرایش]

اباحه (اخص)
اباحه (اعم)
اباحه اضطراری (اصول)
اباحه اقتضایی
اباحه شرعی
اباحه ظاهری
اباحه عقلی
اباحه غیر اقتضایی
اباحه لا اقتضایی
اباحه واقعی
اتحاد طریق مسألتین
اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه
اتحاد متعلق یقین و شک
اتحاد متیقن و مشکوک
اتصال زمان شک و یقین
اثر شرعی با واسطه مستصحب
اثر شرعی مستصحب
اثر عادی مستصحب
اثر عقلی مستصحب
اثر مستصحب
اجامیع
اجتماع امر استحبابی و نهی تنزیهی
اجتماع امر وجوبی و نهی تحریمی
اجتماع امر وجوبی و نهی تنزیهی
اجتماع امر وجوبی و نهی کراهتی
اجتماع امر و نهی (اصول)
اجتماع امر و نهی آمری
اجتماع امر و نهی در مقام امتثال
اجتماع امر و نهی در مقام جعل
اجتماع امر و نهی مأموری
اجتماع حقیقی امر و نهی
اجتماع کراهت و استحباب
اجتماع کراهت و ایجاب
اجتماع موردی امر و نهی
اجتماع وجوب و حرمت
اجتماع یقین و شک
اجتهاد (خاص)
اجتهاد (عام)
اجتهاد استحسانی
اجتهاد استصلاحی
اجتهاد اهل تخریج
اجتهاد اهل ترجیح
اجتهاد بالقوه
اجتهاد بالملکة
اجتهاد به رأی
اجتهاد بیانی
اجتهاد پویا
اجتهاد تجزئی
اجتهاد جامد
اجتهاد در اصول دین
اجتهاد در اصول عقاید
اجتهاد در اصول فقه
اجتهاد در عصر ائمه
اجتهاد در عصر تابعین
اجتهاد در عصر صحابه
اجتهاد در فروع
اجتهاد در مذهب
اجتهاد شرعی
اجتهاد عقلی
اجتهاد غیر معتبر
اجتهاد فعلی
اجتهاد قیاسی
اجتهاد متجزی
اجتهاد مرکب
اجتهاد مستقل
اجتهاد مطلق (متجزی)
اجتهاد مطلق (مقید)
اجتهاد معتبر
اجتهاد مقبول
اجتهاد مقید
اجتهاد و تقلید
اجزا
اجزا در اصول
اجزا در اصول با کشف خلاف ظنی
اجزا در اصول با کشف خلاف قطعی
اجزا در اصول شرعی
اجزا در اصول عقلی
اجزا در امارات
اجزا در امارات با کشف خلاف ظنی
اجزا در امارات با کشف خلاف قطعی
اجزا در تبدل قطع
اجزای اتیان مأمور به اضطراری
اجزای اتیان مأمور به ظاهری
اجزای امتثال امر اضطراری
اجزای امتثال امر ظاهری
اجزای امر اضطراری
اجزای امر ظاهری
اجزای بدل اضطراری
اجزای تکالیف اضطراری
اجزای ظاهری
اجزای عمل اضطراری
اجزای فعل اضطراری
اجزای مأتی به امر ظاهری
اجزای مأمور به امر اختیاری
اجزای مأمور به امر اضطراری
اجزای مأمور به امر ظاهری
اجزای مأمور به امر ظاهری از ظاهری
اجزای مأمور به امر ظاهری از واقعی
اجزای مأمور به امر واقعی
اجزای مأمور به امر واقعی ثانوی
اجزای مأمور به خیالی
اجزای واقعی
اجماع (اصول)
اجماع آل البیت
اجماع اجتهادی
اجماع امامیه
اجماع امت
اجماع اهل حرمین
اجماع اهل سنت
اجماع اهل مدینه
اجماع بسیط (اصول)
اجماع تابعین
اجماع تحقیقی
اجماع تشرفی
اجماع تضمنی
اجماع تعبدی (اصول)
اجماع تقدیری (اصول)
اجماع تقریری
اجماع تقیه‌ای
اجماع حدسی
اجماع حسی
اجماع خلفای راشدین
اجماع دخولی
اجماع ریاضتی
اجماع سکوتی (اصول)
اجماع شیخین
اجماع شیعه
اجماع صحابه
اجماع صریح
اجماع ظنی
اجماع عترت
اجماع عملی (اصول)
اجماع فعلی (تحقیقی)
اجماع فعلی (عملی)
اجماع فقها
اجماع قدما
اجماع قطعی (اصول)
اجماع قولی (اصول)
اجماع کشفی
اجماع لطفی
اجماع متأخرین
اجماع مجتهدین
اجماع محصل (اصول)
اجماع محکی
اجماع مدرکی (اصول)
اجماع مرکب (اصول)
اجماع مستند
اجماع مسلمین
اجماع مصرین
اجماع مفید قطع
اجماع منقول (اصول)
اجماع منقول به تواتر
اجماع منقول به خبر واحد
اجماع منقول متواتر
اجمال (اصول)
اجمال بالذات
اجمال بالعرض
اجمال حقیقی
اجمال حکمی
اجمال دلیل
اجمال ذاتی
اجمال عرضی
اجمال فعلی
اجمال لفظی
اجمال مفرد
اجمال نص
اجمال و بیان
احادیث (اصول)
احتیاط (اصول)
احتیاط اضافی
احتیاط تام
احتیاط جزئی
احتیاط حقیقی
احتیاط در تعبدیات
احتیاط در توصلیات
احتیاط در عبادات (اصول)
احتیاط شرعی
احتیاط صغیر
احتیاط عقلی
احتیاط کبیر
احتیاط کلی
احتیاط مطلق
احتیاط نقلی
احداث قول ثالث (اصول)
احدثیت روایت
احراز تعبدی
احسان (اصول)
احکام (اصول) درج نشده
احکام اجتهاد
احکام اختیاری
احکام اخلاقی
احکام ارشادی (اصول)
احکام استقلالی
احکام اصلی
احکام اضطراری
احکام اعتقادی
احکام اقتضایی
احکام الزامی
احکام الهی
احکام اماری
احکام امضایی
احکام انحلالی
احکام انشایی
احکام ایجابی
احکام تأسیسی
احکام تجزی
احکام ترخیصی
احکام تعارض
احکام تعارض غیر مستقر
احکام تعارض مستقر
احکام تعبدی
احکام تقلید
احکام تقیه‌ای
احکام تکلیفی (اصول)
احکام تکلیفی اجتهاد
احکام تکلیفی طریقی
احکام توصلی
احکام ثابت (اصول)
احکام جزئی
احکام جمع عرفی
احکام حاکم اسلامی
احکام حرجی
احکام حقیقت
احکام حقیقی
احکام حکومت
احکام حکومتی (اصول)
احکام حکومیه
احکام خمسه (اصول)
احکام سلطانی
احکام سمعی
احکام شرعی (اصول)
احکام ضرری
احکام ضمنی
احکام طریقی
احکام ظاهری
احکام ظن
احکام عقلایی
احکام عقل عملی
احکام عقل نظری
احکام عقلی
احکام علم اجمالی
احکام عملی
احکام غیر انحلالی
احکام غیر مستمر
احکام غیر منصوص
احکام غیری
احکام فعلی
احکام قضایی
احکام قطع
احکام قطع طریقی
احکام قطع موضوعی
احکام کلی
احکام متغیر
احکام مستمر
احکام معلق
احکام منجز
احکام منصوص
احکام مولوی (اصول)
احکام نفسی
احکام نقلی
احکام واجب
احکام واقعی
احکام واقعی اولی
احکام واقعی ثانوی
احکام والی
احکام وجوب
احکام ورود
احکام وضعی (اصول)
احکام وضعی اجتهاد
احکام ولایی
احکام ولی فقیه
احوال لفظ
احوطیت روایت
اخاله
اخبار (به فتح)
اخبار (به کسر)
اخبار احتیاط
اخبار از محسوسات
اخبار استصحاب
اخبار باب تعارض
اخبار بدون واسطه
اخبار برائت
اخبار تثلیث (اصول)
اخبار تخییر (اصول)
اخبار تراجیح
اخبار ترجیح (اصول)
اخبار ترجیح به احدثیت
اخبار ترجیح به شهرت
اخبار ترجیح به صفات راوی
اخبار ترجیح به مخالفت عامه
اخبار ترجیح به موافقت کتاب
اخبار تعادل
اخبار تعارض
اخبار توقف (اصول)
اخبار توقف و ارجاء
اخبار حدسی
اخبار حسن (اصول)
اخبار حسی
اخبار صحیح
اخبار ضعیف
اخبار طرح
اخبار عرض (اصول)
اخبار علاجیه (اصول)
اخبار لا تنقض
اخبار متواتر (اصول)
اخبار متواتر لفظی
اخبار متواتر معنوی
اخبار مرسل
اخبار مشهوره
اخبار من بلغ (اصول)
اخبار ناهی از عمل به ظن
اخبار وقوف
اخباریون (اصول)
اختیار (اصول)
اخصی
ادا
ادات استفهام
ادات تعلیق
ادات حصر
ادات خطاب
ادات شرط
ادات طلب
ادات عموم
ادات عموم بدلی
ادات عموم شمولی
ادات غایت
ادات مطلق
ادات نسب
ادات نسخ
ادب (اصول)
ادله
ادله اجتهادی
ادله احتیاط
ادله احتیاط عقلی
ادله احکام (اصول)
ادله اربعه (اصول)
ادله استصحاب
ادله اصل احتیاط
ادله اصل برائت
ادله اصل تخییر
ادله اصول عملی
ادله اولی
ادله برائت
ادله برائت شرعی
ادله برائت عقلی
ادله تخییر
ادله تعبدی
ادله ثانوی
ادله حجیت خبر واحد
ادله سمعی
ادله شأنی
ادله شرعی
ادله شرعی احتیاط
ادله ظنی
ادله عقلی
ادله عقلی احتیاط
ادله عملیه
ادله غیر لفظی
ادله فعلی
ادله فقاهتی
ادله فقاهیه
ادله فقه
ادله قطعی
ادله لبی
ادله لفظی
ادله متعارض
ادله محرزه
ادله نقلی
ادوات استثنا
ادوات استفهام
ادوات حصر و استثنا
ادوات خطاب
ادوات شرط
ادوات طلب
ادوات عموم
ادوات عموم بدلی
ادوات عموم شمولی
ادوات غایت
ادوات مطلق
ادوات نسبت
ادوات نسخ
ادوار اجتهاد
اراده (اصول)
اراده آمری
اراده استعمالی
اراده استقبالی (اصول)
اراده انشایی
اراده تام
اراده تشریعی
اراده تفهیمی
اراده تکوینی
اراده جدی
اراده حقیقی
اراده خارجی
اراده ذهنی
اراده ضعیف
اراده غیر حتمی
اراده غیری
اراده فاعلی
اراده فعلی (اصول)
اراده قوی
اراده مترشحه
اراده مستقل
اراده ناقص
اراده ندبی
اراده نفسی
اراده وجوبی
ارتکاز عرفی
ارتکاز عقلا
ارتکاز عقلی
ارتکاز متشرعه (اصول)
ارکان اجماع
ارکان استصحاب (اصول)
ارکان ترجیح
ارکان تنجیز علم اجمالی
ارکان حکم
ارکان قاعده یقین
ارکان قیاس
ارکان منجزیت علم اجمالی
ارکان نسخ
ازهدیت راوی
اسالیب نهی
اسباب
اسباب اجمال
اسباب تبادر
اسباب تزاحم
اسباب تعارض
اسباب تعارض اخبار
اسباب حصر
اسباب حکم عقل عملی
اسباب رفع تعارض بدوی
اسباب شبهه
اسباب شک
اسباب معاملات
استثنا (اصول)
استثنای اقل
استثنای اکثر
استثنای متصل
استثنای منقطع
استحباب (اصول)
استحباب احتیاط
استحباب ارشادی
استحباب استقلالی
استحباب بدلی
استحباب ضمنی
استحباب طریقی
استحباب غیری
استحباب مؤکد
استحباب مولوی
استحباب نفسی
استحسان (اصول)
استحسان اجماع
استحسان به اجماع
استحسان به سنت
استحسان به ضرورت
استحسان به عادت
استحسان به عرف
استحسان به قرآن
استحسان به قیاس خفی
استحسان به مصلحت
استحسان به نص
استحسان سنت
استحسان ضرورت
استحسان ظنی
استحسان عرف
استحسان قرآن
استحسان قطعی
استحسان قیاسی
استحسان مصلحت
استحسان مصلحی
استحسان نص
استحقاق ثواب
استحقاق ذم
استحقاق شرعی ثواب
استحقاق عقاب
استحقاق عقلی ثواب
استحقاق عقوبت
استحقاق مدح
استخدام (اصول)
استدعاء
استدلال مرسل
استصحاب (اصول)
استصحاب احکام
استصحاب احکام اعتقادی
استصحاب احکام شرایع سابق
استصحاب احکام شرایع گذشته
استصحاب استدراجی
استصحاب استقبالی
استصحاب امر اعتقادی
استصحاب امر تدریجی
استصحاب امر تعلیقی
استصحاب امر قار
استصحاب امور اعتقادی
استصحاب امور تدریجی (اصول)
استصحاب امور خارجی
استصحاب امور عدمی
استصحاب امور غیر قار
استصحاب امور قار
استصحاب امور لغوی
استصحاب امور مستمر
استصحاب امور وجودی
استصحاب با شک در رافع
استصحاب با شک در رافعیت موجود
استصحاب با شک در مقتضی
استصحاب با شک در وجود رافع
استصحاب برائت اصلی
استصحاب تدریجیات
استصحاب تعلیقی (اصول)
استصحاب تقدیری
استصحاب تقدیری
استصحاب تنجیزی (اصول)
استصحاب جزء موضوع
استصحاب جزئی
استصحاب حال (اصول)
استصحاب حال اجماع
استصحاب حالت سابق
استصحاب حال شرع
استصحاب حال عقل
استصحاب حال نص
استصحاب حالی
استصحاب حصه
استصحاب حکم اعتقادی
استصحاب حکم تعلیقی
استصحاب حکم تقدیری
استصحاب حکم تکلیفی
استصحاب حکم تنجیزی
استصحاب حکم جزئی
استصحاب حکم حال
استصحاب حکم شرعی
استصحاب حکم ظاهری
استصحاب حکم عقلی
استصحاب حکم فعلی
استصحاب حکم کلی
استصحاب حکم مشروط
استصحاب حکم مطلق
استصحاب حکم معلق
استصحاب حکم منجز
استصحاب حکم واقعی
استصحاب حکم وضعی
استصحاب حکمی (اصول)
استصحاب در شبهه حکمی
استصحاب در شبهه مفهومی
استصحاب در شبهه موضوعی
استصحاب زمان (اصول)
استصحاب زمانی
استصحاب زمانیات
استصحاب سببی (اصول)
استصحاب شخص
استصحاب شرایع سابقه
استصحاب عدم (اصول)
استصحاب عدم ازلی
استصحاب عدم اصلی
استصحاب عدم جعل
استصحاب عدم مجعول
استصحاب عدم محمولی
استصحاب عدم نسخ (اصول)
استصحاب عدم نعتی
استصحاب عدمی (اصول)
استصحاب عقلایی
استصحاب غیر مثبت
استصحاب فرد
استصحاب فرد مردد (اصول)
استصحاب فرد مشکوک
استصحاب فرد معین
استصحاب قهقری (اصول)
استصحاب کلی (اصول)
استصحاب کلی قسم اول
استصحاب کلی قسم چهارم
استصحاب کلی قسم دوم
استصحاب کلی قسم سوم
استصحاب ماضوی
استصحاب متصرمات
استصحاب مثبت (اصول)
استصحاب مجهول التاریخ
استصحاب مسببی (اصول)
استصحاب معلوم التاریخ
استصحاب مفاهیم مجمل
استصحاب مفهوم مردد
استصحاب مقلوب
استصحاب منجز
استصحاب منعکس
استصحاب موضوع بسیط
استصحاب موضوع مرکب
استصحاب موضوعی (اصول)
استصحاب مؤمن
استصحاب وارونه
استصحاب وجود
استصحاب وجود محمولی درج نشده
استصحاب وجود نعتی درج نشده
استصحاب وجودی (اصول)
استصلاح (اصول)
استعاره
استعلا (اصول)
استعمال (اصول)
استعمالات متشرعه
استعمال اعلامی
استعمال افهامی
استعمال افهامی تصدیقی
استعمال افهامی تصوری
استعمال الفاظ
استعمال ایجادی
استعمال حقیقی
استعمال شارع
استعمال شرعی
استعمال عرفی
استعمال غلط
استعمال غیر حقیقی و غیر مجازی
استعمال لغوی
استعمال لفظ
استعمال لفظ تثنیه در اکثر از معنا
استعمال لفظ تثنیه در معانی متعدد
استعمال لفظ جمع در اکثر از معنا
استعمال لفظ جمع در معانی متعدد
استعمال لفظ در اکثر از معنا
استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا
استعمال لفظ در شخص
استعمال لفظ در صنف
استعمال لفظ در لفظ
استعمال لفظ در مثل
استعمال لفظ در معانی حقیقی
استعمال لفظ در معانی حقیقی و مجازی
استعمال لفظ در معانی متعدد
استعمال لفظ در معانی مجازی
استعمال لفظ در معنا
استعمال لفظ در معنای واحد
استعمال لفظ در نوع
استعمال لفظ در یک معنا
استعمال لفظ مشترک در مجموع معانی
استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنی
استعمال لفظ مفرد در معانی متعدد
استعمال متشرعه
استعمال مجازی
استعمال مشترک در اکثر از معنی
استفتا (اصول)
استفهام (اصول)
استقرا (اصول)
استقرای تام
استقرای ناقص
استلزامات ظنی
استلزامات عقلی
استلزام بین امر به شی‌ء و نهی از ضد
استلزام عقلی
اسم آلت
اسما
اسم اشاره
اسمای اجناس
اسمای اشاره
اسمای عبادات
اسمای مشترک
اسمای معاملات
اسم جزئی
اسم جنس
اسم زمان
اسم فاعل
اسم کلی
اسم مصدر
اسم مفعول
اسم مکان
اشاره نص
اشتباه حجت به لا حجت
اشتراک (اصول)
اشتراک لفظی
اشتراک معنوی
اشتغال (اصول)
اشتغال شرعی
اشتغال عقلی
اشتقاق (اصول)
اشتهار
اشتهار در روایت
اشتهار در عمل
اشتهار در فتوا
اصالت عدم الدلیل دلیل العدم
اصالت اباحه
اصالت اشتغال شرعی
اصالت اشتغال عقلی
اصالت اطلاق
اصالت برائت
اصالت برائت شرعی
اصالت برائت عقلی
اصالت بیان
اصالت تخییر عقلی
اصالت تشابه ازمان
اصالت تعبدیت واجب
اصالت تعیین
اصالت تعیینیت واجب
اصالت توصلیت واجب
اصالت ثبات لغت
اصالت جد
اصالت حظر
اصالت حقیقت
اصالت حل
اصالت شغل ذمه
اصالت صحت
اصالت طهارت
اصالت ظهور
اصالت عدم
اصالت عدم اجزا
اصالت عدم اشتراک
اصالت عدم اضمار
اصالت عدم تخصیص
اصالت عدم تعدد وضع
اصالت عدم تقدیر
اصالت عدم تقیید
اصالت عدم غفلت
اصالت عدم قرینه
اصالت عدم نسخ
اصالت عدم نقل
اصالت عدم وقوع نقل
اصالت عدم هجر
اصالت عموم
اصالت عینیت واجب
اصالت نفسیت واجب
اصالت نفی
اصالت وقف
اصالة الاباحه
اصدقیت راوی
اصل (اصول عملی)
اصل (دلیل)
اصل (عدم الدلیل دلیل العدم)
اصل (قاعده)
اصل (قیاس)
اصل اباحه
اصل احترازیت قیود
اصل احتیاط (اصول)
اصل احتیاط شرعی
اصل احتیاط عقلی
اصل احرازی
اصل استصحاب (اصول)
اصل اطلاق (اصول)
اصل الزامی
اصل اولی تعارض
اصل اولی متعارضین
اصل برائت (اصول)
اصل برائت اولی
اصل برائت شرعی
اصل برائت عقلی
اصل تخییر (اصول)
اصل تخییر شرعی
اصل تخییر عقلی
اصل ترخیصی
اصل تنزیلی
اصل ثبات در لغت
اصل حاکم
اصل حظر
اصل حکمی (اصول)
اصل حلیت
اصل در واجب
اصل در واجبات
اصل سببی (اصول)
اصل طولی
اصل عدم (اصول)
اصل عدم ازلی
اصل عدم حجیت ظن
اصل عرضی
اصل عقلایی (اصول)
اصل عقلی (اصول)
اصل عقلی تعارض ادله
اصل عملی تنزیلی
اصل عملی خاص
اصل عملی شرعی
اصل عملی عام
اصل عملی عقلایی
اصل عملی عقلی
اصل عملی غیر تنزیلی
اصل غیر احرازی
اصل غیر تنزیلی
اصل غیر مثبت
اصل غیر محرز
اصل لفظی (اصول)
اصل مثبت (اصول)
اصل مثبت تکلیف
اصل محرز
اصل محکوم
اصل مرخص
اصل مسببی (اصول)
اصل منجز
اصل مورود
اصل موضوعی (اصول)
اصل مؤمن
اصل نافی تکلیف
اصل وارد
اصول
اصول اجتهاد
اصول احرازی
اصول الزامی
اصول ترخیصی
اصول تعبدی
اصول تنزیلی
اصول عقلایی
اصول عقلی
اصول عملی (اصول)
اصول عملی خاصه
اصول عملی شرعی
اصول عملی عامه
اصول عملی عقلایی
اصول عملی عقلی
اصول عملی غیر محرز
اصول عملی محرز
اصول عملی موضوعی
اصول غیر احرازی
اصول غیر تنزیلی
اصول غیر مثبت
اصول غیر محرز
اصول فقاهتی
اصول فقه (حوزه اصلی)
اصول فقه مقارن
اصول لفظی
اصول لفظی عدمی
اصول لفظی وجودی
اصول مثبت
اصول مثبت تکلیف
اصول محرز
اصول مرادیه
اصول مرخص
اصول معذره
اصول منتج وظیفه
اصول منجز
اصول نافیه
اصولیون
اصولیون اهل سنت
اصولیون شیعه
اضبطیت راوی
اضطرار (اصول)
اضطرار اختیاری
اضطرار به ارتکاب
اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی
اضطرار به ترک
اضطرار به غیر معین
اضطرار به معین
اضطرار شرعی
اضطرار عادی
اضطرار عرفی
اضطرار عقلی
اضطرار غیر اختیاری
اضمار (اصول)
اطاعت (اصول)
اطاعت اجمالی
اطاعت احتمالی
اطاعت احتیاطی
اطاعت تفصیلی
اطاعت شکی
اطاعت ظنی
اطاعت علمی
اطاعت قطعی
اطاعت وهمی
اطراد (اصول)
اطراد و انعکاس
اطراف شبهه غیر محصوره
اطراف شبهه محصوره
اطراف علم اجمالی
اطلاق (اصول)
اطلاق اثباتی
اطلاق احوالی
اطلاق ازمانی
اطلاق استغراقی
اطلاق استیعابی
اطلاق افرادی
اطلاق اماکنی
اطلاق بدلی خراب
اطلاق ثبوتی
اطلاق دلیل
اطلاق شرایطی
اطلاق شمولی
اطلاق کلامی
اطلاق لفظ در شخص
اطلاق لفظ در صنف
اطلاق لفظ در مثل
اطلاق لفظ در نوع
اطلاق لفظی
اطلاق مجموعی
اطلاق مقامی
اطلاق و تقیید
اطمینان (اصول)
اطمینان عقلایی
اعاده (اصول)
اعتبار استصحاب
اعتبار استصلاح
اعتبار امارات
اعتبار سد ذرایع
اعتبار سنت صحابه
اعتبار سیره عقلایی
اعتبار سیره متشرعه
اعتبار شرایع سلف
اعتبار شهرت روایی
اعتبار ظواهر الفاظ
اعتبار عرف
اعتبار فتح ذرایع
اعتبار قول لغوی
اعتبار مذهب صحابی
اعتبار مصالح مرسله
اعدلیت راوی
اعلام (اصول)
اعلمیت راوی
اعمی (صحیح و اعم)
اعمی (مشتق)
افتا
افعال
افقهیت راوی
اقتضا (اصول)
اقتضا به نحو التزام
اقتضا به نحو تضمن
اقتضا به نحو عینیت
اقتضای اثباتی
اقتضای امر به شی‌ء از نهی از ضد
اقتضای امر به شی‌ء از نهی از ضد عام
اقتضای امر به شی‌ء از نهی از نقیض
اقتضای تضمنی
اقتضای تلازمی
اقتضای ثبوتی
اقتضای شأنی
اقتضای عقلی
اقتضای عینی
اقتضای فعلی
اقتضای لفظی
اقتضای نص
اقتضای نهی تحریمی بر فساد
اقتضای نهی تنزیهی بر فساد
اقتضای نهی غیری بر فساد
اقرار معصوم
اقل و اکثر (اصول)
اقل و اکثر ارتباطی
اقل و اکثر استقلالی
اقل و اکثر تدریجی
اقل و اکثر دفعی
اقل و اکثر غیر ارتباطی
الا
التزامات عقلائیه
التزامات متشرعیه
التزام واضع
التماس (اصول)
الزام تخییری
الزام تعیینی
الزام شرعی
الزام عقلی
الغای خصوصیت (اصول)
الغای فارق
الفاظ (اصول)
الفاظ اجناس
الفاظ ایقاعات
الفاظ شرعی
الفاظ صریح
الفاظ عام
الفاظ عام بدلی
الفاظ عام شمولی
الفاظ عبادات
الفاظ عقود
الفاظ عموم
الفاظ غایت
الفاظ غریب
الفاظ غیر واضح
الفاظ غیر واضح الدلاله
الفاظ کنایه
الفاظ متباین
الفاظ متحد المعنی
الفاظ متداول
الفاظ مترادف
الفاظ متعدد المعنی
الفاظ متکثر المعنی
الفاظ مرکب
الفاظ مستعمل
الفاظ مشترک
الفاظ مشهور
الفاظ مطلق
الفاظ معاملات
الفاظ مفرد
الفاظ موضوع
الفاظ مهمل
الفاظ واضح
الی
امارات
امارات جعلی
امارات حقیقت و مجاز
امارات مجاز
امارات وضع
اماره (اصول)
اماره امضایی
اماره تأسیسی
اماره حکمی
اماره سمعی
اماره شرعی (اصول) درج نشده
اماره ظنی
اماره عادی
اماره عرفی
اماره عقلایی
اماره عقلی (اصول)
اماره غیر علمی
اماره غیر معتبر درج نشده
اماره مثبت
اماره مثبت تکلیف
اماره معتبر
اماره موضوعی درج نشده
اماره نافی تکلیف
اماره نقلی
اماره شرعی
امتثال (اصول)
امتثال اجمالی (اصول)
امتثال احتمالی (اصول)
امتثال احتیاطی
امتثال امر
امتثال بعد امتثال
امتثال تفصیلی (اصول)
امتثال ظنی (اصول)
امتثال ظنی اجمالی
امتثال ظنی تفصیلی
امتثال عقیب امتثال
امتثال علمی
امتثال علمی اجمالی
امتثال علمی تفصیلی
امتثال نهی
امتثال یقینی
امر (اصول)
امر ابتدایی
امر اختیاری
امر اختیاری
امر ارشادی
امر استحبابی
امر اضطراری
امر اعتذاری
امر امتحانی
امر انحلالی
امر اولی
امر اهم درج نشده
امر ایجابی
امر بعد استیذان
امر بعد امر
امر بعد تحریم
امر بعد حظر
امر بعد نهی
امر به افراد
امر به امر
امر به اهم
امر به صیغه
امر به طبیعت
امر به ماده
امر به مهم
امر پس از حظر
امر تأسیسی
امر تأکیدی
امر تبلیغی
امر تخییری
امر تدریجی
امر ترتبی درج نشده
امر تعبدی درج نشده
امر تعیینی درج نشده
امر توصلی درج نشده
امر ثانوی درج نشده
امر جدی
امر حقیقی درج نشده
امر خاص درج نشده
امر در مقام توهم حظر
امر شرعی درج نشده
امر صوری درج نشده
امر طریقی درج نشده
امر ظاهری درج نشده
امر ظلی
امر عام
امر عرفی
امر عقیب استیذان
امر عقیب امر
امر عقیب توهم حظر
امر عقیب حظر
امر عینی
امر غیر تبلیغی
امر غیر قار
امر غیر مستقیم
امر غیر معلق
امر غیری
امر غیری ترشحی
امر فعلی
امر قار
امر قولی
امر کفائی
امر متعلق به افراد
امر متعلق به طبیعت
امر مستقیم
امر مطلق
امر معلق
امر معلق به شرط
امر معلق به صفت
امر مقدمی
امر مقید
امر مقید به اسم
امر مقید به شرط
امر مقید به صفت
امر مقید به عدد
امر موضوعی
امر مولوی
امر مهم
امر ندبی
امر نفسی
امر واقعی
امر واقعی اولی
امر واقعی ثانوی
امر وجوبی
امضای معصوم
امور تدریجی
امور غیر قار
امور قار
انحلال به علم وجدانی
انحلال تعبدی علم اجمالی
انحلال حقیقی علم اجمالی
انحلال حکمی علم اجمالی
انحلال علم اجمالی
انسداد (اصول)
انسداد باب اجتهاد
انسداد باب علم
انسداد باب علم و علمی
انسداد باب علمی
انسداد تعبدی
انسداد صغیر
انسداد علم به طریق
انسداد علم به واقع
انسداد کبیر
انسداد وجدانی
انسدادی
انشا (اصول)
انشاء (اصول)
انشای اراده
انشای امر
انشای فعلی وضع تعیینی
انشای قولی وضع تعیینی
انشای وضع تعیینی
انصراف (اصول)
انصراف بدوی
انصراف به فرد اکمل
انصراف به قدر متیقن
انصراف ثابت
انصراف خطوری
انصراف ظهوری
انصراف غیر ثابت
انصراف مستمر
انفتاح (اصول)
انفتاح باب اجتهاد
انفتاح باب ظن خاص
انفتاح باب علم (اصول)
انفتاح باب علم و علمی
انفتاح باب علمی
انفتاح حکمی
انفتاحی
انقلاب علم اجمالی
انقلاب نسبت
انقیاد
انما
اوامر
اوامر ابتدایی
اوامر اختیاری
اوامر ارشادی
اوامر استحبابی
اوامر اضطراری
اوامر اعتذاری
اوامر امتحانی
اوامر انحلالی
اوامر اولی
اوامر ایجابی
اوامر تأسیسی
اوامر تأکیدی
اوامر تبلیغی
اوامر تخییری
اوامر ترتبی
اوامر تعبدی
اوامر تعیینی
اوامر توصلی
اوامر ثانوی
اوامر جدی
اوامر حقیقی
اوامر خاص
اوامر شرعی
اوامر صوری
اوامر طریقی
اوامر ظاهری
اوامر ظلی
اوامر عام
اوامر عرفی
اوامر عینی
اوامر غیر تبلیغی
اوامر غیری
اوامر فعلی
اوامر قولی
اوامر کفائی
اوامر مستقیم
اوامر مطلق
اوامر معلق
اوامر مقدمی
اوامر مقید
اوامر موضوعی
اوامر مولوی
اوامر ندبی
اوامر نفسی
اوامر واقعی
اوامر وجوبی
اوامر و نواهی (اصول)
اوثقیت راوی
اورعیت راوی
اوضاع تخصصی
اوضاع تخصیصی
اولویة الجمع من الطرح
اهل تخریج
اهل ترجیح
اهمیت اصول فقه
ایجاب (اصول)
ایجاب غیری
ایجاد قول ثالث

ب

[ویرایش]

باطن کتاب
بحث از مخصص
بدا
بدار
برائت (اصول)
برائت اصلی
برائت شرعی
برائت عقلایی
برائت عقلی
برائت نقلی
برهان سبر و تقسیم
بساطت مشتق
بساطت وجوب
بطلان (اصول)
بطلان ظاهری
بطلان واقعی
بقای بر تقلید
بقای موضوع استصحاب
بقای یقین در ظرف شک
بل اضرابیه
بنای عرفی
بنای عملی عقلا
بنای متشرعه
بواطن کتاب
بیان (اصول)
بیان اجمالی
بیان تغییر
بیان تفصیلی
بیان فعلی
بیان قولی

پ

[ویرایش]

پدیدآورنده اصول فقه

ت

[ویرایش]

تأخیر بیان
تأخیر بیان از وقت حاجت
تأخیر بیان از وقت خطاب
تاخیر بیان از وقت فعل
تاخیر تبلیغ احکام
تاریخ اجتهاد (اصول)
تاریخ اصول فقه
تاریخچه استصحاب
تاریخچه اصول عملی
تاریخچه مصالح مرسله
تاریخ نسخ
تالی
تبادر (اصول)
تبادر ابتدایی
تبادر حاقی
تبادر غیر
تبادر معنا
تبانی عقلا
تبدل اجتهاد
تبدل تقلید
تبدل رأی مجتهد
تبدل قطع
تبدیل امتثال (اصول)
تبعیت احکام از مصالح
تبعیت احکام از مفاسد
تبعیض در تقلید
تبیین
تجاوز از محل
تجری (اصول)
تجزی
تجزی در اجتهاد
تجزی در اصول
تجزی در فروع
تجوز
تحریف (اصول)
تحریف به تبدیل
تحریف به تغییر
تحریف به زیادت
تحریف به نقصان
تحریف کتاب
تحریف لفظی
تحریف معنوی
تحریم (اصول)
تحسین و تقبیح
تحسین و تقبیح شارع
تحسین و تقبیح عقلی
تحسینیات
تحقیق مناط (اصول)
تحول اجتهاد
تخریج مناط (اصول)
تخصص (اصول)
تخصیص (اصول)
تخصیص افرادی
تخصیص اکثر خراب
تخصیص انواعی
تخصیص به متصل
تخصیص به مفهوم
تخصیص به مفهوم مخالف
تخصیص به مفهوم موافق
تخصیص به منطوق
تخصیص به منفصل
تخصیص عام به مفهوم
تخصیص عام به مفهوم مخالف
تخصیص عام به مفهوم موافق
تخصیص عنوانی
تخصیص قرآن به خبر متواتر
تخصیص قرآن به خبر واحد
تخصیص کتاب
تخصیص کتاب به اجماع
تخصیص کتاب به خبر
تخصیص کتاب به خبر متواتر
تخصیص کتاب به خبر واحد
تخصیص کتاب به سنت
تخصیص کتاب به سنت آحاد
تخصیص کتاب به سنت متواتر
تخصیص کتاب به عرف
تخصیص کتاب به عقل
تخصیص کتاب به کتاب
تخصیص مستغرق
تخصیص مستوعب
تخصیص مستهجن
تخطئه (اصول)
تخطئه و تصویب
تخییر (اصول)
تخییر ابتدایی (اصول)
تخییر استمراری (اصول)
تخییر اصولی
تخییر انحلالی
تخییر بدوی
تخییر بین اقل و اکثر
تخییر بین متباینین
تخییر تشریعی
تخییر تعبدی
تخییر تعبدی شرعی
تخییر تکوینی
تخییر در حجیت
تخییر در مسئله اصولی
تخییر در مسئله فقهی
تخییر شرعی
تخییر شرعی ظاهری
تخییر شرعی واقعی
تخییر ظاهری
تخییر عقلایی
تخییر عقلی
تخییر عملی تکوینی
تخییر عملی محض
تخییر فطری تکوینی
تخییر فقهی
تخییر مستمر
تخییر مولوی
تخییر واقعی
تداخل اسباب (اصول)
تداخل مسببات (اصول)
تدوین اصول فقه
تراجیح
ترادف (اصول)
ترتب (اصول)
ترتیب مرجحات
ترجیح
ترجیحات
ترجیحات خارجی
ترجیحات داخلی
ترجیحات سندی (اخص)
ترجیحات سندی (اعم)
ترجیح به سبق زمانی
ترجیح به صفات راوی
ترجیح به متن
ترجیح به مخالفت عامه
ترجیح بین مرجحات
ترجیح جهتی (اصول)
ترجیح دلالی (اصول)
ترجیح دلیل
ترجیح صدوری
ترخیص (اصول)
ترخیص تخییری
ترخیص در اطراف علم اجمالی
ترخیص شرعی
ترخیص ظاهری
ترخیص واقعی
تردد بین اقل و اکثر
ترک استفصال
ترکب مشتق
ترکب وجوب
ترکیب اتحادی
ترکیب انضمامی
ترکیب مشتق
تزئینات
تزاحم (اصول)
تزاحم آمری
تزاحم احکام
تزاحم استصحاب و استصحاب
تزاحم استصحابین
تزاحم امتثالی
تزاحم حفظی
تزاحم حقیقی
تزاحم حکمی
تزاحم در مقام امتثال
تزاحم مأموری
تزاحم مقتضیین
تزاحم ملاکات
تزاحم ملاکی
تساقط
تساقط جزئی
تساقط کلی
تساقط مطلق
تسامح در ادله سنن (اصول)
تسامح عرفی
تصریح واضع
تصور لفظ و معنا
تصور معنا
تصویب (اصول)
تضاد
تضاد حقیقی
تضاد عرضی
تضمین
تطوع (اصول)
تعادل
تعادل ادله
تعادل و تراجیح (اصول)
تعادل و تراجیح متزاحمین
تعادل و تراجیح متعارضین
تعادل و ترجیح
تعارض (اصول)
تعارض آیه و آیه
تعارض اثباتی
تعارض اجماع منقول و اجماع منقول
تعارض اجماع و اجماع
تعارض اجماعین
تعارض احکام
تعارض احوال لفظ
تعارض اخبار (اصول)
تعارض ادله (اصول)
تعارض ادله اجتهادی
تعارض ادله شرعی
تعارض ادله شرعی عقلی
تعارض ادله شرعی غیر لفظی
تعارض ادله شرعی لفظی
تعارض ادله شرعی لفظی و غیر لفظی
تعارض ادله شرعی نقلی
تعارض ادله ظنی
تعارض ادله ظنی و قطعی
تعارض ادله عقلی
تعارض ادله غیر لفظی
تعارض ادله قطعی
تعارض ادله لفظی
تعارض ادله متعدد
تعارض ادله محرزه
تعارض ادله محرزه و اصول عملی
تعارض ادله نقلی
تعارض ادله نقلی و عقلی
تعارض اسباب نزول
تعارض استصحاب تعلیقی و تنجیزی
تعارض استصحاب سببی و مسببی
تعارض استصحاب و احتیاط
تعارض استصحاب و استصحاب
تعارض استصحاب و برائت
تعارض استصحاب و تخییر
تعارض استصحاب وجودی و عدمی
تعارض استصحاب و قاعده تجاوز
تعارض استصحاب و قاعده فراغ
تعارض استصحابین
تعارض استمراری
تعارض اشتراک و اضمار
تعارض اشتراک و تخصیص
تعارض اشتراک و مجاز
تعارض اشتراک و نسخ
تعارض اشتراک و نقل
تعارض اصل سببی و مسببی
تعارض اصل عملی و دلیل اجتهادی
تعارض اصل و اماره
تعارض اصلین
تعارض اصول عملی
تعارض اصول عملی و ادله اجتهادی
تعارض اضمار و اشتراک
تعارض اضمار و تخصیص
تعارض اضمار و نقل
تعارض اطلاق بدلی و شمولی
تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی
تعارض اطلاق و تقیید
تعارض اطلاق و عموم
تعارض اظهر و ظاهر
تعارض اقوال لغویین
تعارض اکثر من دلیلین
تعارض امارات
تعارض امارات و اصول عملی
تعارض اماره و اصل
تعارض بالعرض
تعارض بدئی غیر مستمر
تعارض بدوی
تعارض قابل رفع از طریق جمع عرفی
تعارض برائت و استصحاب
تعارض تأویلات
تعارض تباینی
تعارض تخصیص و استخدام
تعارض تخصیص و اشتراک
تعارض تخصیص و اضمار
تعارض تخصیص و تخصص
تعارض تخصیص و تقیید
تعارض تخصیص و مجاز
تعارض تخصیص و نقل
تعارض تضادی
تعارض تفاسیر
تعارض تقریر و تقریر
تعارض تقریر و فعل
تعارض تقریرین
تعارض تناقضی
تعارض ثبوتی
تعارض حاکم و محکوم
تعارض حالات پنج‌گانه الفاظ
تعارض حجت و حجت
تعارض حرمت و وجوب
تعارض حقیقت شرعی و لغوی
تعارض حقیقت و مجاز
تعارض حقیقی
تعارض حکومتی
تعارض خاص و عام
تعارض خبر متواتر و خبر متواتر
تعارض خبر مقطوع الصدور و مظنون الصدور
تعارض خبر واحد با کتاب
تعارض خبر واحد و اجماع منقول
تعارض خبر واحد و خبر متواتر
تعارض خبر واحد و خبر واحد
تعارض خبر و خبر
تعارض خبرین
تعارض خبرین متواتر
تعارض خبرین مظنون الصدور
تعارض خبرین مقطوع الصدور
تعارض خبرین واحد
تعارض در اسناد
تعارض در دلالات
تعارض در محاورات عرفی
تعارض در محیط تألیف
تعارض در محیط تشریع
تعارض دلالت وضعی و دلالت حکمی
تعارض دلالی
تعارض دلیل اجتهادی و اصل
تعارض دلیل ظنی با ظنی
تعارض دلیل عقلی و نقلی
تعارض دلیل قطعی و ظنی
تعارض دلیل لفظی و غیر لفظی
تعارض دلیل و دلیل
تعارض دلیلین
تعارض ذاتی
تعارض ذاتی علی نحو التضاد
تعارض ذاتی علی نحو التناقض
تعارض روایات
تعارض سنت متواتر و خبر واحد
تعارض سنت و سنت
تعارض سنتین
تعارض سندی
تعارض شهرت فتوایی قدما و متأخرین
تعارض شهرت فتوایی قدیم و متأخر
تعارض صوری
تعارض ضررین
تعارض ظاهر دو آیه
تعارض ظاهر کتاب و اجماع منقول
تعارض ظاهر کتاب و خبر واحد
تعارض ظاهر و اظهر
تعارض ظاهر و ظاهر
تعارض ظاهر و نص
تعارض ظاهری
تعارض ظاهرین
تعارض عام اصولی و اطلاق بدلی
تعارض عام و اطلاق بدلی
تعارض عام و اطلاق شمولی
تعارض عام و خاص
تعارض عام و خاص مطلق
تعارض عام و خاص من وجه
تعارض عام و عام
تعارض عام و مطلق
تعارض عام و مفهوم
تعارض عام و مفهوم مخالف
تعارض عام و مفهوم موافق
تعارض عام و منطوق
تعارض عامین
تعارض عامین من وجه
تعارض عرضی
تعارض عرف و شرع
تعارض عرف و قیاس
تعارض عرف و لغت
تعارض عموم و اطلاق
تعارض عموم وضعی و اطلاقی
تعارض غیر مستحکم
تعارض غیر مستقر
تعارض غیر مستوعب
تعارض فعل و فعل
تعارض فعلین
تعارض قرائات
تعارض قرائات آحاد
تعارض قرائات متواتر
تعارض قرائات متواتر و آحاد
تعارض قول و تقریر
تعارض قول و فعل
تعارض قول و قول
تعارض قولین
تعارض قیاس و استحسان
تعارض قیاس و خبر واحد
تعارض قیاس و عموم کتاب و سنت
تعارض قیاس و قیاس
تعارض قیاسین
تعارض مجاز و اشتراک
تعارض مجاز و اضمار
تعارض مجاز و تخصیص درج نشده
تعارض مجاز و نقل
تعارض مدلول مطابقی و التزامی
تعارض مرجحات
تعارض مستحکم
تعارض مستقر
تعارض مستقر غیر مستوعب
تعارض مستقر مستوعب
تعارض مستمر غیر بدئی
تعارض مستوعب
تعارض مطلق و مقید
تعارض مفهوم با عموم
تعارض مفهوم شرط و مفهوم غایت
تعارض مفهوم شرط و مفهوم وصف
تعارض مفهوم و عام
تعارض مفهوم و مفهوم
تعارض مفهوم و منطوق
تعارض مفهومین
تعارض منطوق و عام
تعارض منطوق و مفهوم مخالف
تعارض منطوق و مفهوم موافق
تعارض منطوق و منطوق
تعارض منطوقین
تعارض ناسخ و منسوخ
تعارض نسخ و اضمار
تعارض نسخ و تخصیص
تعارض نسخ و نقل
تعارض نصوص کتاب
تعارض نص و ظاهر
تعارض نص و نص
تعارض نصین
تعارض نقل و اضمار
تعارض نقل و تخصیص
تعارض نقل و مجاز
تعارض واقعی
تعارض و ترجیح
تعارض و تعادل و تراجیح
تعارض و تعادل و ترجیح
تعارض ورودی
تعبد به ظن
تعبدیات
تعداد مرجحات
تعدد اسباب
تعدد جزا
تعدد زمان متیقن و مشکوک
تعدد شرط
تعدد مسببات
تعدی از مرجحات منصوص
تعدیه علت
تعلق امر به افراد
تعلق امر به طبیعت
تعلق امر و نهی به واحد
تعلیل حکم
تعهد واضع
تفقه (اصول)
تقابل اطلاق و تقیید
تقدم زمان متیقن بر مشکوک
تقدیم بیان
تقریر معصوم (اصول)
تقسیم حاصر
تقسیم غیر حاصر
تقلید (اصول)
تقلید ابتدایی (اصول)
تقلید از مجتهد مطلق
تقلید استدامه‌ای
تقلید استمراری
تقلید اعلم
تقلید افضل
تقلید انسدادی
تقلید بدوی
تقلید حی
تقلید در اصول عقاید
تقلید در فروع
تقلید صحابی
تقلید غیر اعلم
تقلید متجزی
تقلید مجتهد مطلق
تقلید مفضول
تقلید میت (اصول)
تقیه (اصول)
تقیه در عمل
تقیه در فتوا
تقیید (اصول)
تقیید اثباتی
تقیید افرادی
تقیید انواعی
تقیید به متصل
تقیید به منفصل
تقیید ثبوتی
تقیید مستهجن
تکالیف آزمایشی
تکالیف الزامی
تکالیف انحلالی
تکالیف تحریمی
تکالیف تخییری
تکالیف تسجیلی
تکالیف تعبدی
تکالیف تعیینی
تکالیف توصلی
تکالیف جدی
تکالیف زجری
تکالیف شأنی
تکالیف شرعی
تکالیف ضمنی
تکالیف طریقی
تکالیف طلبی
تکالیف ظاهری
تکالیف عقلایی
تکالیف عقلی
تکالیف عینی
تکالیف غیر الزامی
تکالیف غیر مستمر
تکالیف غیری
تکالیف فعلی
تکالیف کفائی
تکالیف مجهول
تکالیف محتمل
تکالیف مشروط
تکالیف مشکوک
تکالیف مظنون
تکالیف معدومین
تکلیف آزمایشی
تکلیف اختیاری
تکلیف ارشادی
تکلیف استقلالی
تکلیف اضطراری
تکلیف امتحانی
تکلیف انحلالی
تکلیف انشایی
تکلیف ایجابی
تکلیف بعثی
تکلیف بما لا یطاق (اصول)
تکلیف به غیر مقدور
تکلیف به مجمل
تکلیف به محال
تکلیف به محال عادی
تکلیف به محال عقلی
تکلیف به ممتنع
تکلیف تحریمی
تکلیف تخییری
تکلیف تسجیلی
تکلیف تعبدی
تکلیف تعیینی
تکلیف توصلی
تکلیف جدی
تکلیف حقیقی
تکلیف زجری
تکلیف شأنی
تکلیف شرعی (اصول)
تکلیف ضمنی
تکلیف طریقی
تکلیف طلبی
تکلیف ظاهری
تکلیف عقلایی
تکلیف عقلی
تکلیف عینی
تکلیف غیری
تکلیف فعلی
تکلیف کفائی
تکلیف مجهول
تکلیف محال
تکلیف محتمل
تکلیف مستمر
تکلیف مشروط
تکلیف مشکوک
تکلیف مظنون
تکلیف معدومین
تکلیف معلوم
تکلیف معلوم اجمالی
تکلیف معلوم به اجمال
تکلیف معلوم به تفصیل
تکلیف معلوم تفصیلی
تکلیف مقدمی
تکلیف مقطوع
تکلیف موجودین
تکلیف مولوی
تکلیف موهوم
تکلیف نفسی
تکلیف واقعی
تلازم اطلاق و تقیید
تلازم عقل و شرع
تلفیق در اجتهاد
تلفیق در تقلید
تمثیل منطقی
تمسک
تمسک به اطلاق
تمسک به اطلاق بعد از فحص
تمسک به اطلاق قبل از فحص
تمسک به عام
تمسک به عام بعد از فحص
تمسک به عام در شبهه حکمی
تمسک به عام در شبهه مصداقی
تمسک به عام در شبهه مفهومی
تمسک به عام در شبهه موضوعی
تمسک به عام قبل از فحص
تمییز حجت از لا حجت
تناسب حکم و موضوع
تنافی
تنافی بالذات
تنافی بالعرض
تنافی حقیقی
تنافی عرضی
تناقض
تناقض حقیقی
تناقض عرضی
تناقض منطقی
تنجز (اصول)
تنجز تکلیف
تنجز حکم تکلیفی
تنجیز علم اجمالی
تنجز علم اجمالی
تنزیل (اصول)
تنزیل ظاهری
تنزیل واقعی
تنصیص اهل لغت
تنصیص واضع
تنقیح (اصول)
تنقیح مناط (اصول)
تنقیح مناط ظنی
تنقیح مناط قطعی
تنقیح مناط یقینی
تواتر (اصول)
تواتر اجمالی (اصول)
تواتر لفظی (اصول)
تواتر معنوی (اصول)
توجه امر و نهی
توصلیات
توفیق (اصول)
توفیق بین متعارضین
توفیق دلالی (اصول)
توفیق عرفی (اصول)
توفیق عرفی مقبول (اصول)
توقف

ث

[ویرایش]

ثواب و عقاب

ج

[ویرایش]

جاعل
جاعل الفاظ
جامع (قیاس) درج نشده
جامع (معنا)
جامع اعمی (صحیح و اعم)
جامع اعمی (مشتق)
جامع بنا بر اعم
جامع بنا بر صحیح
جامع بین افراد اعم
جامع بین افراد صحیح
جامع بین افراد صحیح و فاسد
جامع بین صحیح و اعم
جامع بین صحیح و فاسد
جامع صحیحی
جامع عرفی
جاهل (اصول)
جاهل قاصر
جاهل مقصر
جبر و اختیار
جزئیت (اصول)
جزا
جزای غیر قابل تکرار
جزای قابل تکرار
جعل (اصول)
جعل احکام
جعل استقلالی
جعل اعتباری
جعل الفاظ
جعل بسیط
جعل تألیفی
جعل تبعی
جعل تشریعی
جعل تکوینی
جعل تنزیلی
جعل حقیقی
جعل شرعی
جعل عرضی
جعل مجازی
جعل مرکب
جعل مؤلف
جمع (اصول)
جمع اعتباطی (اصول)
جمع بین اخبار
جمع بین ادله
جمع بین متعارضین
جمع بین مطلق و مقید
جمع تبرعی (اصول)
جمع حکم ظاهری و واقعی
جمع حکمی
جمع دلالتی (اصول)
جمع دلالی (اصول)
جمع شرعی
جمع عرفی (اصول)
جمع عرفی عقلایی (اصول)
جمع عرفی مقبول (اصول)
جمع عقلایی (اصول)
جمع عقلی (اصول)
جمع عملی
جمع محلی به ال
جمع محلی به الف و لام
جمع محلی به لام
جمع مضاف
جمع مطلق و مقید
جمع معرف به ادات
جمع معرف به لام
جمع مقبول (اصول)
جمع منکر
جمع موضوعی
جمع نکره
جمل (اصول)
جملات اخباری
جملات انشایی
جملات غائیه
جمل اخباریه
جمل تامه
جمل تامه انشائیه
جمل تامه خبریه
جمل خبری
جمل غیر تامه
جمل ناقصه
جمله شرطیه
جمله شرطیه اتفاقیه
جمله شرطیه اخباری
جمله شرطیه انشایی
جمله شرطیه لزومیه
جمله‌های استفهامی درج نشده
جمله‌های اسمیه
جمله‌های انشایی
جمله‌های تام
جمله‌های خبری (اصول)
جمله‌های شرطی
جمله‌های طلبی
جمله‌های غائی
جمله‌های فعلیه
جمله‌های مزدوجه
جمله‌های ناقص
جمله‌های وصفی
جواز (اخص)
جواز (اعم)
جواز جامع
جواز شرعی
جوامد
جهت صدور
جهل (اصول)
جهل بسیط
جهل مرکب
حاجیات

ح

[ویرایش]

حاکم
حاکی اجماع
حال (اصول)
حالات لفظ
حال اسناد
حال اطلاق و جری
حال تکلم
حال تلبس
حال تلبس ذات به مبدأ
حال جری
حال جری و تطبیق
حال صدور
حال نسبت
حال نسبت ایقاعی
حال نسبت کلامیه
حال نطق
حتی
حجت (اصول)
حجت (لغت)
حجت (منطق)
حجت اقتضایی
حجت شأنی
حجت شرعی
حجت عقلایی
حجت عقلی
حجت فعلی
حجت لبی
حجت لفظی
حجت نقلی
حجج عقلایی
حجج عقلی
حجج فعلی
حجج لبی
حجج لفظی
حجج نقلی
حجیت (اصول)
حجیت اجماع
حجیت اجماع محصل
حجیت اجماع مرکب
حجیت اجماع منقول
حجیت احتیاط شرعی
حجیت احتیاط عقلی
حجیت استحسان
حجیت استصحاب
حجیت استقرا
حجیت اصل مثبت
حجیت اصول لفظی
حجیت امارات
حجیت امارات ظنی
حجیت برائت شرعی
حجیت برائت عقلی
حجیت تخییر شرعی
حجیت تخییر عقلی
حجیت خبر عادل
حجیت خبر متواتر
حجیت خبر واحد (اصول)
حجیت دلیل عقلی
حجیت رأی مفتی
حجیت سد ذرایع
حجیت سنت (اصول)
حجیت سنت اهل بیت
حجیت سنت تقریری
حجیت سنت صحابه
حجیت سنت فعلی
حجیت سنت نبوی
حجیت سیره
حجیت سیره صحابه
حجیت سیره عقلا
حجیت سیره متشرعه
حجیت شرایع سابقه
حجیت شرایع گذشته
حجیت شهرت
حجیت شهرت روایی
حجیت شهرت فتوایی
حجیت ظاهر
حجیت ظن
حجیت ظن خاص
حجیت ظن مطلق
حجیت ظواهر (اصول)
حجیت ظواهر قرآن
حجیت ظواهر کتاب
حجیت ظهور (اصول)
حجیت عرف
حجیت عقل (اصول)
حجیت عقل عملی
حجیت عقل نظری
حجیت علم
حجیت علم اجمالی
حجیت فتح ذرایع
حجیت فتوا
حجیت قطع
حجیت قول صحابی
حجیت قول لغوی
حجیت قول مجتهد
حجیت قیاس
حجیت قیاس اولویت
حجیت قیاس منصوص العلة
حجیت کتاب
حجیت متشابهات کتاب
حجیت محکمات کتاب
حجیت مذهب صحابی
حجیت مصالح مرسله
حجیت مفهوم
حجیت مفهوم شرط
حجیت مفهوم مخالف
حجیت مفهوم موافق
حجیت مفهوم وصف
حجیت نصوص قرآن
حجیت نصوص کتاب
حد تخصیص
حدیث (اصول)
حدیث (کل شی‌ء لک حلال)
حدیث (کل شی‌ء مطلق حتی یرد فیه النهی)
حدیث اطلاق
حدیث حجب
حدیث حل
حدیث رفع (اصول)
حدیث سعة
حدیث سفره
حدیث سکوت
حدیث غیر متصل
حرام (اصول)
حرام ارتباطی
حرام اصلی
حرام تبعی
حرام تخییری
حرام تعلیقی
حرام تعیینی
حرام تنجیزی
حرام ذاتی
حرام عینی
حرام غیر ارتباطی
حرام غیری
حرام کفائی
حرام لذاته
حرام لغیره
حرام مشروط
حرام مطلق
حرام نفسی
حرمت (اصول)
حرمت تخییری
حرمت تعیینی
حرمت ذاتی
حرمت غیری
حرمت نفسی
حروف
حروف ایجادی
حروف حاکی
حروف حکایی درج نشده
حریت راوی
حسن (اصول)
حسن احتیاط
حسن شرعی احتیاط
حسن عقلی احتیاط
حسن و قبح (اصول)
حسن و قبح اعتباری
حسن و قبح اقتضایی
حسن و قبح ذاتی
حسن و قبح شرعی
حسن و قبح عادی
حسن و قبح عرضی
حسن و قبح عرفی
حسن و قبح عقلی (اصول)
حسن و قبح واقعی
حصر (اصول)
حصر اضافی
حصر حقیقی
حصر حکم
حصر صفت بر موصوف
حصر موصوف بر صفت
حصر موضوع
حفظ جان
حفظ دین
حفظ عرض
حفظ عقل
حفظ مال
حفظ نسب
حفظ نسل
حفظ نفس
حقایق شرعیه
حقایق عرفی
حقایق لغوی
حقیقت (اصول)
حقیقت استعمال
حقیقت شرعی
حقیقت صیغه امر
حقیقت طلب
حقیقت عرفی
حقیقت عرفی خاص
حقیقت عرفی خاص تخصصی
حقیقت عرفی خاص تخصیصی
حقیقت عرفی عام
حقیقت عرفی عام تخصصی
حقیقت عرفی عام تخصیصی
حقیقت عموم
حقیقت لغوی
حقیقت لغوی تخصصی
حقیقت لغوی تخصیصی
حقیقت متشرعی
حقیقت متشرعیه (اصول)
حقیقت مرجوح
حقیقت مطلق
حقیقت نسخ
حقیقت وضع
حقیقت وضعی
حقیقت و مجاز
حکم (اصول)
حکم اخلاقی
حکم ارشادی (اصول)
حکم استقلالی
حکم اصل
حکم اصلی
حکم اضطراری
حکم اعتقادی
حکم اقتضایی (اصول)
حکم الزامی
حکم الهی
حکم اماری
حکم انحلالی
حکم تأسیسی (اصول)
حکمت احکام (اصول)
حکم تحریم
حکم ترخیصی
حکم تعارض
حکم تعبدی
حکم تقیه‌ای
حکم تکلیفی (اصول)
حکم تکلیفی طریقی
حکمت نسخ
حکم توصلی
حکمت وضع
حکم ثابت
حکم جزیی
حکم حرجی
حکم حقیقت
حکم حقیقی
حکم حکومتی (اصول)
حکم شأنی (اصول)
حکم شرعی تکلیفی
حکم شرعی ظاهری
حکم شرعی واقعی
حکم ضرری
حکم ضمنی
حکم طریقی
حکم ظاهری
حکم عقل
حکم عقلایی
حکم عقل عملی
حکم عقل نظری
حکم عملی
حکم غیر انحلالی
حکم غیر مستمر
حکم غیر منصوص
حکم غیری
حکم قضایی
حکم کلی
حکم مستمر
حکم معلق
حکم منجز
حکم منصوص
حکم مولوی (اصول)
حکم نفسی
حکم واقعی
حکم واقعی اولی
حکم واقعی ثانوی
حکم وجوبی
حکم وضعی (اصول)
حکم ولایی (اصول)
حکومت (اصول)
حکومت به تضییق
حکومت به تضییق حکم
حکومت به تضییق متعلق
حکومت به تضییق موضوع
حکومت به توسعه
حکومت به توسعه حکم
حکومت به توسعه متعلق
حکومت به توسعه موضوع
حکومت بیانی
حکومت تفسیری
حکومت تنزیلی
حکومت ظاهری
حکومت عرفی
حکومت مضمونی
حکومت مضیق
حکومت موسع
حکومت میرزایی
حکومت واقعی
حل علم اجمالی
حمل مطلق بر مقید
حمل مقید بر استحباب
حمل مقید بر مندوب
حیثیات تقییدی حکم

خ

[ویرایش]

خاص
خاص و عام
خبر (اصول)
خبر با واسطه
خبر بدون واسطه
خبر ثقه
خبر حدسی
خبر حسن
خبر حسی
خبر رسول
خبر شاذ (اصول)
خبر صحیح
خبر صحیح قدما
خبر صحیح متأخرین
خبر ضعیف
خبر عادل
خبر عدل
خبر غیر مقطوع الصدور
خبر فاسق
خبر متواتر (اصول)
خبر متواتر اجمالی
خبر متواتر لفظی
خبر متواتر معنوی
خبر متواتر منقول
خبر متواتر منقول به خبر واحد
خبر مجرد از قرینه
خبر محفوف به قرینه
خبر محفوف به قرینه ظنی
خبر محفوف به قرینه قطعی
خبر مرسل
خبر مستفیض
خبر مسند
خبر مشهور (اصول)
خبر معارض با اصل
خبر معتضد به قرینه
خبر مقرر
خبر مقطوع الصدور
خبر موثق
خبر مؤید به اصل
خبر ناقل
خبر واحد (اصول)
خبر واحد مجرد از قرینه
خرق اجماع مرکب
خصایص اصول عملی شرعی
خصایص اصول عملی عقلی
خصوص
خصوص وضع عموم موضوع له
خصوص وضع و موضوع له
خصوص و عموم
خطاب (اصول)
خطابات
خطابات الهی
خطابات بشری
خطابات سنت
خطابات شرعی
خطابات غیر الهی
خطابات قرآنیه
خطابات کتاب
خطابات مشافهه
خطابات واقعی
خطاب اجمالی
خطاب ارشادی
خطاب انشایی
خطاب اهم
خطاب به حاضرین
خطاب به غایبین
خطاب به معدومین
خطاب ترتبی
خطاب تسجیلی
خطاب تفصیلی
خطاب حاضرین
خطاب شخصی
خطاب شرعی
خطاب شفاهی (اصول)
خطاب طریقی
خطاب ظاهری
خطاب عام
خطاب عرفی
خطاب عمومی
خطاب غائبین
خطاب غایبین
خطاب غیر شفاهی
خطاب غیری
خطاب فعلی
خطاب قانونی عام
خطاب کلی
خطاب متمم
خطاب مستعمل
خطاب مشافهه
خطاب معدومین
خطاب مقدمی
خطاب موجودین
خطاب مولوی
خطاب مهم
خطاب مهمل
خطاب نفسی
خطاب واقعی
خلاف اولی

د

[ویرایش]

داعی وضع
دال
دعا (اصول)
دفع
دلالت (اصول)
دلالت اشاره
دلالت اقتضا
دلالت التزام عقلی
دلالت التزامی
دلالت الفاظ
دلالت ایجادی
دلالت ایما
دلالت تصدیقی
دلالت تصدیقی اولی
دلالت تصدیقی ثانوی
دلالت تصدیقی نفسی
دلالت تصوری
دلالت تضمنی
دلالت تطابقی
دلالت تنبیهی
دلالت جعلی
دلالت حکایی
دلالت خطاب
دلالت ذاتی
دلالت سیاقی
دلالت شأنی
دلالت صریحی
دلالت طبعی
دلالت عقلی
دلالت عینی
دلالت غیر لفظی
دلالت لزومی
دلالت لغوی
دلالت لفظ
دلالت لفظی
دلالت مطابقی
دلالت معنوی
دلالت مفهومی
دلالت منطوقی
دلالت منطوقی صریح
دلالت منطوقی غیر صریح
دلالت نفسی
دلالت نهی ارشادی بر فساد
دلالت نهی بر صحت
دلالت نهی بر فساد
دلالت نهی بر فساد عبادت
دلالت نهی بر فساد معامله
دلالت نهی تحریمی بر فساد
دلالت نهی تنزیهی بر فساد
دلالت نهی غیری بر فساد
دلالت نهی مولوی بر فساد
دلالت نهی نفسی بر فساد
دلالت وضعی
دلایل حجیت اصل برائت
دلایل حقیقت
دلایل فقه
دلیل (اصول)
دلیل استصحاب
دلیل انسداد
دلیل اولی
دلیل برائت
دلیل تعبدی
دلیل ثانوی
دلیل حاکم
دلیل حجیت اصول
دلیل خطاب (اصول)
دلیل راجح
دلیل شأنی
دلیل عقلی غیر مستقل
دلیل عقلی مستقل
دلیل غیر لفظی
دلیل فعلی
دلیل فقاهتی (اصول)
دلیل قطعی
دلیل محرز
دلیل محکوم
دلیل مرجوح
دلیل مورود
دلیل ناقص
دلیل وارد
دلیلیت سیره
دلیل یقینی
دلیلین متعادلین
دلیلین متعارضین
دلیلین متفاضلین
دلیلین متکافئین
دواعی آمر
دواعی استعمال (اصول)
دواعی استعمال امر
دواعی امر
دواعی لفظی مجاز
دواعی مجاز
دواعی معنوی مجاز
دواعی نهی
دوران
دوران امر بین متباینین
دوران بین استخدام و تخصیص
دوران بین اضمار و اشتراک
دوران بین اضمار و نقل
دوران بین اطلاق و اشتراط
دوران بین اقل و اکثر
دوران بین اقل و اکثر ارتباطی
دوران بین اقل و اکثر استقلالی
دوران بین اقل و اکثر غیر ارتباطی
دوران بین تخصیص عام و تقیید مطلق
دوران بین تخصیص و اشتراک
دوران بین تخصیص و اضمار
دوران بین تخصیص و تخصص
دوران بین تخصیص و تقیید
دوران بین تخصیص و مجاز
دوران بین تخصیص و نسخ
دوران بین تصرف در مفهوم یا منطوق
دوران بین تعیین و تخییر
دوران بین تعیین و تخییر شرعی
دوران بین تعیین و تخییر عقلی
دوران بین تقیید اطلاق بدلی و تخصیص عام اصولی
دوران بین تقیید اطلاق بدلی و شمولی
دوران بین جزئیت و قاطعیت
دوران بین جزئیت و مانعیت
دوران بین حرمت و غیر وجوب
دوران بین حرمت و کراهت
دوران بین خاص و عام
دوران بین فعل و ترک
دوران بین متباینین
دوران بین مجاز و اشتراک
دوران بین مجاز و اضمار
دوران بین مجاز و نقل
دوران بین محذورین
دوران بین محذورین تعبدی
دوران بین محذورین توصلی
دوران بین محذورین در موضوع متعدد
دوران بین محذورین در موضوع واحد
دوران بین محذورین در واقعه واحد
دوران بین محذورین در وقایع متعدد
دوران بین مشروط و مطلق
دوران بین نقل و اشتراک
دوران بین وجوب تعبدی و حرمت توصلی
دوران بین وجوب و استحباب
دوران بین وجوب و تحریم
دوران بین وجوب و حرمت
دوران بین وجوب و حرمت در موضوع متعدد
دوران بین وجوب و غیر تحریم

ذ

[ویرایش]

ذرایع
ذکوریت راوی
ذی المقدمه

ر

[ویرایش]

رافعیت
راوی (اصول)
راه‌های استنباط علت حکم
راه‌های شناخت حقیقت
رتبه اصول فقه
رجحان احتیاط
رجوع جاهل به عالم
رجوع مجتهد به غیر
رخصت (اصول)
رخصت ظاهری
رفتار معصوم
رفع
رفع ظاهری
رفع واقعی
روات (اصول)
روایات احتیاط
روایات استصحاب
روایات تخییر
روایات ترجیح
روایات توقف
روایات عرض
روایات علاجی
روایت (اصول)
روش عقلا
زمان جری

ز

[ویرایش]

زمان نسخ
زمان نطق
زمان واجب
زمان وجوب
زوال علم اجمالی

س

[ویرایش]

سبب (اصول)
سبب اجمال
سبب تبادر
سبب تزاحم
سبب تعارض
سبب شبهه
سبب شک
سبب وضع
سببیت (امارات) درج نشده
سببیت (حکم)
سببیت اشعری
سببیت امامی
سببیت تصویبی
سببیت سلوکی
سببیت ظاهری
سببیت محض
سببیت مخطئه
سببیت معتزلی
سببیت واقعی
سبر و تقسیم (اصول)
سبق زمان متیقن بر مشکوک
سخن معصوم
سد باب اجتهاد
سد ذرایع
سقوط متعارضین
سقوط نهی
سکوت معصوم
سلب نعتی
سنت (احکام)
سنت (دلیل)
سنت (فعل)
سنت آحاد (اصول)
سنت اهل بیت
سنت پیامبر
سنت تقریری
سنت زوائد
سنت صحابه (اصول)
سنت ظنی
سنت عملی
سنت فعلی (اصول)
سنت قطعی
سنت قطعی الدلاله
سنت قطعی السند
سنت قولی
سنت محفوف به قرینه
سنت محکی
سنت مروی
سنت مشروع
سنت مشهور
سنت معصوم (اصول)
سنت مؤکد
سنت نبوی (اصول)
سنت واقعی
سنت هدی
سنن زائده
سؤال (اصول)
سیر تاریخی عرف
سیر تحول اصول فقه
سیر علم اصول
سیره (اصول)
سیره اسلامی
سیره اصحاب ائمه
سیره زمان تشریع
سیره زمان معصوم
سیره شرعی
سیره صحابه
سیره عقلا
سیره عقلایی
سیره عملی اهل مدینه
سیره عملی متشرعه
سیره عملی مسلمین
سیره غیر معاصر معصوم
سیره قدیم
سیره متأخر
سیره متجدد
سیره متحدث
سیره متشرعه
سیره متشرعیه
سیره مسلمین
سیره معاصر معصوم

ش

[ویرایش]

شارع (اصول)
شاک
شباهت (اصول)
شبه (مسالک علت)
شبه (وصف)
شبهات (اصول)
شبهات اثنائیه
شبهات بدوی
شبهات تحریف
شبهات تحریمیه
شبهات حکمیه
شبهات در اطراف علم اجمالی
شبهات مصداقیه
شبهات مفهومیه
شبهات مقرون به علم اجمالی
شبهات موضوعیه
شبهات وجوبیه
شبهه (اصول)
شبهه ابتدایی
شبهه ابن قبه
شبهه بدوی (اصول)
شبهه بدوی قبل از فحص
شبهه تحریمی (اصول)
شبهه حکمی (اصول)
شبهه حیدریه
شبهه عبائیه (اصول)
شبهه غیر محصوره
شبهه کعبی
شبهه محصوره
شبهه مصداقی (اصول)
شبهه مفهومی (اصول)
شبهه مقرون به علم اجمالی (اصول)
شبهه موضوعی (اصول)
شبهه وجوبی (اصول)
شرایط (اصول)
شرایط اجتماع امر و نهی
شرایط اجتهاد
شرایط احکام
شرایط احکام وضعی
شرایط استفتا
شرایط اصل
شرایط اصل احتیاط
شرایط اصل استصحاب
شرایط اصل برائت
شرایط اصل تخییر
شرایط اصول عملی
شرایط افتاء
شرایط برائت شرعی
شرایط برائت عقلی
شرایط برائت نقلی
شرایط تخصیص
شرایط ترجیح
شرایط تعارض ادله
شرایط تعارض غیر مستقر
شرایط تکلیف (اصول)
شرایط تمسک به عام
شرایط جریان اصول
شرایط جریان برائت
شرایط حجیت خبر واحد
شرایط حجیت عرف
شرایط حجیت مصالح مرسله
شرایط حکم اصل
شرایط حمل مطلق بر مقید
شرایط خاصه تکلیف
شرایط خبر متواتر
شرایط سنت تقریری
شرایط شرعی حکم
شرایط عامه تکلیف
شرایط عقلی حکم
شرایط علت
شرایط عمل به اصول عملی
شرایط فتوا
شرایط فرع
شرایط قیاس
شرایط مأمور به
شرایط مجتهد
شرایط مرجعیت
شرایط مفتی (اصول)
شرایط مفهوم شرط
شرایط مکلف به
شرایط منسوخ
شرایط ناسخ
شرایط نسخ
شرایع (اصول)
شرایع الهی سابقه
شرایع انبیاء سابق
شرایع سابقه
شرایع سالفه
شرایع گذشته
شرط (اصول)
شرط (جمله شرطیه)
شرط (مقدمه)
شرط توصلی عبادت
شرط جریان برائت عقلی
شرط جریان برائت نقلی
شرط حکم
شرط شرعی (اصول)
شرط عادی
شرط عبادت
شرط عبادی عبادت
شرط متأخر
شرط متقدم
شرط مقارن
شرطیت (اصول)
شرع من قبلنا
شروط
شروط اجتماع امر و نهی
شروط اجتهاد
شروط استعمال
شروط اصل
شروط اعتبار عرف
شروط تأثیر علم اجمالی
شروط ترجیح
شروط تعارض ادله
شروط تکلیف
شروط تواتر (اصول)
شروط جریان استصحاب
شروط جریان اصول عملی
شروط جریان برائت عقلی
شروط حکم اصل
شروط عقلی خراب
شروط علت (قیاس)
شروط فرع
شروط قیاس
شروط مجتهد
شروط مقلد
شریعت سلف
شریعت‌های پیشین
شک (اصول)
شک ابتدایی
شک اثنایی
شک استصحابی
شکاک
شک بدوی
شک تقدیری
شک در اصل تکلیف
شک در اطراف علم اجمالی
شک در امتثال
شک در بقا
شک در تخییر و تعیین
شک در تعیین و تخییر
شک در تکلیف
شک در ثبوت تکلیف
شک در جزئیت
شک در حرمت
شک در حقیقت تکلیف
شک در رافع (اصول)
شک در رافعیت موجود
شک در شرطیت
شک در غایت
شک در قاطعیت
شک در مانعیت
شک در محصل
شک در محصل غرض
شک در مزیل
شک در مصداق
شک در مقتضی (اصول)
شک در مکلف به
شک در وجوب
شک در وجود رافع
شک در وجود مانع
شک ساده
شک ساری (ارکان)
شک ساری (قاعده)
شک سببی
شک طاری (اصول)
شک غیر مقرون به علم اجمالی
شک فعلی خراب
شک کثیر الشک
شک لاحق
شک مسببی
شک مقرون به علم اجمالی
شک ناشی از علم اجمالی
شهرت (اصول)
شهرت در استناد
شهرت در حدیث
شهرت در روایت
شهرت در فتوی
شهرت روایتی
شهرت روایی (اصول)
شهرت ظنی
شهرت عملی (اصول)
شهرت عملی استنادی
شهرت عملی قدما
شهرت عملی متأخرین
شهرت فتوایی (اصول)
شهرت فتوایی در فقه مستنبط
شهرت فتوایی در فقه منصوص
شهرت فتوایی در مسائل تفریعی
شهرت فتوایی در مسائل متلقات
شهرت فتوایی قدما
شهرت فتوایی متأخرین
شهرت فتوایی متقدم
شهرت فتوایی مطابقی
شهرت مفید ظن
شهرت منقول
شهرت ناقص

ص

[ویرایش]

صحابه (اصول)
صحت (صحت)
صحت استثنا
صحت استعمال
صحت اقتضایی
صحت تصرف
صحت تقیید
صحت حمل (اصول)
صحت سلب (اصول)
صحت شأنی
صحت فعلی
صحت و فساد
صحیح
صحیح اقتضایی
صحیح شخصی
صحیح فعلی
صحیح نوعی
صحیح و اعم (اصول)
صحیح و فاسد
صحیحی
صفات
صفات راوی
صفات کمالیه راوی
صفات مفتی
صفت
صور نهی
صیغ
صیغ امر
صیغ طلب
صیغ عموم
صیغ نهی
صیغه خراب
صیغه افعل
صیغه امر
صیغه طلب
صیغه لا تفعل
صیغه نهی
صیغه‌های عموم

ض

[ویرایش]

ضابط
ضابط ترجیح
ضابط تعارض
ضابط جریان برائت
ضابطه
ضابطه حکومت
ضابطه مقدمیت
ضد (اصول)
ضد اهم
ضد توصلی
ضد خاص
ضد شرعی
ضد عادی
ضد عام
ضد عبادی
ضد عدمی
ضد عقلی
ضد مهم
ضد وجودی
ضرر (اصول)
ضرر اخروی
ضرر دنیوی
ضروریات
ضمایر
ضمایر غایب
ضمایر متکلم
ضمایر مخاطب
ضوابط جمع عرفی

ط

[ویرایش]

طرد
طرد و عکس
طرق استنباط علت حکم
طرق امضایی
طرق بازشناسی حقیقت از مجاز
طرق تأسیسی
طرق تعیین حقیقت و مجاز
طرق خاص امضایی
طرق سمعی
طرق شرعی
طرق ظنی
طرق عقلایی
طرق عملی
طرق غیر علمی
طرق کاشفیت اجماع
طرق مخترعه
طرق معرفت حقایق الفاظ
طریق تضمنی
طریق تقریر
طریق جعلی
طریق حدس
طریق حس
طریق خاص ابتدایی
طریق قاعده لطف
طریق لطف
طریقه عقلاء
طریقیت (اصول)
طریقیت امارات
طریقیت ذاتی
طریقیت صرف
طریقیت عرضی
طریقیت قطع
طریقیت محض
طلب (اصول)
طلب استحبابی
طلب استقلالی
طلب اکید
طلب الزامی
طلب انشایی
طلب اهم
طلب ایجابی
طلب ایقاعی
طلب به صیغه
طلب به ماده
طلب تام
طلب تشریعی
طلب تکوینی
طلب جدی
طلب حتمی
طلب حقیقی (حالات لفظ)
طلب حقیقی (حالات نفس)
طلب خارجی
طلب صوری
طلب ضعیف
طلب غیری
طلب مهم
طلب ناقص
طلب ندبی
طلب نفسی
طلب و اراده
طلب وجوبی

ظ

[ویرایش]

ظان
ظاهر الفاظ
ظاهر سنت
ظاهر کتاب
ظرف واجب
ظن (اصول)
ظن اجتهادی
ظن اطمینانی
ظنان
ظن انسدادی
ظن به طریق
ظن به واقع
ظن حجت
ظن خاص
ظن شأنی
ظن شخصی
ظن شرعی
ظن طریقی
ظن غیر لفظی
ظن غیر متعارف
ظن غیر معتبر
ظن فعلی
ظن کثیر الظن
ظن لفظی
ظن مانع
ظن متاخم به علم
ظن متعارف
ظن مخصوص
ظن مطلق
ظن معتبر
ظن ممنوع
ظن موضوعی
ظن موضوعی تمام موضوع
ظن موضوعی جزء موضوع
ظن موضوعی صفتی
ظن موضوعی طریقی
ظن موضوعی وصفی
ظن نوعی
ظنون (اصول)
ظنون مجوزه
ظنون مخصوص
ظواهر
ظواهر آیات
ظواهر اخبار
ظواهر الفاظ
ظواهر حدیث
ظواهر روایات
ظواهر سنت
ظواهر قرآن
ظواهر کتاب
ظهور (اصول)
ظهور استقلالی
ظهور اطلاقی
ظهور التزامی
ظهور الفاظ
ظهور ایجابی
ظهور بدوی
ظهور تصدیقی
ظهور تصوری
ظهور تضمنی
ظهور تعلیقی
ظهور تنجیزی
ظهور حالی
ظهور ذاتی
ظهور سلبی
ظهور ضمنی
ظهور عرفی
ظهور لفظی
ظهور مستمر
ظهور مطابقی
ظهور مفهومی
ظهور منطوقی
ظهور موضوعی
ظهور وضعی

ع

[ویرایش]

عادت (اصول)
عادت جمعی
عادت فردی
عاصی
عالم اخباری
عالم اصولی
عالم جعل
عالم ملاک
عام
عام آبی از تخصیص
عام ابدالی
عام احوالی
عام ازمانی
عام استغراقی
عام افرادی
عام بدلی
عام شمولی
عام قرآن
عام کتابی
عام مجموعی
عام مخصص
عام مخصوص
عام و خاص
عام و خاص مطلق
عام و خاص من وجه
عامین من وجه
عبادت (اصول)
عبادت (اخص)
عبادت (اعم)
عبادت تقدیری
عبادت ذاتی
عبادت شأنی
عبادت صحیح
عبادت غیر ذاتی
عبادت فاسد
عبادت فعلی
عبادت مکروه
عبارت نص
عدد
عدد مرجحات
عدم
عدم ازلی
عدم اطراد
عدم تأثیر
عدم صحت استثنا
عدم صحت تقیید
عدم صحت حمل
عدم صحت سلب
عدم عکس
عدم مانع
عدم محمولی
عدم نعتی درج نشده
عدول از تقلید
عدول از مجتهد
عرف (اصول)
عرف استعمالی
عرف اعصار
عرف امصار
عرف اهل لغت
عرف بعض ازمان
عرف بعض اصناف
عرف بعض اعصار
عرف بلدی
عرف حادث
عرف خاص
عرف خاص زمانی
عرف خاص صنفی
عرف خاص مکانی
عرف شارع
عرف شایع
عرف شرع
عرف صحیح
عرف عام
عرف عملی
عرف غالب
عرف غیر مسامح
عرف فاسد
عرف فقها
عرف قولی
عرف لفظی
عرف متأخر
عرف متشرعه
عرف متکلم
عرف مخاطب
عرف مرسل
عرف مسامح
عرف مستحدث
عرف مطرد
عرف معتبر
عرف ناصحیح
عزیمت (اصول)
عقل (دلیل)
عقل (قوه ادراکی)
عقل عملی
عقل نظری
عقلیات غیر مستقله
عکس (اصول)
علاقه مجاز
علامت حقیقت
علامت حقیقت و مجاز
علامت مجاز
علایم
علایم مجاز
علایم حقیقت درج نشده
علایم مجاز
علایم وضع
علت (اصول)
علت (قیاس)
علت (مقدمه)
علت بسیط
علت حکم (اصول)
علت شرعی (اصول)
علت صریح
علت عرفی
علت عقلی
علت عقلی اضافی
علت عقلی حقیقی
علت عقلی سلبی
علت عقلی عدمی
علت عقلی وجودی
علت غیر صریح
علت قاصر
علت لغوی
علت متعدی
علت مرکب
علت مستنبط
علت منصوص (اصول)
علل احکام
علم (اصول)
علم اجمالی (اصول)
علم اجمالی اکبر
علم اجمالی به تکلیف
علم اجمالی به موضوع
علم اجمالی تخیلی
علم اجمالی تدریجی
علم اجمالی تعبدی
علم اجمالی حقیقی
علم اجمالی در اطراف تدریجی
علم اجمالی در اطراف دفعی
علم اجمالی در تدریجیات
علم اجمالی در دفعیات
علم اجمالی در شبهه حکمی
علم اجمالی در شبهه موضوعی
علم اجمالی در مرحله تکلیف
علم اجمالی در مقام اثبات
علم اجمالی در مقام اسقاط
علم اجمالی در مقام امتثال
علم اجمالی دفعی
علم اجمالی شخصی
علم اجمالی صغیر
علم اجمالی کبیر
علم اجمالی کلی
علم اجمالی وجدانی
علم اصول (اصول)
علم تعبدی
علم تفصیلی (اصول)
علم تنزیلی
علم جعلی
علم جنس
علم حقیقی
علم دستور استنباط
علم شرعی
علم صغیر
علم صفتی موضوعی
علم طریقی
علم عادی
علم عرفی
علم عقلی
علم موضوعی
علم موضوعی صفتی
علم وجدانی
علو
علو سند
علیت
عمل به عام
عمل به عام قبل از فحص
عمل معصوم
عمل منهی عنه
عموم
عمومات سنت
عمومات کتاب
عموم احوالی
عموم استغراقی
عموم استیعابی
عموم افرادی
عموم بدلی
عموم بدلیت
عموم جمعی
عموم زمانی
عموم مجموعی
عموم مشابهت
عموم منزلت
عموم و خصوص درج نشده
عموم و خصوص مطلق (اصول)
عموم و خصوص من وجه (اصول)
عموم و خصوص وجهی
عموم وضع
عموم وضع خصوص موضوع له
عموم وضع و موضوع له
عمومیت وضع
عناصر
عناصر استصحاب
عناصر عادت
عناصر عرف
عناصر قیاس
عناوین
عناوین اشتقاقی
عناوین اعتباری
عناوین انتزاعی
عناوین اولی
عناوین تعلیلی
عناوین تقییدی
عناوین تولیدی
عناوین ثانوی
عناوین خارج محمول
عناوین ذاتی
عناوین غیر مستقل
عناوین قصدی
عناوین متأصله
عناوین محمول بالضمیمه
عناوین مستقل
عنوان (اصول)
عنوان اشتقاقی
عنوان اعتباری
عنوان انتزاعی
عنوان اولی (اصول)
عنوان تعلیلی
عنوان تقییدی
عنوان تولیدی
عنوان ثانوی (اصول)
عنوان خارج محمول
عنوان ذاتی
عنوان غیر مستقل
عنوان قصدی
عنوان محمول بالضمیمه
عنوان مستقل
عنوان مقولی
عنوان و معنون
عوامل اجمال

غ

[ویرایش]

غایت (اصول)
غایت استعمال
غایت اصول فقه
غایت حکم
غایت غیر فوری
غایت فوری
غایت موضوع
غرض (اصول)
غرض اصول فقه
غرض امر
غرض وضع
غیر مستقلات عقلی (اصول)
غیر مستقلات یقینی
فاسد

ف

[ویرایش]

فایده
فایده اصول فقه
فایده تدوین اصول فقه
فایده دینی اصول فقه
فایده علم اصول
فایده علمی اصول فقه
فایده عملی اصول فقه
فایده وصف
فایده وضع
فتح ذرایع
فتوا (اصول)
فتوای صحابی
فتوای مشهور
فحص از اعلم
فحص از مخصص
فحص از مرجح
فحوای خطاب
فرض
فرض عینی
فرض کفائی
فرع (اصول)
فرق (اصول)
فرقان
فروض اعیان
فروض کفایت
فساد (اصول)
فساد وضع
فصاحت متن
فضل
فضیلت (اصول)
فطانت راوی
فعل (اصول)
فعل امر
فعل رسول
فعل مأمور به
فعل ماضی
فعل متجری به
فعل مضارع
فعل معصوم
فعل منقاد به
فعل منهی عنه
فعل نبی
فعلیت شک و یقین
فعلیت یقین و شک
فقدان دلیل
فقدان نص
فقه (اصول)
فقه مستنبط
فقه منصوص (اصول)
فقیه (اصول)
فلسفه احکام
فن اصول
فور و تراخی
فوریت عرفی
فوریت عقلی
فهم عرفی
قائل به اعم

ق

[ویرایش]

قاطع
قاعده
قاعده اذا تعذرت الحقیقة
قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح
قاعده السمعیات الطاف فی العقلیات
قاعده المورد لا یعمم و لا یخصص
قاعده ان الشی‌ء ما لم یجب لم یوجد
قاعده رجوع جاهل به عالم
قاعده عدم الدلیل دلیل العدم
قاعده اتحاد طریق
قاعده احترازیت قیود
قاعده احتیاط (اصول)
قاعده احتیاط شرعی
قاعده استحاله تأثیر معدوم در موجود
قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور
قاعده استحاله تکلیف عاجز
قاعده استحسان (اصول)
قاعده استحقاق عقاب بر قبیح
قاعده استصحاب
قاعده استصحاب قهقری
قاعده استصلاح
قاعده اشتراک (احکام)
قاعده اشتراک (خطابات)
قاعده اشتراک حکم شرعی بین عالم و جاهل
قاعده اشتراک در تکلیف
قاعده اشتراک در خطابات
قاعده اشتغال (اصول)
قاعده اصالت صحت
قاعده اصولی
قاعده اقتضای وضع
قاعده اقتضای و منع
قاعده التعیین
قاعده الجمع
قاعده الجمع اولی من الطرح
قاعده الظن یلحق الشی‌ء بالأعم الاغلب
قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
قاعده المورد لا یخصص الوارد
قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور
قاعده الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیة
قاعده الواحد
قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد
قاعده اولویت الجمع من الطرح
قاعده اولویت جمع
قاعده اولویت دفع مفسده از جلب مصلحت
قاعده اولیه متعارضین
قاعده اهم و مهم
قاعده برائت شرعی
قاعده برائت عقلی
قاعده تجاوز
قاعده تخییر (اصول)
قاعده تداخل اسباب و مسببات
قاعده تسامح
قاعده تسامح در ادله سنن
قاعده تقدم اهم بر مهم
قاعده تقدم ظهور قرینه بر ذی القرینه
قاعده تلازم اطلاق و تقیید
قاعده تنقیح مناط
قاعده ثانویه متعادلین
قاعده ثانویه متعارضین
قاعده جمع
قاعده حسن عقاب مع البیان
قاعده حلیت
قاعده حمل بر اعم اغلب
قاعده دفع ضرر
قاعده دفع ضرر محتمل
قاعده دفع ضرر مظنون
قاعده دفع مفسده
قاعده ذرایع
قاعده سد ذرایع
قاعده شک ساری
قاعده شک طاری
قاعده صحت (اصول)
قاعده صدور کثیر من الواحد
قاعده ضرر
قاعده ضرر و ضرار
قاعده طهارت (اصول)
قاعده عدل و انصاف
قاعده عدم
قاعده عدم اجزا
قاعده عدم جواز تعبد به ظن
قاعده عدم جواز نقض یقین به شک
قاعده عسر و حرج (اصول)
قاعده عموم منزلت
قاعده غلبه
قاعده فراغ
قاعده فقهی (اصول)
قاعده قبح
قاعده قبح ادانه عاجز
قاعده قبح اقدام بر ضرر محتمل
قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح
قاعده قبح تکلیف عاجز
قاعده قبح عقاب بر تکلیف غیر مقدور
قاعده قبح عقاب بلابیان
قاعده قبح عقاب بلا سبب
قاعده قبح عقاب علی العاجز
قاعده قرعه
قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع
قاعده لا حرج
قاعده لا ضرر
قاعده لا ضرر و لا ضرار
قاعده لا یصدر الواحد الا عن الواحد
قاعده لزوم دفع ضرر محتمل
قاعده لطف (اصول)
قاعده ما لا یدرک کله لا یترک کله
قاعده مقتضی و مانع
قاعده مقدمات حکمت
قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع
قاعده میسور (اصول)
قاعده نفی حرج (اصول)
قاعده نفی ضرر
قاعده نفی عسر و حرج (اصول)
قاعده نقلی تعارض
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
قاعده وحدت طریق
قاعده ید (اصول)
قاعده یقین
قانون
قانون استصحاب
قانون الجمع
قانون اهم و مهم
قبح
قبح تجری
قبح فاعلی
قبح فعلی
قدرت (اصول)
قدر متیقن
قدر متیقن خارجی
قدر متیقن در مقام تخاطب
قدر متیقن در مقام محاوره
قدر مشترک
قرآن (اصول)
قرائن
قرائن ارتکازی
قرائن تقابل
قرائن حسی
قرائن خارجی
قرائن داخلی
قرائن شخصی
قرائن شرعی
قرائن صارفه
قرائن ظنی
قرائن ظنی معتبر
قرائن عدمی
قرائن عرفی
قرائن عقلی
قرائن غیر لفظی
قرائن فعلی
قرائن قطعی
قرائن قطعی تعبدی
قرائن قطعی وجدانی
قرائن لفظی
قرائن مانعه
قرائن متصل
قرائن معینه
قرائن منفصل
قرائن نوعی
قرائن وجودی
قرعه (اصول)
قرینه
قرینه ارتکازی
قرینه تقابل
قرینه حالی
قرینه حسی
قرینه حکمت
قرینه خارجی
قرینه داخلی
قرینه شخصی
قرینه شرعی
قرینه صارفه
قرینه ظنی
قرینه ظنی معتبر
قرینه عادیه عرفیه
قرینه عدمی
قرینه عرفی
قرینه عقلی
قرینه غیر لفظی
قرینه فعلی
قرینه قطعی
قرینه قطعی تعبدی
قرینه قطعی وجدانی
قرینه گرداننده
قرینه لبیه ارتکازیه
قرینه لفظی
قرینه مانعه
قرینه متصل
قرینه مجاز
قرینه مخصصه
قرینه معینه
قرینه مقالیه
قرینه مقامی
قرینه منفصل
قرینه نوعی
قرینه وجودی
قصد
قصد اجمالی
قصد امتثال
قصد امر
قصد تعیین
قصد تفصیلی
قصد تقرب
قصد تمییز
قصد توصل
قصد تهیأ
قصد جهت
قصد داعی امر
قصد طاعت
قصد عنوان مأمور به
قصد قربت
قصد محبوبیت
قصد مصلحت
قصد ملاک
قصد وجوب
قصد وجه
قصد وجه غایی
قصد وجه وصفی
قصر
قصر صفت بر موصوف
قصر موصوف بر صفت
قضا (اصول)
قضیه
قضیه شرطیه
قضیه شرطیه اتفاقیه
قضیه شرطیه لزومیه
قضیه غائیه
قضیه وصفیه
قطاع
قطع
قطع اجمالی
قطع تشریعی
قطع تعبدی
قطع تفصیلی
قطع تکوینی
قطع تنزیلی
قطع حقیقی
قطع طریقی
قطع طریقی صرف
قطع طریقی محض
قطع عادی
قطع عرفی
قطع عقلی
قطع قطاع (اصول)
قطع کثیر القطع
قطع کشفی
قطع کشفی موضوعی
قطع متعارف
قطع مخالف واقع
قطع مخطئ
قطع مصادف واقع
قطع مصیب
قطع موضوعی
قطع موضوعی به نحو صفتیت
قطع موضوعی به نحو طریقیت
قطع موضوعی به نحو کاشفیت
قطع موضوعی تمام موضوع
قطع موضوعی جزء موضوع
قطع موضوعی صفتی
قطع موضوعی طریقی
قطع موضوعی کشفی
قطع موضوعی وصفی
قطع واقعی
قطع وجدانی
قطع وسواس
قطع وصفی موضوعی
قلب (اصول)
قلب القلب
قلب تسویه
قلب دعوا
قلب دلیل
قلب مساوات
قلت وسایط
قوادح علت
قواعد
قواعد اصول فقه
قواعد اصولی
قواعد باب تعارض
قواعد تعارض
قواعد جمع عرفی
قواعد علم اصول فقه
قواعد عملیه
قواعد فقهی
قواعد فقهی محض
قواعد کلی فقهی
قول
قول به عدم فصل
قول به موجب علت
قول تابعی
قول صحابی
قول لغوی
قول معصوم
قول نبی
قوه اجتهاد
قیاس (اصول)
قیاس (اصول)
قیاس (منطق)
قیاس آشکار
قیاس اخاله
قیاس ادنی
قیاس اشباه
قیاس اصولی
قیاس اطراد
قیاس اولوی
قیاس اولویت
قیاس اولی
قیاس باطل
قیاس به الغای فارق
قیاس به طریق اولی
قیاس به معنای اصل
قیاس پنهان
قیاس تحقیق مناط
قیاس تخریج مناط
قیاس تشبیه
قیاس تمثیل
قیاس تنقیح مناط
قیاس جلی (اصول)
قیاس خفی (اصول)
قیاس در معنای اصل
قیاس دلالت
قیاس روشن
قیاس سبر
قیاس شبه
قیاس شرعی
قیاس صحیح
قیاس طرد (خاص)
قیاس طرد (عام)
قیاس ظنی
قیاس عقلی
قیاس عکس
قیاس علت
قیاس غلبة الاشباه
قیاس فاسد
قیاس فقهی
قیاس قطعی
قیاس مرکب
قیاس مرکب الاصل
قیاس مرکب الوصف
قیاس مساوات
قیاس مساوی
قیاس مستنبط العلة (اصول)
قیاس مستنبطه
قیاس مع الفارق
قیاس معنا
قیاس ملایم
قیاس مناسب
قیاس منصوص العلة (اصول)
قیاس منصوصه
قیاس منطقی
قیاس منقح المناط
قیاس مؤثر
قیاس یقینی
قید
قید احترازی
قید اختیاری
قید اعتباری
قید تأسیسی
قید توضیحی
قید حقیقی
قید حکم
قید زمانی
قید شرعی
قید طلب
قید عدمی
قید عقلی
قید غالبی
قید غیر احترازی
قید غیر اختیاری
قید ماده
قید متأخر
قید متصل
قید متعلق حکم
قید مطلوب
قید مقوم حکم
قید مکانی
قید مندوحه
قید منفصل
قید منوع حکم
قید موضوع
قید واجب
قید وجوب
قید وجودی
قید هیئت
قیود
قیود احترازی
قیود اختیاری
قیود اعتباری
قیود توضیحی
قیود حقیقی
قیود حکم
قیود زمانی
قیود شرعی
قیود طلب
قیود عدمی
قیود عقلی
قیود غالبی
قیود غیر اختیاری
قیود مأمور به
قیود ماده
قیود متصل
قیود متعلق حکم
قیود مطلوب
قیود مقوم حکم
قیود مکانی
قیود منفصل
قیود منوع حکم
قیود موضوع
قیود واجب
قیود وجودی
قیود هیئت
کاشفیت
کاشفیت قطع

ک

[ویرایش]

کتاب (اصول)
کتاب‌شناسی اصول فقه
کتب اصول فقه
کثرت استعمال
کثرت روات
کراهت (اصول)
کسر
کل
کل ما حکم به الشرع حکم به العقل
کل ما حکم به العقل حکم به الشرع
کلمه امر
کلمه نهی
کلیت وضع
کلی متواطی
کلی مشکک
کنایه

گ

[ویرایش]

گفتار معصوم

ل

[ویرایش]

لام استغراق
لحاظ
لحاظ آلی
لحاظ اجمالی
لحاظ استعمالی
لحاظ استقلالی
لحاظ تفصیلی
لحاظ خاص
لحاظ عام
لحاظ عبوری آلی
لحاظ لفظ و معنا
لحاظ ماده لفظ
لحاظ مرآتی
لحاظ مستعمل
لحاظ معنا
لحاظ واضع
لحاظ هیئت لفظ
لحن خطاب
لزوم دفع ضرر محتمل
لغات
لغات مشهور
لفظ
لفظ امر
لفظ تثنیه
لفظ جزئی
لفظ جمع
لفظ حقیقی
لفظ خاص
لفظ خفی
لفظ شرعی
لفظ صریح
لفظ طلب
لفظ ظاهر
لفظ عام
لفظ عرفی
لفظ غریب
لفظ غیر واضح
لفظ کلی
لفظ مبین
لفظ متباین
لفظ متداول
لفظ مترادف
لفظ متشابه
لفظ متواطی
لفظ مجازی
لفظ مجمل
لفظ محکم
لفظ مختص
لفظ مرتجل
لفظ مرکب
لفظ مستعمل
لفظ مشترک
لفظ مشکک
لفظ مشکل
لفظ مشهور
لفظ مطلق
لفظ مفرد (مقابل جمع)
لفظ مفرد (مقابل مرکب)
لفظ منقول
لفظ موضوع
لفظ مؤول
لفظ مهمل
لفظ نص
لفظ نهی
لفظ واضح
لقب
لوازم
لوازم احکام
لوازم حکم شرعی
لوازم شرعی مستصحب
لوازم عادی مستصحب
لوازم عقلی مستصحب
لوازم قطع
لوازم وجودی

م

[ویرایش]

مصادر فقه
مأتی به
مأمور
مأمور به
مأمور به اختیاری
مأمور به اضطراری
مأمور به تخییری
مأمور به تعبدی
مأمور به تعیینی
مأمور به توصلی
مأمور به ظاهری
مأمور به عینی
مأمور به غیری
مأمور به کفائی
مأمور به مشروط
مأمور به مطلق (زمان)
مأمور به مطلق (شرط)
مأمور به معلق
مأمور به منجز
مأمور به موقت
مأمور به نفسی
مأمور به واقعی
مأمور به واقعی اختیاری
ماده امر
ماده طلب
ماده مشتق
ماده نهی
مانعیت
ماهیات مخترعه شرعی
ماهیت
ماهیت وضع
مباح (اصول)
مباحث الفاظ
مباحث پیرامون معنای الفاظ و تشخیص ظهور آنها
مبادی
مبادی اجتهاد
مبادی احکام
مبادی احکامی اصول فقه
مبادی اراده (اصول)
مقدمات تحقق اراده
مبادی استحباب
مبادی استعدادی
مبادی اشتقاق
مبادی اصول فقه
مبادی اعتباری
مبادی انتزاعی
مبادی بالقوه
مبادی تصدیقی اصول فقه
مبادی تصوری اصول فقه
مبادی جعلی
مبادی حرفه‌ای
مبادی حرمت
مبادی خاص اصول فقه
مبادی خصوصی اصول فقه
مبادی ذاتی
مبادی شأنی
مبادی صناعی
مبادی طلب
مبادی عرضی
مبادی عمومی اصول فقه
مبادی غیر متعدی
مبادی کلامی اصول فقه
مبادی لازم
مبادی لغوی اصول فقه
مبادی متعدی
مبادی مشتقات
مبادی ملکه‌ای
مبادی منطقی اصول فقه
مبادی وجوب
مبانی اجتهاد
مبدأ اشتقاق
مبدأ عرضی متأصل
مبدأ مشتق
مبطلات علت
مبنای اجتماع و امتناع
مبین
مبین (به فتح یا)

مبین بالذات
مبین بالغیر
مبین بغیره
مبین بنفسه
مبین فعلی
مبین قولی
مبین لفظی
مبین له
مبین مرکب
مبین مفرد
متجری
متجری به
متجزی
متزاحم متراجح
متزاحم متعادل
متزاحمین
متشابه
متشابهات کتاب
متشابه قرآن
متعارضین
متعلقات احکام
متعلق
متعلق اراده
متعلق اوامر
متعلق تکلیف
متعلق حکم
متعلق طلب
متعلق نواهی
متمم جعل
متواتر به لفظ
متواتر به معنا
متیقن
متیقن اجمالی
متیقن بالذات
متیقن بالعرض
متیقن تفصیلی
مثبتات
مثبتات استصحاب
مثبتات اصول
مثبتات وضع
مجاری
مجاری احتیاط
مجاری استصحاب
مجاری اصول عملی
مجاری برائت
مجاری تخییر
مجاری قیاس
مجاز
مجاز افرادی
مجاز حذف
مجاز حذفی
مجاز در اسناد
مجاز در ترکیب
مجاز در حذف
مجاز در کلمه
مجاز در مرکب
مجاز در مفرد
مجاز راجح
مجاز شرعی
مجاز عرفی
مجاز عرفی خاص
مجاز عرفی عام
مجاز عقلی
مجاز لغوی
مجاز لفظی
مجاز متعارف
مجاز مرسل
مجاز مرکب
مجاز مشهور
مجاز مفرد
مجاز نقصان
مجال ادله فقاهتی
مجال قیاس
مجتهد
مجتهد اخباری
مجتهد اصولی
مجتهد انسدادی
مجتهد انفتاحی
مجتهد حی
مجتهد در اصول
مجتهد متجزی
مجتهد مطلق
مجتهد میت
مجرای احتیاط
مجرای استصحاب
مجرای اصالت تخییر
مجرای اصل احتیاط
مجرای اصل برائت
مجرای برائت
مجرای برائت شرعی
مجرای برائت عقلی
مجرای تخییر
مجرای قاعده احتیاط
مجرای قاعده اشتغال
مجرای قاعدة الجمع
مجرای قاعده تخییر
مجعول
مجعول استقلالی
مجعول انتزاعی
مجعول بالذات
مجعول بالعرض
مجعول تبعی
مجعول تشریعی
مجعول حقیقی
مجعول شرعی
مجعول ظاهری
مجعول عرفی
مجعول مجازی
مجعول واقعی
مجمع علیه
مجمعین
مجمل
مجمل بالذات
مجمل بالعرض
مجمل حقیقی
مجمل حکمی
مجمل ذاتی
مجمل عرضی
مجمل فعلی
مجمل قولی
مجمل لفظی
مجمل مرکب
مجمل مفرد
مجمل و مبین
محتاط
محرم (اصول)
محکم
محکمات کتاب
محکم قرآن
محکم لذاته
محکم لغیره
محکوم‌به
محکوم علیه
محکوم فیه
محل احتیاط
محل تعارض
محل نسخ
محمول اصول فقه
مخاطب (به فتح)
مخاطب (به کسره)
مخاطب تنزیلی
مخاطب حقیقی
مخالفت
مخالفت احتمالی
مخالفت احکام
مخالفت اعتقادی
مخالفت التزامی
مخالفت اهل رأی
مخالفت اهل قیاس
مخالفت تدریجی
مخالفت دفعی
مخالفت عامه
مخالفت عملی
مخالفت قطعی
مخالفت قوم
مخالفت کتاب
مخالفت مشهور
مخالفت میل حکام
مخترعات شرعی
مخترعات عرفی
مخترع علم اصول
مختص
مخصص
مخصص صریح
مخصص عقلی
مخصص عقلی ضروری
مخصص عقلی نظری
مخصص غیر مستقل
مخصص لبی
مخصص لبی ضروری
مخصص لبی غیر ضروری
مخصص لبی نظری
مخصص لفظی
مخصص مبین
مخصص متصل
مخصص مجمل
مخصص مجمل بین اقل و اکثر
مخصص مجمل بین متباینین
مخصص مجمل مصداقی
مخصص مجمل مفهومی
مخصص مردد بین اقل و اکثر
مخصص مردد بین متباینین
مخصص مستقل
مخصص منفصل
مدرکات عقلی غیر مستقل
مدرکات عقلی مستقل
مدرک استصحاب
مدرک اصول لفظی
مدلول
مدلولات التزامی اصول
مدلول صیغه امر
مدلول لفظ امر
مدلول ماده امر
مذاق شریعت
مذهب صحابی
مراتب امر
مراتب حکم
مراحل امر
مراحل تکلیف
مراحل حکم
مراحل وجوب
مراد
مراد بالتبع
مراد بالذات
مرتبه
مرتبه اصول فقه
مرتبه اقتضا
مرتبه انشا
مرتبه تنجز
مرتبه جعل
مرتبه شأنیت
مرتبه فعلیت
مرتبه ملاک
مرتجل
مرتکزات
مرتکزات عرفی
مرتکزات عقلا
مرتکزات عقلایی
مرتکزات عقلی
مرتکزات متشرعه
مرجحات
مرجحات باب تزاحم
مرجحات باب تعارض
مرجحات باب حکومت
مرجحات باب ظواهر
مرجحات باب قضا
مرجحات تزاحم
مرجحات تعارض
مرجحات جهت صدور
مرجحات حاکم
مرجحات حکم
مرجحات خارجی
مرجحات خاصه
مرجحات داخلی
مرجحات دلالت
مرجحات دلالی
مرجحات راوی
مرجحات سندی (اعم)
مرجحات غیر منصوص
مرجحات مخصوص
مرجحات منصوص
مرجحات نوعی دلالی
مرجح
مرجح تعبدی
مرجح جهتی
مرجح خارجی غیر معتبر
مرجح خارجی معتبر
مرجح خبری
مرجح روایی
مرجح سندی (اخص)
مرجح شخصی
مرجح صدوری
مرجح صنفی
مرجح متنی
مرجح مضمونی
مرجح نوعی
مرجع تقلید خراب
مرحله
مرحله ابراز
مرحله ابلاغ
مرحله اعلان
مرحله اقتضا
مرحله امتثال
مرحله انشا
مرحله بعث و زجر
مرحله تنجز
مرحله تنجیز
مرحله جعل
مرحله فعلیت
مرحله قانون‌گذاری
مرحله مسئولیت
مرغب فیه
مرفوعة
مرفوعة زرارة
مرفوعه علامه
مرکبات
مرکبات تامه
مرکبات تامه اخباریه
مرکبات تامه انشائیه
مرکبات کلامیه
مرکبات ناقصه
مرکب (اصول)
مرکب اضافی
مرکب تام
مرکب تام انشایی (اصول)
مرکب تام خبری (اصول)
مرکب مزجی
مرکب وصفی
مروی به لفظ معصوم
مره و تکرار
مزایای خارجی
مزایای داخلی
مزایای مخصوص
مزایای مرجحه
مزایای منصوص
مزیت دلالی
مسالک
مسالک تعلیل
مسالک صحیح
مسالک علت
مسالک غیر مقطوع
مسالک فاسد
مسالک مقطوع
مسائل
مسائل اجتهادی
مسائل اصولی
مسائل فقهی تفریعی
مسائل فقهی متلقات
مسببات معاملات
مستثنی منه
مستحب (اصول)
مستحب اصلی
مستحب تبعی
مستحب غیری
مستحب مشروط
مستحب مطلق
مستحب معلق
مستحب منجز
مستحب نفسی
مستصحب
مستصحب بسیط
مستصحب جزئی
مستصحب کلی
مستصحب مرکب
مستعمل فیه
مستعملین
مستفتی
مستقلات عقلی
مستند اجماع
مسقطات تکلیف
مسلک
مسلک اعتبار
مسلک بساطت مشتق
مسلک تعهد
مسلک تقریر
مسلک تلازم
مسلک حدس
مسلک سببیت
مشترک لفظی
مشترک معنوی
مشتق خراب
مشتق (ادبی)
مشتق (اصول)
مشتق اصولی
مشتق صرفی
مشتق نحوی
مشروط
مشکوک
مشهوره زراره
مصادر اجتهاد
مصادیق مطلق
مصالح
مصالح تحسینی
مصالح حاجی
مصالح حقیقی
مصالح خاصه
مصالح شخصی
مصالح ضروری
مصالح ظنی
مصالح عام
مصالح قطعی
مصالح کلی
مصالح مرسله (اصول)
مصالح مرسله ظنی
مصالح مرسله قطعی
مصالح مرسله قطعی
مصالح معتبر
مصالح ملغی
مصالح وهمی
مصحف
مصدر
مصلحت (اصول)
مصلحت تحسینی
مصلحت تسهیل
مصلحت جزئی خاص
مصلحت حاجی
مصلحت حقیقی
مصلحت سلوکی
مصلحت شخصی
مصلحت ضروری
مصلحت ظنی
مصلحت عام
مصلحت غریب
مصلحت قطعی
مصلحت مرسله
مصلحت مرسله ظنی
مصلحت مرسله قطعی
مصلحت معتبر
مصلحت ملایم
مصلحت ملغی
مصلحت وهمی
مصنفین اصول فقه
مطلق
مطلق بدلی
مطلق شمولی
مطلق و مقید
مطلق و مقید ایجابی
مطلق و مقید سلبی
مطلق و مقید عنوانی
مطلق و مقید متحد الحکم
مطلق و مقید متحد السبب
مطلق و مقید متحد المفاد
مطلق و مقید متحد الموجب
مطلق و مقید متفق الحکم
مطلق و مقید متوافق در اثبات
مطلق و مقید متوافق در نفی
مطلق و مقید مثبتین
مطلق و مقید مختلف الحکم
مطلق و مقید مختلف السبب
مطلق و مقید مختلف المفاد
مطلق و مقید مختلف الموجب
مطلق و مقید مختلف در سلب و ایجاب
مطلق و مقید مختلف در نفی و اثبات
مطلق و مقید موردی
مطلق و مقید نافیین
مطیع
مظنون
معارضه
معارضه بالغیر
معارضه بالمثل
معارضه حجت و لا حجت
معارضه خالصه
معارضه غیر مستقر
معارضه مستقر
معامله (اخص)
معامله (اعم)
معانی (اصول)
معانی اخطاری
معانی استقلالی
معانی اسما
معانی اسمی
معانی اعم
معانی افعال
معانی الفاظ
معانی امر
معانی ایجادی
معانی حرفی
معانی حروف
معانی حسن و قبح
معانی حقیقی
معانی حکایی
معانی خاص
معانی شرعی
معانی صحیح
معانی صیغه امر
معانی صیغه لا تفعل
معانی صیغه نهی
معانی عام
معانی غیر استقلالی
معانی غیر مقصود
معانی لغوی
معانی لفظ امر
معانی ماده امر
معانی ماده نهی
معانی متخیل
معانی مجازی
معانی محسوس
معانی مستقل
معانی معقول
معانی مقصود
معانی نسبی
معانی نهی
معانی هیئت امر
معد
معدات اجتهاد
معذریت قطع
معروفیت نسب راوی
معصیت (اصول)
معقد اجماع
معلوم اجمالی
معلوم تفصیلی
معنای آلی
معنای اخطاری
معنای اداتی
معنای ارتباطی
معنای استقلالی
معنای استقلالی افرادی
معنای استقلالی ترکیبی
معنای استقلالی جوهری
معنای اسما
معنای اسمی
معنای اضافی
معنای اعم
معنای افرادی استقلالی
معنای افعال
معنای الفاظ
معنای امر
معنای انبایی
معنای ایجادی
معنای تبعی
معنای جزئی
معنای جزئی خارجی
معنای حرفی
معنای حروف
معنای حقیقی
معنای حکایی
معنای خاص
معنای ذاتی
معنای ربطی نسبی
معنای شرعی
معنای صحیح
معنای صیغه افعل
معنای صیغه امر
معنای صیغه نهی
معنای عام
معنای عرضی
معنای غیر استقلالی
معنای غیر مستقل
معنای غیر مقصود
معنای غیر مقصود بالذات
معنای غیری
معنای کلمه امر
معنای کلمه نهی
معنای کلی
معنای لغوی
معنای ماده امر
معنای متخیل
معنای مجازی
معنای محسوس
معنای مره و تکرار
معنای مستقل
معنای معقول
معنای مفهومی
معنای مقصود
معنای مقصود بالذات
معنای نسبی
معنای نهی
معیار
معیار تزاحم
معیار تعارض
معیار حکومت
معیار شبهه غیر محصوره
معیار مخالفت عامه
مغیا
مفاد
مفاد اسما
مفاد افعال
مفاد حروف
مفاد صیغه نهی
مفاد ماده امر
مفاد هیئت امر
مفاسد
مفاهیم
مفاهیم اخطاری
مفاهیم ادویه
مفاهیم اسمی
مفاهیم اشتقاقی
مفاهیم ایجادی
مفاهیم حرفی
مفاهیم غیر مستقل
مفاهیم کلی
مفاهیم مستقل
مفتی
مفرد
مفرد محلی به ال
مفرد محلی به لام
مفرد معرف به لام
مفرد منکر در سیاق اثبات
مفرد منکر در سیاق نفی
مفسدات علت
مفسده
مفهوم
مفهوم (منطوق)
مفهوم ادات غایت
مفهوم استثنا
مفهوم اسم
مفهوم القاب
مفهوم اوصاف
مفهوم اولویت
مفهوم جمله شرطیه
مفهوم حصر و استثنا
مفهوم زمان
مفهوم شرط (اصول)
مفهوم صفت
مفهوم عدد
مفهوم غایت
مفهوم قضیه شرطیه
مفهوم قضیه لقبیه
مفهوم لقب
مفهوم مخالف (اصول)
مفهوم مساوات
مفهوم مقدار
مفهوم مکان
مفهوم موافق
مفهوم موافق مساوات
مفهوم نفی و اثبات
مفهوم وصف
مقاصد
مقاصد حاجی
مقاصد ضروری
مقاصد کمالی
مقام
مقام اجمال
مقام افتا
مقام امتثال
مقام اهمال
مقام بیان
مقام تخاطب
مقام جعل
مقام فعلیت
مقبوله عمر بن حنظله
مقتضی
مقدم
مقدمات
مقدمات اجتهاد
مقدمات اختیاری
مقدمات اراده
مقدمات استنباط
مقدمات اطلاق
مقدمات انسداد
مقدمات تبعی
مقدمات ترکیه
مقدمات جایز
مقدمات حرام
مقدمات حکم
مقدمات حکمت
مقدمات خارجی
مقدمات داخلی
مقدمات شرعی
مقدمات عادی
مقدمات عبادی
مقدمات عرفی
مقدمات عقلی
مقدمات علمی
مقدمات غیر اختیاری
مقدمات غیر مقدور
مقدمات فعلیه
مقدمات محرمه
مقدمات مستحب
مقدمات معده
مقدمات مفوته
مقدمات مقدور
مقدمات مکروه
مقدمات واجب
مقدمات وجوب
مقدمات وجودی
مقدمه
مقدمه اختیاری
مقدمه اعدادی
مقدمه تبعی
مقدمه ترکیه
مقدمه تعبدی
مقدمه توصلی
مقدمه تولیدی
مقدمه حرام
مقدمه خارجی (اخص)
مقدمه خارجی (اعم)
مقدمه داخلی (اخص)
مقدمه داخلی (اعم)
مقدمه سببی
مقدمه شرعی
مقدمه صحت
مقدمه عادی
مقدمه عبادی
مقدمه عرفی
مقدمه عقلی
مقدمه علم
مقدمه غیر اختیاری
مقدمه غیر تولیدی
مقدمه غیر مفوته
مقدمه غیر مقدور
مقدمه غیر موصله
مقدمه فعلیه
مقدمه مباحه
مقدمه متأخر
مقدمه متقدم
مقدمه محرمه
مقدمه مستحب
مقدمه مفوته
مقدمه مقارن
مقدمه مقدور
مقدمه مکروه
مقدمه موسعه
مقدمه موصله
مقدمه واجب
مقدمه وجوب
مقدمه وجود
مقدمه وجودی شرعی
مقدمه وجودی عقلی
مقصد اصول فقه
مقلد (به فتح لام)
مقلد (به کسر لام)
مقومات استصحاب
مقومات استعمال
مقومات تعارض
مقید
مقید لبی
مقید متصل
مقید منفصل
مقیس
مقیس علیه
مکروه (اصول)
مکروه اصلی
مکروه تبعی
مکروه غیری
مکروه مشروط
مکروه مطلق
مکروه معلق
مکروه منجز
مکروه نفسی
مکلف
مکلف به
مکلف شأنی
مکلف فعلی
ملائم مرسل
ملازمات
ملازمات اتفاقی
ملازمات احکام
ملازمات عادی
ملازمات عرفی
ملازمات عقلی
ملازمات عقلی غیر مستقل
ملازمات عقلی مستقل
ملازمات غیر مستقل عقلی
ملازمه
ملازمه امر به شی‌ء و نهی از ضد
ملازمه امر به شی‌ء و نهی از ضد خاص
ملازمه امر به شی‌ء و نهی از ضد عام
ملازمه امر و نهی از ضد
ملازمه بین امر به شی‌ء و نهی از ضد عام
ملازمه بین عقل و شرع
ملازمه حرمت و فساد
ملازمه حسن عقلی و امر شرعی
ملازمه حکم شارع با حکم عقل
ملازمه حکم شرع و حکم عقل
ملازمه حکم شرع و عقل
ملازمه حکم عقل عملی و شرع
ملازمه حکم عقل نظری و شرع
ملازمه حکم عقل و شرع
ملازمه ظاهری
ملازمه قبح عقلی و نهی شرعی
ملازمه نهی و فساد
ملازمه واقعی
ملازمه وجوب شی‌ء و حرمت ضد
ملاکات احکام
ملاک اراده
ملاک باب اجتماع
ملاک حجیت استصحاب
ملاک غیریت
ملاک قاعده استصحاب
ملاک قاعده یقین
ملاک مقدمیت
ملاک نفسیت
ملاک وجوب
ملحوظ
ملحوظ خاص
ملحوظ ذاتی
ملحوظ عام
ملحوظ عرضی
ملزومات عقلی
ملکه اجتهاد
ملکه استنباط
ممانعت
ممانعت در اصل
ممانعت در فرع
ممیزات اصل شرعی
ممیزات اصل عقلی
ممیزات حجت از لا حجت
ممیزات صدور
منابع اجتهاد
مناسب
مناسب اخروی
مناسب اقناعی
مناسب تحسینی
مناسبت حکم و موضوع
مناسب حقیقی
مناسب حقیقی اخروی
مناسب حقیقی دنیوی
مناسب دنیوی
مناسب دنیوی تحسینی
مناسب دنیوی ضروری
مناسب دنیوی مصلحی
مناسب ضروری
مناسب غریب
مناسب مرسل (اصول)
مناسب مرسل ملائم
مناسب مصلحی
مناسب معتبر
مناسب ملائم
مناسب ملغی
مناسب مؤثر
مناصب فقیه
مناطات احکام
مناط اجمال
مناط ترتب
مناط حجیت امارات
مناط مفهوم شرط
مناط مقدمیت
مناقضه
مناهی تحریمی
مناهی تنزیهی
منتهای تخصیص
منجزیت علم
منجزیت علم اجمالی
منجزیت قطع
مندوب
مندوب اصلی
مندوب تبعی
مندوب زائد
مندوب غیری
مندوب مشروط
مندوب مشروع
مندوب مطلق
مندوب معلق
مندوب منجز
مندوب مؤکد
مندوب نفسی
مندوحه
منسوخ
منسوخ عنه
منشأ
منشأ اجمال
منشأ انصراف
منشأ تعارض
منشأ شبهه
منشأ شک
منشأ یقین
منشأ حکم
منصب
منصب افتا
منصب حکومت
منصب قضا
منصب ولایت
منطق علم فقه
منطوق
منطوق صریح
منطوق غیر صریح
منعوت
منفعت اصول فقه
منقاد
منقاد به
منقول
منقول بالغلبه
منقول به لفظ
منقول تخصصی
منقول تخصیصی
منقول تعینی
منقول تعیینی
منقول شرعی
منقول عرفی
منقول لغوی
منهی عنه
منهی عنه تحریمی
منهی عنه تنزیهی
منهی عنه غیری
منهی عنه مشروط
منهی عنه مطلق
منهی عنه معلق
منهی عنه منجز
منهی عنه نفسی
مواد مشتقات
موارد اصول عملی
موارد انقلاب نسبت
موارد تزاحم
موافقت اجماع
موافقت احتمالی
موافقت احتیاط
موافقت احکام
موافقت اصل
موافقت اعتقادی
موافقت التزامی
موافقت سنت
موافقت سنت قطعی
موافقت عامه
موافقت عملی
موافقت قطعی
موافقت قلبی
موافقت کتاب
موافقت مشهور
موافقت مشهور قدما
موافقت مشهور متأخرین
موانع تکلیف
موجب علت
مورد
مورد احتیاط
مورد استصحاب
مورد اصالت اشتغال
مورد اصالت تخییر
مورد برائت
مورد تزاحم
مورد تعارض
مورد قاعده قبح عقاب بلابیان
مورد قیاس
مورود
مؤسس اصول فقه
موصوف
موصولات
موضوعات احکام
موضوعات عرفی
موضوعات علم اصول فقه
موضوع
موضوع احتیاط (اصول)
موضوع استصحاب (مجرا)
موضوع استصحاب (مستصحب)
موضوع اصل تخییر
موضوع اصول فقه
موضوع برائت شرعی
موضوع برائت عقلی
موضوع تعارض
موضوع حکم
موضوع علم اصول
موضوع علم اصول فقه
موضوع له الفاظ
مؤول
میزان اجتماع و امتناع
میزان تعارض

ن

[ویرایش]

ناسخ
ناسخ غیر لفظی
ناسخ لفظی
نافله (اصول)
ناقل اجماع
نتیجه اطلاق
نتیجه تقیید
نتیجه مقدمات حکمت
ندب (اصول)
نسب
نسبت اخباری
نسبت ارسالی
نسبت ارسالی استحبابی
نسبت ارسالی وجوبی
نسبت اضافی
نسبت انشائی
نسبت امساکی
نسبت اندماجی
نسبت اولی
نسبت ایجادی
نسبت ایقاعی
نسبت بعثی
نسبت تام
نسبت تام اخباری
نسبت تام انشائی
نسبت تحریکی
نسبت تحققی
نسبت تحلیلی
نسبت تصادقی
نسبت تقییدی
نسبت تلبسی
نسبت تنزیلی
نسبت ثانوی
نسبت حقیقی
نسبت خارجی
نسبت دفعی
نسبت ذهنی
نسبت زجری
نسبت طلبی
نسبت غیر اندماجی
نسبت کلامی
نسبت لفظی
نسبت محرکی
نسبت ناقص
نسبت واقعی
نسبت وصفی
نسبت توصیفی
نسبت وقوعی
نسخ (اصول)
نسخ آحاد
نسخ اباحه
نسخ اباحه به حظر
نسخ اجماع
نسخ احکام قرآن
نسخ اخبار
نسخ الفاظ قرآن
نسخ بعض قرآن
نسخ به اثقل
نسخ به اخف
نسخ به بدل
نسخ به بدل اثقل
نسخ به بدل اخف
نسخ به بدل متضاد
نسخ به بدل مخالف
نسخ به بدل مساوی
نسخ به غیر بدل
نسخ به متضاد
نسخ به مثل
نسخ به مخالف
نسخ به مساوی
نسخ تحریم
نسخ تلاوت قرآن
نسخ تلاوت و حکم قرآن
نسخ جزئی
نسخ جعل
نسخ جمیع قرآن
نسخ حقیقی
نسخ حکم قرآن
نسخ خبر متواتر
نسخ خبر واحد
نسخ در اخبار
نسخ رسم قرآن
نسخ سنت
نسخ سنت آحاد
نسخ سنت آحاد به سنت آحاد
نسخ سنت آحاد به سنت متواتر
نسخ سنت به سنت
نسخ سنت به قرآن
نسخ سنت متواتر
نسخ سنت متواتر به سنت آحاد
نسخ سنت متواتر به سنت متواتر
نسخ سنت متواتر به سنت مشهور
نسخ سنت متواتر به لفظ
نسخ سنت متواتر به معنا
نسخ شرایع گذشته
نسخ صریح
نسخ ضمنی
نسخ فحوی خطاب
نسخ قرآن خراب
نسخ قرآن به خبر آحاد
نسخ قرآن به خبر واحد
نسخ قرآن به سنت
نسخ قرآن به سنت متواتر
نسخ قرآن به سنت مشهور
نسخ قرآن به قرآن
نسخ قیاس
نسخ کتاب
نسخ کتاب به کتاب
نسخ کلی
نسخ لفظ قرآن
نسخ متواتر
نسخ مجازی
نسخ محظور به مباح
نسخ مرتبط به جعل
نسخ مرتبط به مصلحت
نسخ مصلحت
نسخ مفهوم
نسخ منطوق
نسخ نظم قرآن
نسخ نظم و حکم قرآن
نسخ واجب به مباح
نسخ واجب به ندب
نسخ واجب به واجب
نسخ واجب معین به واجب معین
نسخ واجب موسع به واجب مضیق
نسخ وجوب
نشانه‌های حقیقت
نشانه‌های حقیقت و مجاز
نشانه‌های مجاز
نص خراب
نص اهل لغت
نص علمای لغت
نصوص
نصوص احتیاط
نصوص استصحاب
نصوص تخییر
نصوص ترجیح
نصوص توقف
نصوص علاجی
نصوص قرآن
نصوص کتاب
نظر آلی
نظر استقلالی
نظر مرآتی
نظریات ضد
نظریات مشتق
نظریات مطلق
نظریات وضع
نظریه اصطلاحیت لغات
نظریه اعتبار
نظریه اقتضا
نظریه الهیت وضع
نظریه بساطت مشتق
نظریه بشریت وضع
نظریه ترکب مشتق
نظریه تعهد
نظریه تغایر طلب و اراده
نظریه تلازم
نظریه توقیفیت لغات
نظریه جمع قیود
نظریه رفض قیود
نظریه سببیت
نظریه عدم اقتضا
نظریه مقدمیت
نعت
نفل (اصول)
نقض (اصول)
نقض اجتهاد
نقض اجمالی
نقض تفصیلی
نقض حقیقی
نقض دلیل
نقض علت
نقض عملی
نقض فتوا
نقض قضا
نقض مکسور
نقض یقین
نقل
نقل اجماع به طریق آحاد
نقل اجماع به طریق تواتر
نقل اهل لغت
نقل به لفظ
نقل به معنا
نکره
نکره در سیاق اثبات
نکره در سیاق استفهام
نکره در سیاق جحد
نکره در سیاق شرط
نکره در سیاق نفی
نکره در سیاق نهی
نواهی
نواهی ابتدایی
نواهی ارشادی
نواهی اصلی
نواهی الزامی
نواهی انحلالی
نواهی تبعی
نواهی تحریمی
نواهی تخییری
نواهی تعیینی
نواهی تکلیفی
نواهی تکوینی
نواهی تنزیهی
نواهی حقیقی
نواهی شرعی
نواهی صوری
نواهی ظاهری
نواهی عرضی
نواهی عقلایی
نواهی عینی
نواهی غیر الزامی
نواهی غیری
نواهی کفائی
نواهی مطلق
نواهی مقید
نواهی مولوی
نواهی نفسی
نواهی واقعی
نواهی وضعی
نهی
نهی ابتدایی
نهی ارشادی
نهی از انشای معامله
نهی از جزء عبادت
نهی از جزء معامله
نهی از ذات عبادت
نهی از سبب معامله
نهی از شرط عبادت
نهی از ضد
نهی از عبادات
نهی از عبادت
نهی از مسبب معامله
نهی از معاملات
نهی از معنای اسم مصدری معامله
نهی از معنای مصدری معامله
نهی از نفس معامله
نهی از وجود معامله
نهی از وصف عبادت
نهی از وصف مفارق عبادت
نهی از وصف ملازم عبادت
نهی اصلی
نهی الهی
نهی انحلالی
نهی بعد امر
نهی بعد توهم امر
نهی بعد وجوب
نهی به صیغه
نهی به ماده
نهی تبعی
نهی تحریمی
نهی تخییری
نهی تشریعی
نهی تعیینی
نهی تکلیفی
نهی تکوینی
نهی تنزیهی
نهی حقیقی
نهی شرعی
نهی صوری
نهی ظاهری
نهی عرضی
نهی عقلایی
نهی عقیب امر
نهی عقیب توهم وجوب
نهی عقیب وجوب
نهی عینی
نهی غیری
نهی کراهتی
نهی کراهی
نهی کفائی
نهی متعلق به جزء عبادت
نهی متعلق به شرط عبادت
نهی متعلق به وصف عبادت
نهی مطلق
نهی مقید
نهی مولوی
نهی نفسی
نهی نفسی استقلالی
نهی واقعی
نهی وضعی
نیت وجه

و

[ویرایش]

واجب (اصول)
واجب آنی
واجبات عرفی
واجب ارتباطی
واجب ارشادی
واجب اصلی
واجب اهم
واجب بدلی
واجب تبعی
واجب تخییری (اصول)
واجب تدریجی
واجب ترشحی
واجب تعبدی
واجب تعلیقی
واجب تعیینی (اصول)
واجب تقربی
واجب تکراری
واجب تنجیزی
واجب توصلی
واجب تولیدی
واجب شخصی
واجب شرطی
واجب شرعی
واجب عبادی
واجب عرفی
واجب عقلی
واجب عینی خراب
واجب عینی تسبیبی
واجب عینی مباشری
واجب غیر ارتباطی
واجب غیر بدلی
واجب غیر تکراری
واجب غیر تولیدی
واجب غیر فوری
واجب غیر محدد
واجب غیر موقت
واجب غیری
واجب فوری
واجب کفائی
واجب مبهم
واجب محدد
واجب مخیر
واجب مشروط
واجب مضیق
واجب مطلق
واجب معلق
واجب معین
واجب مقدمی
واجب مقید
واجب منجز
واجب موسع
واجب موقت
واجب موقت مضیق
واجب موقت موسع
واجب مولوی
واجب مهم
واجب نفسی
واحد
واحد بالجنس
واحد بالصنف
واحد بالنوع
واحد جنسی
واحد شخصی
واحد صنفی
واحد کلی
واحد نوعی
وارد
وارد متصل
وارد منفصل
واسطه
واسطه جلی
واسطه خفی
واسطه شرعی
واسطه عرفی
واسطه عقلی
واضع
واضع اصول فقه
واضع الفاظ
واضع لغات
وجوب (اصول)
وجوب ارشادی
وجوب استقلالی
وجوب اصلی
وجوب بدلی
وجوب تبعی
وجوب تخییری
وجوب ترتبی
وجوب ترشحی
وجوب تعبدی
وجوب تعیینی
وجوب توصلی
وجوب سببی
وجوب شأنی
وجوب شرطی
وجوب شرعی
وجوب شرعی غیری
وجوب شرعی نفسی
وجوب شمولی
وجوب ضمنی
وجوب طریقی
وجوب ظلی
وجوب ظلی ترشحی
وجوب عرضی
وجوب عقلی
وجوب علی
وجوب عینی
وجوب عینی تسبیبی
وجوب عینی مباشری
وجوب غیر موقت
وجوب غیری
وجوب غیری ترشحی
وجوب غیری مقدمی
وجوب کفائی
وجوب مترشح
وجوب مخیر
وجوب مسببی
وجوب مشروط
وجوب مضیق
وجوب معلولی
وجوب معین
وجوب مقدمی
وجوب مقدمی غیری
وجوب مقید
وجوب مولوی
وجوب نفسی
وجوب واقعی
وجود محمولی
وجود نعتی
وحدت (اصول)
وحدت جزا
وحدت خارجی متعلق یقین و شک
وحدت راه دو مسئله
وحدت زمان شک و یقین
وحدت شرط
وحدت طریق
وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه
وحدت متعلق امر و نهی
وحدت متعلق یقین و شک
وحدت متیقن و مشکوک
وحدت نوعی متعلق یقین و شک
وحدت و تکرار
ورود (اصول)
ورود امتثالی
ورود تنجزی
ورود جعلی
ورود دوجانبی
ورود رافع موضوع
ورود ظاهری
ورود فعلی
ورود مثبت موضوع
ورود واقعی
ورود وصولی
ورود یک‌جانبی
وسواس (اصول)
وصف
وصف تقییدی
وصف توضیحی
وصف جامع
وصف خارج عبادت
وصف ذاتی
وصف شبهی
وصف صریح
وصف طردی
وصف عبادت
وصف غالبی
وصف غیر ذاتی
وصف غیر صریح
وصف غیر مشعر علیت
وصف غیر معتمد بر موصوف
وصف غیر ملازم عبادت
وصف متحد عبادت
وصف مشعر علیت
وصف معتمد بر موصوف
وصف مفارق عبادت
وصف مقدر
وصف ملازم عبادت
وصف مناسب
وصف مناسب مرسل
وصف مناسب معتبر
وصف مناسب ملایم
وصف مناسب ملغی
وصف مناسب مؤثر
وضع
وضع ادوات
وضع استعمالی
وضع اسما
وضع اسمای اجناس
وضع اسمای اشاره
وضع اسمای عبادات
وضع اسمای معاملات
وضع اسم فاعل
وضع اسم مفعول
وضع اعلام
وضع اعلام شخصی
وضع افعال
وضع الفاظ
وضع انحلالی
وضع تخصصی
وضع تخصیصی
وضع تعینی
وضع تعینی قصدی
وضع تعینی لا قصدی
وضع تعیینی
وضع تعیینی ابتدایی
وضع تعیینی استعمالی
وضع تعیینی عملی
وضع جامدی
وضع جزئی
وضع جمل
وضع جمل انشایی
وضع جمل تام
وضع جمل خبری
وضع جمل غیر تام
وضع جمل ناقص
وضع جمله‌های انشایی
وضع جمله‌های تام
وضع جمله‌های خبری
وضع جمله‌های ناقص
وضع جوامد
وضع حرف
وضع حروف
وضع خاص
وضع خاص موضوع له خاص
وضع خاص موضوع له عام
وضع شخصی
وضع شرعی
وضع صور
وضع ضمایر
وضع ضمایر غایب
وضع ضمایر متکلم
وضع ضمایر مخاطب
وضع عام
وضع عام موضوع له خاص
وضع عام موضوع له عام
وضع عرفی
وضع علم اصول
وضع عینی
وضع فعل امر
وضع فعل ماضی
وضع فعل مضارع
وضع قانونی
وضع کلی
وضع لغوی
وضع ماده مشتق
وضع مبهمات
وضع مجموع جمله
وضع مرکب
وضع مرکبات
وضع مرکبات تام
وضع مرکبات تقییدی
وضع مرکبات کلامی
وضع مرکبات ناقص
وضع مشتق
وضع مشتقات
وضع مصدر
وضع مفردات
وضع مواد
وضع موصولات
وضع نکرات
وضع نوعی
وضع هیئات
وضع هیئات افرادی
وضع هیئات انشایی
وضع هیئات ترکیبی
وضع هیئات جمل تام انشایی
وضع هیئات مرکب
وضع هیئت اسم فاعل
وضع هیئت اسم مفعول
وضع هیئت افعال
وضع هیئت جمل
وضع هیئت جمل اخباری
وضع هیئت جمل تام
وضع هیئت جمل تام خبری
وضع هیئت جمل ناقص
وضع هیئت مرکبات تام اخباری
وضع هیئت مرکبات تام انشایی
وضع هیئت مشتق
وضع هیئت مصدر
وضع هیئت مفردات
وظیفه
وظیفه اختیاری
وظیفه اضطراری
وظیفه شرعی
وظیفه ظاهری
وظیفه عقلی
وظیفه عملی
وظیفه عملی شرعی
وظیفه عملی ظاهری
وظیفه عملی عقلی
وظیفه عملی مرخص
وظیفه عملی منجز
وظیفه واقعی
وقت (اصول)
وقت حاجت
وقت خطاب
وقت واجب

ه

[ویرایش]

هدف اصول فقه
هیئات
هیئات افرادی
هیئات ترکیبی
هیئات جمل
هیئت افعال
هیئت امر
هیئت مرکبات
هیئت مشتق
هیئت مفردات
هیئت نهی

ی

[ویرایش]

یقین (اصول)
یقین اجمالی (اصول)
یقین استصحابی
یقین تشریعی
یقین تعبدی
یقین تفصیلی (اصول)
یقین تقدیری
یقین تکوینی
یقین حقیقی
یقین سابق
یقین طریقی
یقین فعلی
یقین متزلزل
یقین موضوعی
یقین واقعی
یقین وجدانی

منابع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، زیر نظر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قسمت فهرست مدخل‌ها، ص۷-۴۵.    
اصطلاح‌نامه اصول فقه.    جعبه ابزار