• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : فاعلی

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... فاعلی


    سایر عناوین مشابه :
  • اراده فاعلی
  • قبح فاعلی
  • علت فاعلی
جعبه ابزار