عمر بن عبدالعزیز (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمر بن عبدالعزیز ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عمر بن عبدالعزیز آل‌برهان، از عالمان و فقیهان مشهور آل برهان
عمر بن عبدالعزیز (خلیفه اموی)، عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم يكي از خلفای اموی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار