• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن منصور ثقفی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن منصور ثقفی اصفهانی، از محدّثین عامّه قرن ششم و هفتم هجری در اصفهان بوده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی بن منصور ثقفی اصفهانی، از محدّثین عامّه اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری در اصفهان بوده است. ابواسحاق تقی‌الدّین ابراهیم بن محمّد بن ازهر بن احمد بن محمّد صریفینی عراقی (متوفی ۶۴۱ق در دمشق) از او استماع حدیث کرده است.
[۱] ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار ذیل تاریخ ابن نجّار، ص۱۴.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابی‌المعالی، محمد بن رافع، منتخب المختار ذیل تاریخ ابن نجّار، ص۱۴.


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۵۷۷.    

جعبه ابزار