علی‌ بن سلیمان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی‌ بن سلیمان ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

زین‌الدین علی بن سلیمان بحرانی، محدّث و فقیه شیعیِ قرن یازدهم
کمال‌الدین علی بن سلیمان ستراوی بحرانی، عالم و فیلسوف امامی نیمه نخست قرن هفتم
علی بن سلیمان تمیمی حیدره، ادیب، شاعر، نحوی و فقیه یمنی در قرن ششم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار