عقاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقاب در دو معنا به کار برده می شود.
عُقاب، پرنده‌ای شکاری با جثه نسبتا بزرگ و نوک و چنگالهای خمیده و تیز است.
عِقاب که به معنای عذاب است و کلمه «عذاب» به معنای شکنجه و عقوبت است.


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار