عطسه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعطسه، به حالت خروج شدید و ناگهانی توأم با صدای هوای درون ریه از راه بینی و دهان می‌گویند. از آداب و احکام مرتبط با آن به مناسبت در باب صلات و حج سخن گفته‌اند.


استحباب تسمیت عطسه کننده

[ویرایش]

تسمیت عطسه کننده مستحب است؛ چنان که پاسخ آن بر عطسه کننده استحباب دارد.
تکرار تسمیت تا سه عطسه در یک مجلس مستحب است و افزون بر آن استحباب ندارد.

آداب عطسه‌کردن

[ویرایش]

بر عطسه کننده مستحب است هنگام عطسه انگشت خود را بر بینی بگذارد و حمد خدا گوید؛ چنان که بر شنونده عطسه نیز حمد خدا مستحب است.
همچنین بر هر دوی آنان صلوات فرستادن استحباب دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حر عاملی،هدایة الامّة، ج۵، ص۱۵۱-۱۵۲.    
۲. حر عاملی،هدایة الامّة،ج۵، ص۱۵۳-۱۵۴.    
۳. یزدی،سید کاظم،العروة الوثقی، ج۳، ص۲۷.    
۴. حر عاملی،هدایة الامّة،ج۵، ص۱۵۳-۱۵۴    .
۵. یزدی،سید کاظم العروة الوثقی، ج۳، ص۲۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۰۲، برگرفته از مقاله«عطسه».    جعبه ابزار