عصر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعصر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره عصر، یکصد و سومین سوره قرآن کریم
عصر (زمان)، به معنای زمان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار