عزل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعزل این است که شخص جماع نماید و پس از دخول، هنگام انزال بیرون آرد و منی خویش را خارج فرج ریزد.


نظر فقهاء در مورد عزل

[ویرایش]

فقهای مذاهب خمسه در حکم عزل اختلاف کرده اند.
شافعی در یکی از دو قول خود و نیز شیخ طوسی به حرمت آن قائل شده‌اند مگر آنکه زن رضایت داشته باشد.
و اکثر فقهای امامیه چنانکه در مسالک می‌نویسد: آن را جایز و مکروه دانسته‌اند.
از مالک و اصحاب رأی نیز چنان‌که در المغنی و تذکره می نویسد: قول به کراهت منقول است.
[۱] تذکرة الفقهاء، ج۲، کتاب نکاح.
[۲] المغنی (ابن قدامه)، ج۷، ص۲۹۸.
[۳] مسالک الافهام، ج۱، کتاب نکاح.
[۴] المهذب، ج۲، ص۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذکرة الفقهاء، ج۲، کتاب نکاح.
۲. المغنی (ابن قدامه)، ج۷، ص۲۹۸.
۳. مسالک الافهام، ج۱، کتاب نکاح.
۴. المهذب، ج۲، ص۶۶.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۲۷.جعبه ابزار