عرض (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعرض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

عرض (فقه)، به فتح عین و سکون راء، به معنای پهنا، مقابل طول، دارای کاربرد فقهی
عرض (فلسفه)، به فتح عین و راء، در مقابل جوهر و از اصطلاحات فلسفی
عرض (حدیث)، نام دیگر اصطلاح قرائت، از اصطلاحات علم حدیث و از طرق تحمل حدیث،به‌معنای خواندن حدیث نزد استاد و شیخ‌الحدیث
عرض، به کسر عین و سکون راء به معنای آبرو، اطلاق شده به حیثیّتی از انسان دارای ستایش یا سرزنش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار