عدد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمصداق کمّ منفصل را عدد می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

عدد همان کم منفصل است که کمیت آن به دلیل قابلیت شمارش آن با واحد است و انفصال آن به این سبب است که میان اجزای آن، حد مشترکی وجود ندارد.
برخی ماهیت عدد را مرکب دانسته و می‌گویند: عدد کثرتی است که از وحدت‌ها یا آحاد تشکیل شده است و به همین خاطر، یک و دو عدد نیستند.

از نظر ملا صدرا

[ویرایش]

برخی مانند " ملا صدرا " عقیده دارند که ماهیت عدد بسیط است و اجزای مختلف در آن وجود ندارد؛ اما وحدت آن ضعیف است؛ چون وحدت آن، عین کثرت و اختلاف انواع عدد، به مجرد زیادت و نقصان است.
[۱] تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۲، ص۹۴۹-۹۵۱.
[۳] جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۶۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهانوی، محمد اعلی بن علی، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج۲، ص۹۴۹-۹۵۱.
۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۲۹.    
۳. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۶۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «عدد».جعبه ابزار