عثمان اخمیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحری عثمان بن سوید اخمیمی (م ۲۹۸ق)، از پیش‌گامان و دانشمندان علم شیمی در قرن سوم هجری قمری در مصر بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحری عثمان بن سوید اخمیمی مصری، اهل اخمیم، از روستاهای مصر و معاصر با ابن وحشیه بود و با او مکاتبات و مناظراتی داشت. اخمیمی را از پیش‌گامان و دانشمندان در علم شیمی به‌شمار آورده‌اند. آثار او عبارت‌اند از: الکبریت الاحمر الابانه التصحیحات صرف التوهم عن ذی النون المصری التعلیقات آلات القدماء الحل و العقد التدبیر التصعید و التقطیر الجحیم الاعظم و مناظرات العلماء و مفاوضاتهم. مرگ وی را به سال ۲۹۸ق نوشته‌اند.
[۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۱۲۹۹.
[۴] سزگین، فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۴، ص۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۴۳۹.    
۲. بغدادی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۶۵۲.    
۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱، ص۱۲۹۹.
۴. سزگین، فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۴، ص۸۸.
۵. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۶، ص۲۵۶.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۱۲، برگرفته از مقاله «عثمان اخمیمی».


جعبه ابزار