عتبة بن موسی همدانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعتبة بن موسی همدانی (متوفای ۳۵۰ق)، فقیه و قاضی شافعی مذهب قرن چهارم هجری قمری در آذربایجان، همدان و بغداد بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوسائب، عتبة بن موسی همدانی، قاضی شافعی مذهب بود. وی ابتدا زهد پیشه کرد و با بزرگان مصاحب بود و با جُنید ملاقات کرد و فقه و حدیث و تفسیر را فراگرفت و قاضی آذربایجان و همدان شد. سپس ساکن بغداد شد و در سال ۳۳۸ق قاضی القضات شافعیان شد. وی نخستین کسی است که براساس فقه شافعی به قضاوت پرداخته است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عماد حنبلی، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۴، ص۲۶۵.    
۲. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۱، ص۲۲۱.    
۳. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۴، ص۲۰۱.    
۴. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۳۶.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۲۶۰.


جعبه ابزار